Gesloten programma's

Handelsnaam Werkzame stof Indicatie
Ozurdex® Intravitreal implant with dexamethasone 700 microgram Diabetisch maculair oedeem
Vargatef® Nintédanib In combinatie met docetaxel voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd, gemetastaseerd of lokaal gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met adenocarcinoomhistologie na eerstelijns-chemotherapie
Imbruvica® Ibrutinib Patiënten die lijden aan gerecidiveerde of refractaire chronische lymfatische leukemie (CLL)/klein lymfocytair lymfoom (SLL)
Enbrel® Etanercept Artritis psoriatica bij patiënten tussen 12 en 17 jaar oud
Gazyvaro® Obinutuzumab In combinatie met chloorambucil is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nog niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en met co-morbiditeiten waardoor zij niet in aanmerking komen voor een behandeling op basis van een volledige dosis fludarabine
Entyvio® Vedolizumab Behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa die ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden op of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of een tumornecrosefactor-alfa-antagonist
Mepolizumab® Mepolizumab Eonsinofiele granulomatose met polyangiitis (EGPA – syndroom van Churge-Strauss)
Xtandi® Enzalutamide Asymptomatisch of licht symptomatisch gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker in volwassen patiënten bij wie de ziekte progressief was tijdens of na behandeling met androgeendeprivatietherapie (ADT) en die nog niet in aanmerking komen voor chemotherapie
Zydelig® Idelalisib In combinatie met rituximab voor chronische lymfatische leukemie (CLL) bij volwassen patiënten die niet in aanmerking komen voor chemotherapie
Avastin® Bevacizumab in combinatie met paclitaxel en cisplatin, of als alternatief paclitaxel en topotecan, bij patiënten die geen platinumbevattende behandeling kunnen ontvangen, voor de behandeling van volwassen patiënten met aanhoudend, recidiverend, of gemetastaseerd cervixcarcinoom
Zydelig® Idelalisib In combinatie met rituximab voor chronische lymfatische leukemie folliculair lymfoom refractair aan 2 eerdere lijnen van therapie
Entyvio® Vedolizumab Behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn die ontoereikend reageerden op, niet meer reageerden op of intolerantie vertoonden voor conventionele therapie of een tumornecrosefactor-alfa-antagonist
Keytruda®
 
Pembrolizumab – MK 3475 Metatstatisch of inoperabele melanoma bij patiënten die refractaire zijn tot ipilimumab
Keytruda® Pembrolizumab – MK 3475 Gevorderd (inoperabel of metastatisch) melanoom in eerste lijn of na BRAF inhibitor
Pixuvri® Pixantrone monotherapie voor de 3e of 4e lijnsbehandeling van volwassen patiënten met veelvuldig recidiverend of refractair agressief B-celnonHodgkinlymfoom (NHL) (DLBCL en getransformeerd indolent lymfoom)
Raxone®
 
Idebenone Behandeling van jonge patiënten met de ziekte van Duchenne die niet gelijktijdig glucocorticosteroïden gebruiken
Humira® Adalimumab Actieve matige tot ernstige Hidradenitis Suppurativa (HS) bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op conventionele systemische HS-behandeling
Kyprolis® carfilzomib in combinatie met lenalidomide en dexamethason (KRd) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend multipel myeloom die ten minste 1 vorige behandeling hebben gekregen
Cobimetinib® Cobimetinib In combinatie met Zelboraf® (vemurafenib) bij patiënten met een inoperabel of gemetastaseerd melanoom dat positief is voor de BRAFV600-mutatie
Tagrisso® Osimertinib Tagrisso® is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met een epidermale groeifactor receptor (EGFR) T790M-mutatie.
Opdivo® Nivolumab MNP met Opdivo (nivolumab) voor de behandeling van anti-PD1-behandelingsnaïeve patiënten met geavanceerd clear-cell nier carcinoom die progressie vertoonden na of niet reageerden op ten minste één eerdere behandeling met anti-angiogeen middel.  
Zepatier® Elbasvir /grazoprevir Behandeling van patiënten met chronische hepatitis C genotype 1 en 4 met chronische nierfalen  graad 4/5
Opdivo® Nivolumab lokaal gevorderd en gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij patiënten met gedocumenteerde progressie tijdens of na eerdere chemotherapie
Opdivo® nivolumab recidiverend of refractair klassiek Hodgkin lymfoom (cHL, classical Hodgkin Lymphoma) van volwassen patiënten na autologe stamceltransplantatie (ASCT) en behandeling met brentuximab vedotin.
Zykadia® Ceritinib ALK-positieve niet-kleincellige longkanker vooraf behandeld met crizotinib
Revolade® Eltrombopag Trombocytopenische patiënten met ernstige aplastische anemie
Darzalex® Daratumumab Patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom (MM) die minstens 3 eerdere therapielijnen, waaronder een proteasoomremmer (PI) en een immunomodulerend agens (IMiD), hebben gekregen of bij wie de ziekte zowel refractair voor een PI als voor een IMiD is 
Orkambi® lumacaftor / ivacaftor Cystische fibrose bij patiënten van 12 jaar en ouder die twee kopieën van de F508del-CFTR-mutatie hebben
Entresto® Sacubitril/Valsartan
 
