Bons voor verdovende middelen (Verdovingsbons)

Elke levering in België van middelen met stoffen opgelijst in bijlagen I, II en IV van het K.B. 06/09/2017 mogen slechts worden uitgevoerd op overlegging van een speciale bestelbon die bij de dienst Verdovende Middelen van het FAGG moet worden besteld.

Basisprincipe : een verdovingsbon is in feite een bestelbon, dus de bedoeling is dat deze bon (het geheel van de 3 gekleurde luiken) bezorgd wordt aan de leverancier na te zijn ingevuld, gedateerd en gehandtekend door de apotheker, een verantwoordelijke persoon of persoon hiertoe aangeduid in de organisatieprocedure (in het geval van een vergunninghouder). De leverancier vult de datum van levering in en de bon (3 luiken) vergezelt de bestelling. De bestelling wordt vervolgens gecontroleerd door de aankoper die dateert en handtekent voor ontvangst en het witte en gele exemplaar terugstuurt naar de leverancier. Het roze exemplaar wordt bijgehouden door de aankoper.

In de praktijk is deze procedure moeilijk toepasbaar door apotheken voor het publiek geopend. De bestellingen worden meerdere malen automatisch opgenomen gedurende de dag door een server en de middelen worden direct geleverd. De bestelbons worden in dit geval a posteriori opgemaakt. In dit geval, is het toegestaan dat de apotheker onmiddellijk het roze exemplaar bewaart en enkele het gele en witte exemplaar terugbezorgt aan de leverancier.

De leverancier moet in het begin van elke maand een verkoopsregister doorsturen die de nummers van de bonnen van de verkopen van de vorige maand bevat. Daarom is het belangrijk dat de apothekers dagelijks de bon van de ontvangen bestellingen van de vorige dag opmaken en doorsturen. (Zie ook: onze communicatie van maart 2015)

Ook de leveranciers kunnen een bepaalde vrijheid toepassen in de werkwijze m.b.t. verdovingsbons (zie onze communicatie van 02/09/2021)

Een niet-limitatieve lijst van geneesmiddelen en grondstoffen vergund voor gebruik in de apotheek, waarvoor een verdovingsbon moeten worden uitgeschreven, vindt u hier terug.

De retributie voor 2023 bedraagt 20,74€ per reeks van 100 verdovingsbonnen.

Let op: aangezien er in de loop van dit jaar wordt overgeschakeld naar een digitaal systeem dat de papieren verdovingsbons zal vervangen, raden wij aan om geen al te grote bestellingen te plaatsen (max. 200 bons) (zie onze communicatie van 08/12/2022).

Deze bonnen kunnen eenvoudigweg besteld worden door overschrijving van dit bedrag op het bankrekeningnummer: BE32 6790 0220 2102 (BIC: PCHQBEBB) op naam van:           
                FAGG – Verdovingsbonnen
                Galileelaan 5/03
                1210 Brussel

In de mededeling moet het stamboeknummer van de apotheek of het nummer van de activiteitenvergunning vermeld worden alsook het hoogste bonnummer dat u nog in uw bezit heeft.
Indien u eerder nog geen bonnen besteld heeft, vermeldt u i.p.v. het hoogste bonnummer ‘eerste aanvraag’.

Deze overschrijving geldt als bestelling, er is geen ander document vereist. Per overschrijving kunnen meerdere reeksen bonnen worden besteld.

De maximale leveringstermijn voor de bonnen bedraagt ongeveer 4 weken, dus gelieve steeds op tijd uw bonnen te bestellen.

Voor een apotheek is het uiterst belangrijk dat elke wijziging (titularis, adres, …) op tijd gemeld wordt aan de bevoegde dienst van het FAGG ten einde verdovingsbonnen met accurate en correcte gegevens te bekomen:

·         In het geval van een apotheek open voor het publiek moeten wijzigingen steeds gemeld worden aan de dienst ‘Registratie van apotheken’ via het formulier, beschikbaar op de volgende pagina: Voor het publiek opengestelde officina - Menselijk Gebruik - FAGG.
Opgelet! Een onvolledig dossier of een dossier in behandeling bij deze dienst kan een belangrijke vertraging voor de levering veroorzaken. Bovendien kunnen er bonnen met foute gegevens worden opgestuurd indien dit dossier niet wordt bijgewerkt.

·         In het geval van een ziekenhuisapotheek, moeten wijzigingen gemeld worden aan de inspecteurs van ziekenhuisapotheken (contactgegevens zie: Ziekenhuisapotheek - Menselijk gebruik - FAGG

In geval van een verandering van titularis moeten de aanwezige bonnen op naam van de vorige titularis volledig gebruikt worden, waarbij zijn naam vervangen wordt door de naam van de nieuwe titularis.

De verdovingsbonnen zijn gelinkt aan de fysieke plaats van levering van deze producten. Bijgevolg, in geval van een overbrenging van een apotheek of een verhuis van plaats van verrichtingen moet steeds een nieuwe reeks bonnen worden besteld. Ongebruikte bonnen op het oude adres dienen per post terug gezonden te worden naar het FAGG.

Contact: 02/528.40.00 of  per mail via narcotics@fagg.be

 

Laatste update op 11/01/2023