Ziekenhuisapotheken

Elk ziekenhuis dat onder de toepassing valt van de gecoördineerde wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, moet beschikken over een ziekenhuisapotheek of een geneesmiddelendepot.
De ziekenhuisapotheek of het geneesmiddelendepot wordt onder de verantwoordelijkheid geplaatst van een apotheker-titularis, die kan geholpen of vervangen worden door één of meerdere apothekers. Ze kunnen zich laten bijstaan, onder hun verantwoordelijkheid, door apotheekassistenten. De ziekenhuisapotheker-titularis is onderworpen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen, die toepasselijk zijn op het beheer van een voor het publiek opengestelde apotheek;

Deze wettelijke en reglementaire bepalingen betreffen in het bijzonder:

  • het bewaren, de ontvangst en de aflevering van medische hulpmiddelen;
  • de bewaring van geneesmiddelen en van grondstoffen;
  • het opzetten en de bewaking van een systeem voor de aflevering van geneesmiddelen in het ziekenhuis, conform de reglementering;
  • de bereiding van steriele en niet-steriele, magistrale en officinale bereidingen;
  • de supervisie van de sterilisatie van medische hulpmiddelen voor hernieuwd gebruik;
  • het bijhouden van registers en een documentatie betreffende gestelde handelingen;

Elke apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de conformiteit van de geneesmiddelen en van de medische hulpmiddelen die hij aflevert en hij moet, binnen de grenzen van zijn competentie, de noodzakelijke maatregelen nemen om het goed gebruik ervan te verzekeren: de detectie van de interacties tussen verschillende geneesmiddelen ingenomen door dezelfde patiënt, de raadgeving betreffende de posologie, de mogelijkheid van ongewenste effecten, enz.

De controle op het respecteren van deze reglementering is toevertrouwd aan apothekers-inspecteurs die de apothekers, die in inbreuk zijn, kunnen bestraffen.

Registratie van ziekenhuisapotheken

 

Wijzigingen aan de registratie van ziekenhuisapotheken kunnen gemeld worden a.d.h.v.h. formulier. De instructies (o.a. aangetekende verzending) zijn in het formulier zelf opgenomen.

U kan de lijst met ziekenhuisapotheken in PDF of in Excel formaat raadplegen.

Laatste update op 09/07/2024