Letter Of No Objection (LONO)

Letter of no objection (LONO) voor een bepaalde substantie
De wetgeving verdovende middelen en/of psychotrope stoffen verschilt hier en daar tussen de verschillende landen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Substanties die zijn opgelijst in het land van in- of uitvoer als een verdovend middel of psychotrope stof, maar dit niet zijn in België.
In dit geval zijn er geen Belgische in- of uitvoervergunningen vereist maar de buitenlandse firma moet wel de nationale wetgeving van het land van vestiging volgen. Dit kan als gevolg hebben dat bij een uitvoer naar België toch een voorafgaandelijke invoervergunning wordt geëist voor een stof die of een preparaat dat in België niet onderhevig is aan de wetgeving over verdovende middelen of psychotrope stoffen. In zo een geval kan het FAGG een LONO afleveren waarin wordt bevestigd dat een bepaalde stof/preparaat niet onderhevig is aan de wetgeving over verdovende middelen of psychotrope stoffen en er geen bezwaar is tegen die in- of uitvoer.
  • Substanties die in België zijn opgelijst als verdovend middel of psychotrope stof, maar dit niet zijn in het land van in- of uitvoer.
Werk altijd in lijn met de Belgische wetgeving en zorg dat u over de nodige in- of uitvoervergunningen beschikt.
Bij de aanvraag van een uitvoervergunning zal meestal geen buitenlandse invoervergunning voor dit middel ter beschikking zijn. In dit geval moet voor dit middel een LONO worden bijgevoegd, afgegeven door de buitenlandse autoriteiten die hierin verklaren dat dit middel nationaal niet wordt beschouwd als een verdovend middel of psychotrope stof en er geen bezwaar is om dit middel naar hun land over te brengen.
Het overzicht van de middelen die in België als verdovend middel of psychotrope stof worden beschouwd, is beschikbaar op de website van het FAGG.
 
LONO voor INVOER van referentiestandaarden
Het artikel 31, §5 van het koninklijk besluit van 06.09.2017 houdende regeling van verdovende middelen en psychotrope stoffen voorziet nationaal vrijstellingen van een invoervergunning voor middelen aangewend voor analytische doeleinden.
Referentiestandaarden in oplossing met een concentratie niet hoger dan 1 mg/ml en een maximale inhoud van 1 ml, die stoffen bevatten opgelijst in bijlage I, II, III van dit koninklijk besluit (internationaal geviseerde stoffen), op voorwaarde dat het betrokken laboratorium rapporteert aan het Belgian Early Warning System on Drugs
2° Referentiestandaarden in het algemeen (zowel in oplossing als in pure vorm) die uitsluitend stoffen bevatten opgelijst in bijlage IV van dit koninklijk besluit (nationale geviseerde stoffen).
Wanneer een buitenlandse leverancier van deze referentiestandaarden toch een voorafgaandelijke Belgische invoervergunning eist, levert het FAGG een LONO voor de invoer van deze stoffen af.
Aangezien de vrijstellingen enkel van toepassing zijn op de invoervergunning, kan een dergelijke LONO enkel worden afgegeven aan houders van een activiteiten- of eindgebruikersvergunning, vergund voor de invoer van die stoffen.
Aan vergunninghouders die een vergunning hebben verkregen voor alle in België geviseerde stoffen, zoals toxicologische laboratoria, kan een algemene LONO INVOER worden afgeleverd waarbij de toepassing van de vrijstellingen voor invoer geldig zijn voor alle stoffen geviseerd in de bijlagen I, II, III en IV.
Vergunninghouders die zijn vergund voor specifieke stoffen, kunnen vanzelfsprekend enkel voor de vergunde stoffen een LONO INVOER krijgen.
 
Geldigheid
Een LONO voor een bepaalde substantie heeft een geldigheid van maximaal 1 jaar omdat de wetgeving over psychotrope stoffen en verdovende middelen vaak wordt aangepast.
Om diezelfde reden is een LONO INVOER van bijlage IV-referentiestandaarden ook maximaal 1 jaar geldig.
Een LONO INVOER van referentie-standaarden in oplossing (mg/ml) is geldig tot de einddatum van de eindgebruikersvergunning, dus maximaal 3 jaar.
In tegenstelling tot een in- of uitvoervergunning kan een LONO worden gebruikt voor verschillende in- of uitvoeren, tot de vervaldatum.
 
Aanvraag
Beide types van LONO kunnen worden aangevraagd via e-mail naar narcotics@fagg.be met vermelding van:
  •  het soort LONO dat wordt aangevraagd en wanneer van toepassing:
    • het middel en de hoeveelheid
    • het nummer van de activiteiten- of eindgebruikersvergunning.
  • facturatieadres

Retributie

Elke afgeleverde LONO is onderhevig aan een retributie. 
Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen worden gevonden onder bijdragen - Speciaal gereglementeerde stoffen - Verdovende middelen en psychotrope stoffen.
De retributie zal a posteriori gefactureerd worden. Dit is de reden waarom gevraagd wordt het facturatieadres te bevestigen bij de aanvraag.
 
Contact
Laatste update op 14/02/2024