Cascadesysteem

Toepassing van het watervalsysteem of het cascadesysteem (Koninklijk Besluit van 14 december 2006 (deel 1 - deel 2) - art. 230 & 231)

Het watervalsysteem biedt aan de behandelende dierenarts de mogelijkheid om af te wijken van het strikte gebruik van in ons land geregistreerde geneesmiddelen. Zo is het enerzijds mogelijk om een geneesmiddel voor een andere diersoort of voor een andere aandoening te gebruiken. Anderzijds kan de dierenarts ook een diergeneesmiddel dat vergund is in een andere Europese lidstaat, een  geneesmiddel voor menselijk gebruik en zelfs een magistrale bereiding voorschrijven.

- Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik met een vergunning in een andere Europese lidstaat

Om deze geneesmiddelen te kunnen gebruiken, moet de dierenarts de bestelling plaatsen bij een vergunde groothandelaar-verdeler of een officina-apotheker.

- Geneesmiddelen voor humaan gebruik

Om deze geneesmiddelen te kunnen gebruiken, moet de dierenarts de bestelling plaatsen bij een officina-apotheker.

Meer informatie over het gebruik van geneesmiddelen voor menselijk gebruik voorbehouden voor ziekenhuisgebruik in het kader van het cascadesysteem kan teruggevonden worden in de verklarende nota gericht aan distributeurs, groothandelaar-verdelers, apotheken opengesteld voor het publiek en dierenartsen.

nota

- Magistrale bereidingen

Om deze bereidingen te kunnen gebruiken, maakt de dierenarts een voorschrift dat de verantwoordelijke van het dier aan een officina-apotheker moet overhandigen. Dergelijke bereidingen mogen niet bewaard worden in het depot van de dierenarts.

Aan dit watervalsysteem zijn de volgende voorwaarden verbonden:

1. Er is geen therapeutisch alternatief beschikbaar in België voor de betrokken diersoort of aandoening.

én

2. Het betreft een absoluut noodzakelijke behandeling teneinde onaanvaardbaar lijden te vermijden.

én

3. Het betreft een uitzonderlijke situatie.

De dierenarts is volledig en persoonlijk aansprakelijk voor de toepassing van het watervalsysteem.

Het gebruik van het geneesmiddel gebeurt onder zijn of haar uitsluitende verantwoordelijkheid.

Besluit

Er moet nadruk gelegd worden op het feit dat het watervalsysteem slechts bij uitzondering mag toegepast  worden.

De groothandelaar-verdeler en de officina-apotheker moeten driemaandelijks een overzicht van de geleverde hoeveelheden geneesmiddelen voorleggen aan het FAGG (art. 228). Het FAGG zal op haar beurt instaan voor de opvolging ervan en optreden tegen eventuele misbruiken.

Met het oog op het dierenwelzijn mag de dierenarts het watervalsysteem enkel toepassen onder strikte voorwaarden. Economische motieven mogen niet meespelen!

De Provinciaal Geneeskundige Commissie en de inspectiediensten van het FAGG en het FAVV zullen de driemaandelijkse overzichten evalueren en bij vermoeden van misbruiken de dierenarts die het watervalsysteem toepast, om verantwoording vragen. Ook de Orde der Dierenartsen kan een dierenarts die misbruik maakt van de therapeutische vrijheid ter verantwoording roepen (art. 14 wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde).

Vragen & antwoorden betreffende cascade (december 2013)

Contact
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Eurostation – Blok II – 8e verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 40
1060 Brussel

E-mail: infovet@fagg.be

 

Laatste update op 13/09/2022