Bons voor verdovende middelen (Verdovingsbons)

Elke levering in België van middelen met stoffen opgelijst in bijlagen I, II en IV van het K.B. 06/09/2017 mogen slechts worden uitgevoerd op overlegging van een speciale bestelbon die bij de dienst Verdovende Middelen van het FAGG moet worden besteld.

Deze bestelbon, ook ‘verdovingsbon’ genoemd, moet gedateerd en ondertekend worden door een apotheker of een verantwoordelijke persoon/plaatsvervanger in het geval van een vergunninghouder.

De afnemer vermeldt op deze bon de bestelde producten, de hoeveelheid en de identiteit van de leverancier. De afnemer houdt het roze exemplaar van de bon en bezorgt de leverancier het gele en witte exemplaar. De witte exemplaren dient de leverancier op het einde van elke maand aan de Dienst Verdovende Middelen te bezorgen.

Een niet-limitatieve lijst van geneesmiddelen en grondstoffen vergund voor gebruik in de apotheek, waarvoor een verdovingsbon moeten worden uitgeschreven, vindt u hier terug.

Aangezien de leverancier een dagelijks register moet bijhouden, mag een verdovingsbon slechts de aankopen van éénzelfde dag bevatten. Zie ook: onze communicatie van maart 2015

De retributie voor 2020 bedraagt 17,96€ per reeks van 100 verdovingsbonnen.

Deze bonnen kunnen eenvoudigweg besteld worden door overschrijving van dit bedrag op het bankrekeningnummer: BE32 6790 0220 2102 (BIC: PCHQBEBB) op naam van:
FAGG – Verdovingsbonnen
Victor Hortaplein 40/40
1060 Brussel

In de mededeling moet het stamboeknummer van de apotheek of het nummer van de jaarlijkse vergunning vermeld worden alsook het hoogste bonnummer dat u nog in uw bezit heeft.
Indien u eerder nog geen bonnen besteld heeft, vermeldt u i.p.v. het hoogste bonnummer ‘eerste aanvraag’.

Deze overschrijving geldt als bestelling, er is geen ander document vereist. Per overschrijving kunnen meerdere reeksen bonnen worden besteld.

De maximale leveringstermijn voor de bonnen bedraagt ongeveer 4 weken, dus gelieve steeds op tijd uw bonnen te bestellen.

Voor een apotheek is het uiterst belangrijk dat elke wijziging (titularis, adres, …) op tijd gemeld wordt aan de bevoegde dienst van het FAGG ten einde verdovingsbonnen met accurate en correcte gegevens te bekomen:

· In het geval van een apotheek open voor het publiek moeten wijzigingen steeds gemeld worden aan de dienst ‘Registratie van apotheken’ via het formulier, beschikbaar op de volgende pagina: Voor het publiek opengestelde officina - Menselijk Gebruik - FAGG.
Opgelet! Een onvolledig dossier of een dossier in behandeling bij deze dienst kan een belangrijke vertraging voor de levering veroorzaken. Bovendien kunnen er bonnen met foute gegevens worden opgestuurd indien dit dossier niet wordt bijgewerkt.

· In het geval van een ziekenhuisapotheek, moeten wijzigingen gemeld worden aan de inspecteurs van ziekenhuisapotheken (contactgegevens zie: Ziekenhuisapotheek - Menselijk gebruik - FAGG

In geval van een verandering van titularis moeten de aanwezige bonnen op naam van de vorige titularis volledig gebruikt worden, waarbij zijn naam vervangen wordt door de naam van de nieuwe titularis.

De verdovingsbonnen zijn gelinkt aan de fysieke plaats van levering van deze producten. Bijgevolg, in geval van een overbrenging van een apotheek of een verhuis van plaats van verrichtingen moet steeds een nieuwe reeks bonnen worden besteld. Ongebruikte bonnen op het oude adres dienen per post terug gezonden te worden naar het FAGG.

Contact: 02/528.45.02 (NL) en02/528.43.05 (FR) of per mail via narcotics@fagg.be

Laatste update op 20/01/2020