MNP met Entresto (Sacubitril/Valsartan) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronisch hartfalen met verminderde ejectiefractie.
Abraxane® paclitaxel in combinatie met gemcitabine als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met metastatisch adenocarcinoma van de pancreas
KEYTRUDA ® pembrolizumab Behandeling in eerste lijn van volwassene patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker bij wie minstens 50 % van de tumorcellen PDL1-expressie hebben zonder EGFR- of ALK-positieve tumormutaties
Repatha® Evolocumab ernstige ongecontroleerde familiale hypercholesterolemia (FH), ondanks behandeling met een maximaal getolereerde dosis van een statine in combinatie met ezetimibe, of met ezetimibe zonder statine in het geval van statine intolerantie of contra-indicatie
Humira®
 
Adalimumab actieve enthesitis-gerelateerde artritis bij patiënten vanaf 6 jaar of ouder die ontoereikend reageerden op of intolerantie vertonen voor conventionele therapie
Humira®  Adalimumab Behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn bij kinderen (vanaf 6 jaar) die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele behandeling waaronder primaire voedingstherapie en een corticosteroïde en/of een immunomodulator, of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie hiertegen een contra-indicatie bestaat.
Kyprolis®

carfilzomib

in combinatie met dexamethason (Kd) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend multipel myeloom die 3 of meer eerdere behandelingen hebben gekregen

Stelara®

Ustekinumab

Behandeling van matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn bij volwassen patiënten bij wie TNFα-antagonisten (infliximab/infliximab biosimilar, adalimumab) en de integrineremmer (vedolizumab) niet zijn aangeslagen of die intolerant zijn of een contra-indicatie hebben voor deze behandelingen.

Humira®

Adalimumab

Behandeling van volwassen patiënten met niet-infectieuze, intermediaire, posterieure en pan-uveitis

Revolade® Eltrombopag Trombocytopenische patiënten met myelodysplastisch syndroom.
Ofev® Nintedanib Idiopathische pumonale fibrose (IPF) bij volwassen patiënten
Venclyxto® Venetoclax Behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) bij volwassen patiënten die ongeschikt zijn voor of bij wie andere behandelingen hebben gefaald.

Kisqali®

Ribociclib

In combinatie met letrozole als initiële endocriene behandeling bij volwassen postmenopauzale vrouwen met hormoonreceptor-positieve/HER2-negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.

