Eindgebruikersvergunning

Basisprincipes

Art. 7 van het koninklijk besluit van 06.09.2017 houdende regeling van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen bepaalt dat in afwijking van de activiteitenvergunning, een eindgebruikersvergunning kan worden aangevraagd voor het bezitten, aanschaffen, invoeren en - wanneer gerechtvaardigd - vervoeren, overhandigen of uitvoeren van beperkte hoeveelheden verdovende middelen of psychotrope stoffen (verder: middelen) die noodzakelijk of aanwezig kunnen zijn in het kader van beroepswerkzaamheden.

In de praktijk betekent dit dat de eindgebruikersvergunning bijvoorbeeld van toepassing is op volgende (rechts-)personen:

  • inspecteurs van de politie of ambtenaren van de douane die drugskoffers bij zich kunnen hebben (training speurhonden/opleidingen);
  • laboratoria die referentiestandaarden in hun bezit hebben of willen aankopen die worden geviseerd als middelen.

Laboratoria die geneesmiddelen analyseren of andere producten dan referentiestandaarden wensen te gebruiken (bijv. API’s), moeten een aanvraag voor een activiteitenvergunning indienen. Bij twijfel gelieve narcotics@fagg.be op voorhand te consulteren.

Meer info over de wetgeving inzake deze eindgebruikersvergunning en de verplichtingen die hieruit voortvloeien, vindt u in het desbetreffende koninklijk besluit.

Aanvraag van een eindgebruikersvergunning

Het aanvraagformulier voor een dergelijke vergunning is verschillend naargelang de aanvrager.

In art. 12 van het desbetreffende koninklijk besluit kan de wettelijke doorlooptermijn worden geraadpleegd.

Informatie over de verantwoordelijke personen

Voor laboratoria wordt aangeraden om minstens een hoofdverantwoordelijke aan te duiden, en een tweede verantwoordelijke die in zijn/haar plaats kan optreden bij tijdelijke afwezigheid. Deze verantwoordelijke personen worden aangeduid rekening houdend met hun beroepsbekwaamheid en worden geacht een grondige kennis te hebben van de geldende wetgeving met betrekking tot verdovende middelen en/of psychotrope stoffen.

Wanneer gewenst, kunnen tot maximum vier verantwoordelijke personen worden aangeduid per eindgebruikersvergunning.

Een uittreksel uit het strafregister model I van deze personen dat op het moment van aanduiding niet ouder is dan drie maanden, moet worden toegevoegd.

Slechts een van deze verantwoordelijken kan optreden als contactpersoon met het FAGG.

Informatie over de organisatieprocedure

Zoals vermeld op het aanvraagformulier voor laboratoria moet een organisatieprocedure worden toegevoegd zoals bepaald in art. 11, §2, van het bovenvermelde koninklijk besluit.

Voor een eindgebruiker houdt dit een vereenvoudigde organisatieprocedure in, waarin volgende elementen zijn opgenomen:

  • beschrijving van de beveiligde opslagplaats van de middelen;
  • vermelding van de personen die toegang hebben tot deze opslagplaats;
  • beschrijving hoe het register in/uit wordt bijgehouden en hoe vaak de stock wordt nageteld;
  • Om een degelijke procedure te helpen opstellen, is gedetailleerde uitleg beschikbaar in dit document.

Wanneer van toepassing: vermelding van de personen die werden aangeduid om de administratie (zoals aanvragen van invoervergunningen) op te volgen, en ook korte beschrijving hoe deze administratie zal gebeuren.

De personen moeten hiervoor een gepaste opleiding hebben gehad.

De vergunninghouder houdt bij het aanduiden van deze personen rekening met de gegevens uit het uittreksel uit het strafregister (model art. 596.1 Sv.) van deze personen dat op moment van aanduiding niet ouder is dan drie maanden. Deze aanduiding moet verder jaarlijks opnieuw worden geëvalueerd door de vergunninghouder, op basis van een nieuw uittreksel.

Hernieuwing van de eindgebruikersvergunning

De eindgebruikersvergunning is 3 jaar geldig en kan worden hernieuwd ten laatste 3 maanden voor de vervaldag. Dit kan via hetzelfde aanvraagformulier als voor een nieuwe eindgebruikersvergunning.

Wijziging van de eindgebruikersvergunning

Elke wijziging van de gegevens vermeld op de eindgebruikersvergunning moet binnen de vijftien dagen aan het FAGG worden meegedeeld. Het aanvraagformulier voor een dergelijke wijziging is opnieuw verschillend naargelang de aanvrager.

Wanneer blijkt dat de eindgebruikersvergunning foute gegevens bevat omdat sommige wijzigingen niet werden doorgegeven aan het FAGG, kan de vergunning worden ingetrokken of geschorst.

Belangrijk
De originele vergunning moet samen met het aanvraagformulier voor de wijziging opgestuurd worden of zo snel mogelijk nagestuurd indien het een elektronisch ingediende aanvraag betreft.

Bijdragen

Een bijdrage is verschuldigd voor de eerste aanvraag, hernieuwing en iedere wijziging van een eindgebruikersvergunning.

Deze bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen worden gevonden onder bijdragen - Speciaal gereglementeerde stoffen - Verdovende middelen en psychotrope stoffen.

De verschillende bijdragen worden gefactureerd door het FAGG en moet niet op voorhand betaald worden.

Contact
Laatste update op 11/01/2023