Centraal Meldpunt Precursoren

Drugsprecursoren zijn stoffen die kunnen worden misbruikt voor de illegale productie van psychotrope stoffen en verdovende middelen. De illegale productie van drugs raakt op een gegeven moment de legale handel, omdat veel van de benodigde grondstoffen vrij beschikbaar zijn in de reguliere handel. Steeds vaker bevoorraden criminelen zich via de kleinhandel en apotheken.

Markttoezicht, uitgevoerd door de bevoegde overheidsdiensten, op sommige van deze stoffen is daarom een cruciaal element in de strijd tegen de illegale productie van drugs.

De Europese regelgeving (Verordeningen (EG) 273/2004, (EG) 111/2005, (EU) 2015/1011, (EU) 2015/1013, (EU) 2016/1443, (EU) 2018/729 en (EU) 2020/1737) vereist een verplichte melding van verdachte orders en transacties van chemische stoffen die op de lijst van geregistreerde stoffen staan.

Naast deze geregistreerde stoffen zijn er nog vele andere stoffen die worden gebruikt voor de illegale productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen. In de brochure "Drugsprecursoren", opgesteld door het FAGG in nauwe samenwerking met de Federale Politie - Dienst Drugs en de Administratie der Douane en Accijnzen, staat een lijst van deze andere stoffen. Deze brochure is bedoeld voor de betrokken marktdeelnemers. Omdat er altijd nieuwe stoffen opduiken, is deze lijst niet limitatief. Hoewel er voor deze stoffen geen meldingsplicht geldt, wordt aanbevolen om verdachte orders te melden bij het Centraal Meldpunt Precursoren, hetzij per e-mail, hetzij per telefoon. De informatie wordt altijd met een gepast niveau van vertrouwelijkheid behandeld.

Voor de niet-gereglementeerde stoffen nodigen de bevoegde overheidsdiensten marktdeelnemers uit om meldingen te doen, om te voorkomen dat zij ongewild betrokken raken bij de illegale productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

De brochure (op te vragen via drugprecursor@fagg.be) verschaft meer informatie over de problematiek. Ze beoogt ook een verbetering van de samenwerking tussen de marktdeelnemers en de overheid. Er wordt uitgelegd hoe een verdacht order of een verdachte prijsopgave kan worden herkend en wat u moet doen met de verkregen informatie. Er wordt gevraagd om elke diefstal, dumping en verlies van chemicaliën te melden.

Het melden van verdachte transacties kan op verschillende manieren:

  • Via een meldingsformulier dat per e-mail verzonden kan worden naar de cel Precursoren.
  • Telefonisch.
    • Hierbij kan men het meldingsformulier als leidraad gebruiken.
  • Via een vrije e-mail, zonder gebruik te maken van het meldingsformulier.
    • Ook hier kan het formulier als leidraad gebruikt worden, aangezien het aangeeft welke gegevens in de e-mail vermeld moeten worden.

De cel Precursoren van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) fungeert als centraal meldpunt. Voor bijkomende informatie over drugsprecursoren kunt u terecht bij:

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 
DG Inspectie - afdeling Vergunningen - cel Precursoren
Galileelaan 5/03
1210 Brussel
België
Telefoonnummer: +32 2 528 40 00
E-mail: drugprecursor@fagg.be  

Laatste update op 31/05/2024