Commissies

De Farmacopeecommissie heeft als doel het opstellen en bijwerken van de Belgische Farmacopee en van het Therapeutisch Magistraal Formularium, verleent haar medewerking bij het opstellen van de Europese Farmacopee, geeft advies over vergunningsaanvragen in toepassing van het K.B. van 19/12/1997 en beantwoordt vragen in verband met de controle en de kwaliteit van de magistrale en officinale bereidingen.

De Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH) is bestemd om advies te verstrekken over aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen, over het ter beschikking stellen van geneesmiddelen aan patiënten, alsmede over wetenschappelijke vragen die verband houden met geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

De Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik werd opgericht met het oog op het verstrekken van advies over aanvragen voor registratie en vergunning voor het in de handel brengen, over het ter beschikking zijn van kruidengeneesmiddelen voor patiënten, alsmede over wetenschappelijke vragen die verband houden met deze geneesmiddelen.

De Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CGV) is bestemd om advies te verstrekken over aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen, over het ter beschikking stellen van geneesmiddelen aan dieren, alsmede over wetenschappelijke vragen die verband houden met geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

De kamer voor producten voor menselijk gebruik van de gemengde commissie is opgericht om adviezen uit te brengen voor dossiers van producten waarvoor twijfel bestaat over het statuut - geneesmiddel, voedingssupplement, cosmeticum, biocide, voedingswaar of gewoon gebruiksproduct - en om adviezen op te stellen met het oog op het vaststellen van richtsnoeren door de Minister.

De kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren van de Gemengde Commissie is opgericht om adviezen uit te brengen voor dossiers van producten waarin twijfel bestaat over het statuut - geneesmiddel, voedingssupplement, cosmetica, biocide, voedingswaar of gewone gebruiksproduct - en om adviezen op te stellen met het oog op het vaststellen van richtsnoeren door de Minister.

De Commissie van Advies is een technische commissie die advies aan de Minister van Volksgezondheid geeft op aanvragen tot afwijkingen, ingediend door de farmaceutische firma’s, met als doel de volksgezondheid en het belang van de Belgische patiënt te beschermen, rekening houdend met de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen.

Op aanvraag van een farmaceutische firma of van een persoon, geeft ze ook advies aan de Minister op voorstellen tot weigering of tot opschorting van een vergunning voor fabricage of distributie in het groot van geneesmiddelen, alsook van een erkenning als bevoegde persoon.