Alprolix®

Eftrenacog alfa

Behandeling en profylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie B (aangeboren factor IX‑deficiëntie)

Lartruvo® Olaratumab Als combinatietherapie met doxorubicine voor gebruik bij volwassenen met gevorderd wekedelensarcoom die niet in aanmerking komen voor curatieve behandeling met chirurgie of radiotherapie en die niet eerder zijn behandeld met doxorubicine.
Cabometyx® Cabozatinib Gevorderde stadia van een type nierkanker, niercelcarcinoom genoemd (Renal Cell Carcinoma, RCC), bij volwassenen, volgende op voorgaand vasculair endotheliale groeifactor VEGF (vascular endothelial growth factor) gerichte therapie.
Tecentriq®

atezolizumab

niet eerder behandelde, lokaal geavanceerde of metastatische urotheliaal carcinoom bij volwassen patiënten die onontvankelijk voor cisplatine worden beschouwd

Trisenox®

Arsenic trioxide

In combinatie met retinoïnezuur (ATRA) als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met laag‐ tot‐intermediair‐risico acute promyelocytenleukemie (APL)
Blincyto®

Blinatumomab

volwassen patiënten met recidiverende of refractaire Philadelphia negatieve B-precursor Acute Lymfoblastische Leukemie (ALL)

Wakix® Pitolisant Tweedelijnsbehandeling van volwassen patiënten met narcolepsie met of zonder kataplexie

Lenvima®

Lenvatinib

Radiojodium-refractaire gedifferentieerde schildklierkanker

Halaven®

Eribulin

Behandeling van volwassen patiënten met niet‐reseceerbaar liposarcoom die een eerdere behandeling met antracycline hebben ontvangen (tenzij ze daarvoor niet geschikt waren) voor gevorderde of gemetastaseerde ziekte.

Blincyto®

Blinatumomab

volwassen patiënten met recidiverende of refractaire Philadelphia negatieve B-precursor Acute Lymfoblastische Leukemie (ALL)

Xalkori®

Crizotinib

ROS1-positief niet-kleincellig longcarcinoom

Ilaris®

Canakinumab

Erfelijke periodische koorts

Ibrance®

palbociclib

patiënten die lijden aan hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve gevorderde/metastatische borstkanker, in combinatie met endocriene therapie

Bavencio

Avelumab

behandeling van volwassen patiënten met metastatisch Merkelcelcarcinoom bij wie de ziekte progressie vertoonde na minstens één voorafgaande chemotherapie of die niet in aanmerking komen voor chemotherapie.

Spinraza® Nusinersen Infantiele (Type I) spinale spieratrofie (SMA - Spinal Muscular Atrophy)
Alecensa® Alectinib Eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met anaplastisch lymfoomkinase (ALK)-positieve gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC).
Zytiga®

Abiraterone acetate

Behandeling van volwassen mannen met prostaatkanker die nieuw gediagnosticeerd zijn met uitzaaiingen naar andere delen van het lichaam en die nog niet eerder behandeld zijn met langdurige hormonale therapie en prednisone of prednisolone.

Rydapt®

Midostaurin (PKC412)

Nieuw gediagnosticeerde, FLT3 gemuteerde acute myeloïde leukemie die kan behandeld worden met standaard inductie en consolidatie chemotherapie.
Xermelo

Telotristat etiprate

Behandeling van diarree veroorzaakt door carcinoïdsyndroom in combinatie met therapie met somatostatine-analogen (SSA) bij volwassenen, in geval van onvoldoende controle middels SSA-therapie.

Tafinlar + Mekinist Dabrafenib + Trametinib Behandeling van patiënten met gevorderde niet‐kleincellige longkanker met een BRAF V600‐mutatie.
Humira Adalimumab Behandeling van juveniele chronische niet-infectieuze anterieure uveitis bij patiënten vanaf 2 jaar die een ontoereikende respons hebben gehad op conventionele behandeling waaronder topische corticosteroïden en een immunomodulator, of die dergelijke behandelingen niet verdragen of bij wie deze conventionele behandeling niet geschikt is.
Zavicefta®

Ceftazidime/Avibactam

Behandeling van infecties als gevolg van aerobe, Gram-negatieve organismen bij volwassen patiënten zonder andere beschikbare Dupixent®behandelopties.

