Kostprijs certificaten

De geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies voor de opdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werden in het Belgisch Staatsblad van 21/12/2007 gepubliceerd in overeenstemming met artikel 30 § 10 laatste alinea van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en overeenkomstig artikel 13 bis § 2 quinquies, laatste alinea, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen:

  • Eensluidende afschriften van de vergunning bij toepassing van de artikels 12bis en 12ter van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen: deze attesten geven aanleiding tot het betalen van een retributie van 20,47 €.
  • Alle andere certificaten geven aanleiding tot het betalen van een retributie van 57,32 € overeenkomstig artikel 2 § 5 van het koninklijk besluit van 07/12/2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Een uitnodiging tot betaling zal u via een factuur door het FAGG worden toegezonden.

 

 

Laatste update op 07/03/2019