Centraal meldpunt "Precursoren"

Drugsprecursoren zijn stoffen die kunnen worden misbruikt voor de illegale aanmaak van psychotrope stoffen en verdovende middelen. De illegale aanmaak van drugs is een activiteit die, op een bepaald moment, de legale handel kruist omdat er een groot aantal grondstoffen die nodig zijn, beschikbaar zijn in de reguliere handel. Meer en meer gaan criminelen zich bevoorraden via de kleinhandel, alsook via de apotheken.

Markttoezicht, uitgevoerd door de bevoegde openbare diensten, op sommige van deze stoffen is bijgevolg een belangrijk element in de strijd tegen de illegale aanmaak van drugs.

De Europese regelgeving (Reglementen (EG)273/2004, (EG)111/2005, (EU)2015/1011, (EU)2015/1013 en (EU)2016/1443, (EU)2018/729 en (EU)2020/1737) voorziet in een verplichte melding voor verdachte orders en transacties van chemische stoffen die op de lijst van geregistreerde stoffen staan.

Naast deze geregistreerde stoffen zijn er nog heel wat andere stoffen die worden aangewend voor de illegale aanmaak van verdovende middelen en psychotrope stoffen. In de brochure «Drugsprecursoren», door het FAGG opgemaakt in nauwe samenwerking met de Federale politie - Dienst Drugs en de Administratie der Douane en Accijnzen, staat er een lijst van deze andere stoffen. Deze brochure is bedoeld voor de betrokken marktdeelnemers. Er zijn echter altijd nieuwe stoffen die opduiken, dus is deze lijst niet limitatief. Hiervoor geldt er geen meldingsplicht, maar indien u voor een van deze producten een verdacht order ontvangt, is het aangeraden om ervan melding te doen bij het Centraal Meldpunt Precursoren, hetzij per e-mail, hetzij per telefoon. De informatie wordt altijd met een gepast niveau van confidentialiteit behandeld.

Voor de niet-gereglementeerde stoffen nodigen de bevoegde openbare diensten, de marktdeelnemers uit om meldingen te doen en dit om te vermijden dat zij ongewild betrokken raken bij de illegale aanmaak van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

De brochure (op te vragen via drugprecursor@fagg.be) verschaft meer informatie rondom de problematiek. Zij beoogt tevens een verbetering van de samenwerking tussen de marktdeelnemers en de overheid. Er wordt aangegeven hoe een verdacht order of verdachte prijsopgave kan worden herkend en wat u moet doen met de verkregen informatie. Er wordt gevraagd om elke diefstal, elke dumping en elk verlies van chemicaliën te melden.

De Cel Precursoren van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet dienst als Centraal Meldpunt. Voor bijkomende informatie betreffende drugsprecursoren kan u terecht bij:

CENTRAAL MELDPUNT Precursoren:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 
DG Inspectie - afdeling Vergunningen - cel Precursoren
Galileelaan 5/03
1210 Brussel
België
Telefoonnummer: +32 2 528 40 00
E-mail: drugprecursor@fagg.be  

Laatste update op 01/01/2024