Ocrevus® Ocrelizumab Behandeling van volwassen patiënten met primaire progressieve multiple sclerose.
Keytruda® Pembrolizumab - MK 3475 Eerstelijnsbehandeling van uitgezaaide plaveiselcel niet-kleincellig lonkanker (NSCLC) voor patiënten met een PDL-1 tumorexpressie lager dan 50%, of geen expressie van PD-L1, in combinatie met chemotherapie (paclitaxel + carboplatin).
Imfinzi

Durvalumab

behandeling van lokaal gevorderde (stadium III), irresectabele, niet-kleincellig longkanker (NSCLC) in volwassenen bij wie de tumoren PD-L1 tot expressie brengen op ≥1% van de tumorcellen en bij wie de ziekte geen progressie heeft vertoond na platinabevattende chemotherapie met radiotherapie

Dupixent Dupilumab De behandeling van milde-tot-ernstige atopische dermatitis in volwassene patiënten, die kandidaat zijn voor een systemische behandeling (meer bepaald voor patiënten uit de Open Label Extension studie (OLE) – R668-AD-1225)
Dupixent® Dupilumab Behandeling van ernstige atopische dermatitis bij volwassen patiënten, niet onder controle met systemische immunosuppressiva gedurende het voorbije jaar.
Vimpat®

Lacosamide

Partieel beginnende of gegeneraliseerde tonisch-klonische aanvallen voor patiënten ≥ 16 jaar oud die uit het SP0994 klinische proef komen

Mylotarg®

Gemtuzumab Ozogamicin

CD33-positieve hervallen of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) of CD33-positieve hervallen/refractaire acute promyelocyten leukemie (APL).

Perjeta® Pertuzumab In combinatie met Herceptin® (trastuzumab) en chemotherapie voor de adjuvante behandeling van volwassen patienten met HER2-positieve vroege borstkanker met een hoog risico op recidief waarmee lymfeklierpositieve ziekte wordt bedoeld.
Besponsa®

inotuzumab ozogamicin

recidiverende of refractaire CD22-positieve B-cell precursor acute lymfoblastische leukemie (ALL)  bij volwassen patiënten

Tafinlar + Mekinist

Dabrafenib  + Trametinib

adjuvante behandeling van patiënten met stadium III melanoom dat positief is voor de BRAF V600 mutatie met een hoog risico op herval na complete chirurgische resectie

Cablivi caplacizumab

verworven trombotische trombocytopenische purpura

Entresto sacubitril / valsartan patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie die de CLCZ696D2301 (PARAGON-HF)-studie hebben voltooid
RoACTEMRA® Tocilizumab

Systemische Sclerose

Xeljanz®

Tofacitinib citrate

Behandeling van matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa (CU) bij volwassen patiënten die onvoldoende reageerden op, niet meer reageerden op of intolerant waren voor ofwel conventionele behandeling ofwel voor een biologisch middel.

Tecentriq

Atezolizumab

In combinatie met carboplatine en etoposide, voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met extensive-stage kleincellige longkanker (ES-SCLC).

Raxone®

Idebenone

Lebers Erfelijke Opticus Atrofie (LHON)

Lynparza®

Olaparib

Behandeling van patiënten met een inactiverende of verwachte inactiverende BRCA 1 of 2 mutatie in de kiembaan en die eerder werden behandeld met chemotherapie in de neoadjuvant, adjuvant of metastatische setting voor triple negatieve of HER2-/HR+ borstkanker en die niet in aanmerking komen voor verdere anti-hormonale behandeling.

Onpattro

Patisiran-LNP

erfelijke transthyretine-gemedieerde amyloïdose (hATTR-amyloïdose) bij volwassen patiënten met polyneuropathie stadium 1 of stadium 2
Gilenya®

Fingolimod

Recidiverende multiple sclerose (RMS) in pediatrische patiënten in de leeftijd van 12 tot jonger dan 18 jaar oud die meer dan 40 kg wegen.

Yervoy®

Ipilimumab

Nog niet behandelde patiënten met een gevorderd niercelcarcinoom met intermediair/ongunstig risicoprofiel in combinatie met OPDIVO® (nivolumab)

Aimovig®

erenumab

Behandeling van volwassen patiënten gediagnosticeerd met migraine, die nood hebben aan een profylactische behandeling en waarvoor geen aanvaardbare alternatieve profylactische behandeling voorhanden is.

