Vergunning invoer/uitvoer

Sinds 02/05/2006 werd gestart met een nieuw systeem voor de aanvraag en de aflevering van de in- en uitvoervergunningen.

In toepassing van de EG-Verordeningen (EG)273/2004, (EG)111/2005, (EU)2015/1011, (EU)2015/1013, (EU)2016/1443) en (EU)2018/729, werden de oude formulieren (KB 26/10/1993) voor de in- en uitvoervergunningen vervangen door nieuwe exemplaren die beter voldoen aan de Verordeningen.

De vergunningen worden afgeleverd door de Cel Precursoren aan de belanghebbenden.

De aanvragen dienen te gebeuren met behulp van onderstaande invulformulieren:

- aanvraag uitvoervergunning

- aanvraag invoervergunning

De vergunningsaanvragen dienen te worden ondertekend door de verantwoordelijke persoon of zijn plaatsvervanger.

De ingevulde, gehandtekende aanvraagformulieren en de eventuele stukken ter staving worden opgestuurd per e-mail naar drugprecursor@fagg.be

Enkel gehandtekende en correct ingevulde aanvragen worden ontvankelijk verklaard. De aanvraag moet voorzien zijn van een manuele handtekening die vervolgens gescand kan worden, of van een digitale handtekening die voldoet aan de eisen van een elektronisch gekwalificeerde handtekening.

De originele aanvraag en originele stukken ter staving dienen te worden bijgehouden en ter beschikking gehouden voor de ambtenaren van de Administratie der Douane en accijnzen, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de officieren van de Federale politie.

Terugzenden van vergunningsexemplaren aan het team Precursoren van het FAGG

Exemplaar 3 van de invoervergunning vergezelt de geregistreerde stof van de plaats van binnenkomst in het douanegebied van de Unie tot de bedrijfsruimten van de importeur, die dit exemplaar toezendt aan het FAGG.

Exemplaar 2 van de uitvoervergunning vergezelt de geregistreerde stof en wordt voorgelegd aan het douanekantoor waar de uitvoeraangifte wordt ingediend en vervolgens aan de bevoegde instantie op de plaats waar de geregistreerde stof het douanegebied van de Unie verlaat. De bevoegde instantie op de plaats van uitgang zendt exemplaar 2 terug aan het FAGG.

Annulatie

Vergunningen die niet worden gebruikt, moeten ten laatste bij vervaldatum in alle exemplaren per post worden terugbezorgd aan het team Precursoren van het FAGG.

Retributies

Voor elke afgeleverde vergunning is er een retributie verschuldigd aan het FAGG.

De aanvraag van een invoervergunning voor geregistreerde stoffen, door of krachtens de verordening (EG) Nr.111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht in de handel tussen de en derde landen in drugprecursoren, artikel 20), krachtens artikel 1 Drugswet. € 102,50
De aanvraag van een uitvoervergunning voor geregistreerde stoffen, door of krachtens de verordening (EG) Nr.111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht in de handel tussen de en derde landen in drugsprecursoren, artikel 12), krachtens artikel 1 Drugswet. € 102,50

Deze retributies worden jaarlijks geïndexeerd.

Deze retributies dienen niet op voorhand te worden betaald, maar zullen gefactureerd worden wanneer de vergunning wordt afgeleverd.

Laatste update op 02/01/2024