Polivy®

Werkzame stof

Polatuzumab vedotin

Houder

Roche

Status

Lopend

Indicatie

in combinatie met bendamustine en rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B‐cellymfoom (DLBCL) die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

01/09/2020

Laatste update op 13/04/2021