RoActemra®

tocilizumab

Arteriitis temporalis (of reuscelarteriitis)

Hemlibra
 

Emicizumab

Routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met hemofilie A met remmers tegen factor VIII. HEMLIBRA kan bij alle leeftijdsgroepen worden gebruikt.

Hemlibra

Emicizumab

Routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers tegen Factor VIII met onvoldoende respons op de huidige behandeling.

Tecentriq® Atezolizumab In combinatie met bevacizumab, paclitaxel en carboplatine, voor de eerstelijnsbehandeling van stadium IV of terugkerend gemetastaseerde niet-squameuze niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in volwassen patiënten wiens tumor een PD-L1 expressie <50% toont en EGFR of ALK-negatief is.
Opdivo

nivolumab

Behandeling van een volwassen patiënt met inoperabel kwaadaardig pleuraal mesothelioom, die progressie vertoont na ten minste één behandelingslijn waaronder een op platina gebaseerde doubletchemotherapie.

Polivy® polatuzumab vedotin in combinatie met bendamustine en rituximab bij terugkerende of refractaire volwassen patiënten met groot diffuus B-cellymfoom (R/R DLBCL) die geen kandidaat zijn voor hematopoëtische stamceltransplantatie en zijn behandeld met ten minste twee eerdere behandelingslijnen.
Signifor LAR®

Pasireotide

Gebruik van pasireotide LAR wordt aanbevolen voor volwassen patiënten met onvoldoende gecontroleerde acromegalie

LYNPARZA

olaparib

Onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met gevorderd (FIGO stadia III en IV), BRCA1/2-gemuteerd (kiembaan en/of somatisch) hooggradig epitheliaal ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een respons (volledige of partiële) vertonen na voltooien van eerstelijns platinabevattende chemotherapie.

Keytruda®

pembrolizumab

In combinatie met platinum- en 5-fluoro-uracil (5‑FU)-chemotherapie, is geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd of inoperabel terugkerend hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS =0.

COR-003 (2S,4R-ketoconazole)®

COR-003 (2S,4R-ketoconazole)

endogeen cushingsyndroom.

Xarelto Rivaroxaban Tegelijkertijd toegediend met acetylsalicylzuur (ASA), voor de behandeling van patiënten met coronaire hartziekte (CHZ) met een hoog risico op ischemische voorvallen.
Briviact® Brivaracetam

Adjuvante therapie voor de behandeling van partiële aanvallen met of zonder secundaire generalisatie bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 4 jaar met epilepsie.

Ipatasertib (MO40153)

Ipatasertib (MO40153)

In combinatie met paclitaxel in PIK3CA/AKT1/PTEN-gewijzigde, lokaal gevorderde of metastatische triple-negatieve borstkanker of hormoonreceptor-positieve HER2-negatieve borstkanker.

Lonsurf®

trifluridine/tipiracil

monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd maagcarcinoom, met inbegrip van adenocarcinoom van de gastro-oesofageale junctie, die eerder zijn behandeld met ten minste twee eerdere systemische behandelingsschema’s voor gevorderde ziekte.
Raxone®

Idebenone

Patiënten met Duchenne spierdystrofie die DELOS studie afgerond (SNT-III-003/ EudraCT 2009-012037-30)

Vimpat®

lacosamide

Adjuvante therapie bij de behandeling van partiële aanvallen met of zonder secundaire generalisatie bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 4 jaar met epilepsie.

Lorlatinib Lorlatinib (PF-06463922) Metastatische NSCLC (Stage IV, AJCC v7.0) die een ALK-herschikking bevat of die een ROS1-herschikking bevat
Bavencio avelumab eerstelijns onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheliaal carcinoom (UC) zonder ziekteprogressie na eerstelijns platina‐gebaseerde inductiechemotherapie
Keytruda® pembrolizumab eerstelijnsbehandeling van een uitgezaaid colorectaal carcinoom met hoge microsatelliet instabiliteit of met afwijkingen van DNA herstelmechanismen bij volwassenen
Ajovy® fremanezumab Profylaxe van migraine bij volwassen die ten minste 8 maandelijkse migraine dagen hebben, die eerder faalden in ten minste 3 preventieve behandelingsklassen en die niet naar tevredenheid kan worden behandeld met de andere goedgekeurde en commercieel beschikbare alternatieve behandelingen, in overeenstemming met klinische richtlijnen, vanwege problemen met de werkzaamheid en / of veiligheid.
Kadcyla trastuzumab emtansine in monotherapie voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker, die invasieve restziekte hebben in de borst en/of de lymfeklieren na een op taxaan-gebaseerde en HER2-gerichte neoadjuvante behandeling.
Yescarta® Axicabtagene ciloleucel Behandeling van agressieve aandoeningen bij volwassenen met primair mediastinaal B-cellymfoom (PMBCL). Deze aandoeningen tasten uw lymfeweefsel aan (deel van het immuunsysteem) dat een type witte bloedcel aantast die B-lymfocyt wordt genoemd, en andere organen in uw lichaam
Tecentriq Atezolizumab Rerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde triple negatieve, PD-L1 positieve borstknaker, in combinatie met nab-paclitaxel.
Tecentriq® Atezolizumab in combinatie met bevacizumab, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met een gevorderd of niet-resectabel hepatocellulair carcinoom (HCC) die niet eerder werden behandeld met systemische therapie
Libtayo Cemiplimab Behandeling van patiënten met gemetastaseerd of lokaal gevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom die geen kandidaat zijn voor curatieve chirurgie of curatieve bestraling.
Adcetris Brentuximab vedotin in combinatie met cyclofosfamide (C), doxorubicine (H) en prednison (P), (CHP) voor de behandeling van volwassen patiënten met een voorheen onbehandeld systemisch anaplastisch grootcellig lymfoom (sALCL)
Orkambi® lumacaftor 100mg / ivacaftor 125mg Behandeling van cystische fibrose (CF) bij patiënten van 6 tot en met 11 jaar oud die homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen.
Vitrakvi Larotrectinib Behandeling van volwassenen en kinderen met een lokaal gevorderde of gemetastaseerde vaste tumor met een NTRK-genfusie (NTRK = Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase) die niet afdoende behandeld kunnen worden met de beschikbare behandelingen
Cyramza® ramucirumab behandeling van volwassen patiënten, met gevorderd of niet-reseceerbaar hepatocellulair carcinoom (HCC) met een serum alpha fetoproteïne (AFP) van ≥ 400 ng/ml, die eerder met systemische therapie behandeld zijn.
Gilteritinib (ASP2215) gilteritinib (ASP2215) Behandeling van patiënten met FMS-achtige tyrosinekinase 3 (FLT3) gemuteerde recidiverende of refractaire acute myeloïde leukemie (AML) zonder toegang tot vergelijkbare of alternatieve therapie.
RoActemra tocilizumab behandeling van patiënten van 50 jaar of ouder met actieve Giant Cell Arteritis die niet adequaat kunnen worden behandeld met de huidige standaard GC-therapie.
Blincyto® Blinatumomab volwassen patiënten met B-precursor acute lymfoblastische leukemie (ALL) in complete remissie gedefinieerd als een gehalte van minder of gelijk aan 5% blasten in het beenmerg na minstens drie intensieve chemotherapeutische behandelingen en met een minimale residuele ziekte op een niveau van ≥ 10-4.
Fremanezumab (TEV-48125) Fremanezumab (TEV-48125) patiënten met episodische migraine of chronische migraine die met succes (volgens het protocol) studie TV48125‐CNS‐30051 of de behadelingsfase van studie TV48125‐CNS‐30068 hebben afgerond
Vyndaqel® tafamidis voor de behandeling van wild‐type of erfelijke transthyretineamyloïdose bij volwassen patiënten met cardiomyopathie (ATTR‐CM).
Metycor® Metyparone Syndroom van endogene Cushing in patienten die deel namen aan de extensie van PROMPT-onderzoek waarin ze behandeld werden met metyrapon.
Givlaari® givosiran behandeling van acute hepatische porfyrie (AHP) bij volwassenen en adolescenten (≥ 12 jaar oud)
Keytruda pembrolizumab in combinatie met platinum en fluoropyrimidine chemotherapie als eerstelijnsbehandeling van patiënten met een lokaal gevorderd inoperabel of gemetastaseerde slokdarmcarcinoom of HER-2-negatief gastro-oesofageale junctie Siewert type I-adenocarcinoma bij volwassenen waarvan de tumoren PD-L1 tot expressie brengen met een gecombineerde positieve score (CPS) ≥ 10
Revolade eltrombopag patiёnten van 1 jaar en ouder met primaire immuuntrombocytopenie (ITP) die reeds 6 maanden of langer aanhoudt sinds diagnose en die refractair zijn voor andere behandelingen (bijvoorbeeld corticosteroïden, immunoglobulinen)
VX-445/TEZ/IVA elexacaftor / tezacaftor / ivacaftor patiënten met cystische fibrose (CF) met dringende behoeften die 12 jaar of ouder zijn, heterozygoot zijn voor F508del en een minimale functie (MF) mutatie (F-/MF-genotypen) hebben
VX-445/Tezacaftor/Ivacaftor and Ivacaftor VX-445/Tezacaftor/Ivacaftor and Ivacaftor patiënten met cystische fibrose (CF) met dringende behoeften van 12 jaar of ouder die homozygoot zijn voor F508del (F/F-genotypen).
Fycompa® perampanel Partiële aanvallen voor patiënten die eerder aan studie 311 hebben deelgenomen en <12 jaar oud zijn.
Erleada® apalutamide Behandeling, in combinatie met androgeen deprivatie therapie, van volwassen mannen met castratie resistente prostaatkanker met een PSA verdubbelingstijd van minder dan of gelijk aan 10 maanden (PSADT ≤ 10 maanden) en geen aantonbare metastasen, op basis van de gebruikte beeldvorming in de klinische praktijk.
Erleada® apalutamide in combinatie met androgeendeprivatietherapie (ADT) voor de behandeling van gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC) bij volwassen mannen.
Alpelisib Alpelisib In combinatie met fulvestrant of letrozole voor postmenopauzale vrouwen en voor mannen met endocriene resistente hormoonreceptorpositieve (HR+) HER2-negatieve (HER2-) metastatische borstkanker, die hervallen of progressief zijn na minstens 3 voorafgaande systemische behandelingen voor hun gevorderde of metastatische ziekte, en die specifieke PIK3CA hotspotmutaties hebben.
Doptelet Avatrombopag ernstige trombocytopenie bij volwassen patiënten met een chronische leveraandoening die zijn ingeroosterd voor een invasieve procedure.
Polivy® Polatuzumab vedotin In combinatie met bendamustine en rituximab voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B‐cellymfoom (DLBCL) die niet in aanmerking komen voor hematopoëtische stamceltransplantatie.
Entrectinib Entrectinib behandeling van volwassen patiënten, met een NTRK-fusie positieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde solide tumor.
Entrectinib Entrectinib volwassen patiënten, met ROS1 positieve, gevorderde of metastatische NSCLC (niet-kleincellige longkanker) met hersenmetastasen, die niet eerder zijn behandeld met een ROS1-remmer
Spravato® Esketamine in combinatie met een SSRI of SNRI voor therapieresistente depressie (depressieve stoornis) bij volwassenen die niet hebben gereageerd op ten minste twee verschillende behandelingen met antidepressiva in de huidige matige tot ernstige depressieve episode).
Braftovi® encorafenib in combinatie met Erbitux® (cetuximab) voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) met een BRAF V600E-mutatie, die eerder systemische therapie hebben ontvangen
Zejula® niraparib onderhoudsbehandeling van volwassen vrouwelijke patiënten met met een gevorderd, hooggradig BRCA1/2 wild-type ovarium-, tuba- of primair peritoneaal carcinoom die een (gedeeltelijke of volledige) respons vertonen na een eerstelijns platinabevattende chemotherapie
Siponimod BAF312 Behandeling van volwassen patiënten met secundaire multiple sclerose (SPMS).
Opdivo® nivolumab in combinatie met fluoropyrimidine‐ en platina‐gebaseerde chemotherapie voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met HER2‐negatieve gevorderde of gemetastaseerde maag‐, gastro‐oesofageale junctie of slokdarmadenocarcinoom bij wie de tumoren PD‐L1 tot expressie brengen met een gecombineerde positiviteitsscore (CPS) ≥ 5.
Nplate® romiplostim Behandeling van volwassen patiënten met primaire immuunthrombocytopenie (ITP) binnen de eerste 12 maanden van diagnose die refractair zijn voor andere therapieën (bvb. corticosteroïden (CS), immunoglobulines (IVIg)).
Venclyxto® venetoclax in combinatie met Azacitidine voor de eerstelijnsbehandeling van patiënten met acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor: een behandeling met intensieve chemotherapie, die geen andere geschikte behandelings opties hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie.
Rinvoq® upadacitinib

de behandeling van patiënten met ankylosing spondylartritis die geen andere geschikte behandelingsoptie hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie

Blenrep belantamab mafodin multipel myeloom bij volwassen patiënten die ten minste vier eerdere behandelingen hebben gekregen en bij wie de ziekte refractair is voor ten minste één proteasoomremmer, één immunomodulerend middel en een anti-CD38-monoklonaal antilichaam en bij wie tijdens de laatste behandeling ziekteprogressie is aangetoond
Retsevmo Selpercatinib monotherapie van volwassenen met geavanceerde RET‐gemuteerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) na een eerdere systemische therapie
Retsevmo® Selpercatinib behandeling van volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder met gevorderde RET-gemuteerde medullaire schildklierkanker (MTC), die een systemische behandeling nodig hebben na voorgaande therapie
Nubeqa® darolutamide voor gebruik bij volwassen mannen voor de behandeling van niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (nmCRPC) met een hoog risico op het ontwikkelen van gemetastaseerde ziekte
Lynparza olaparib patiënten met gemetastaseerde castratie‐resistente prostaatkanker die progressie hebben vertoond onder een eerdere NHA en een mutatie hebben in een BRCA gen (kiembaan of somatisch).
Sarclisa® isatuximab in combinatie met pomalidomide en dexamethason (Isa-Pd) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom die ten minste twee eerdere therapieën hebben ondergaan, waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer, en bij wie ziekteprogressie is aangetoond bij de laatste therapie
Xtandi® enzalutamide behandeling van volwassen mannen met gemetastaseerde hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC) in combinatie met androgeendeprivatietherapie (in registratie)
Opdivo en Yervoy nivolumab en ipilimumab behandeling van volwassenen met inoperabel kwaadaardig pleuraal mesothelioom in eerste lijn.
Aubagio® Teriflunomide Relapsing remitting multiple sclerose in de pediatrische populatie.
Olumiant baricitinib matige tot ernstige atopische dermatitis (AD), gedefinieerd door EASI score ≥ 16 voor de start van de behandeling, bij volwassen patiënten die in aanmerking komen voor een systemische behandeling
Risdiplam® risdiplam behandeling van patiënten die lijden aan spinale musculaire atrofie (SMA) type 1
risdiplam risdiplam patiënten ≥2 jaar die lijden aan spinale musculaire atrofie type 2
Keytruda® pembrolizumab in combinatie met chemotherapie als neoadjuvante behandeling en daarna voortgezet als monotherapie als adjuvante behandeling na chirurgie voor de behandeling van volwassenen met lokaal gevorderde of vroeg stadium triple-negatieve borstkanker met een hoog risico op herval 
Keytruda® pembrolizumab in combinatie met chemotherapie met of zonder bevacizumab geïndiceerd voor de behandeling van persisterende, recidiverende of gemetastaseerde baarmoederhalskanker in volwassenen bij wie de tumor PD-L1 aanmaakt met een CPS ≥1
Revlimid® Lenalidomide Derdelijnsbehandeling van diffuus grootcellig B‐lymfoom.
Tecentriq® atezolizumab adjuvante behandeling na resectie en op platina gebaseerde chemotherapie voor volwassen patiënten met stadium IIB‐III niet‐kleincellig longcarcinoom (NSCLC) waarvan de tumoren PD‐L1‐expressie hebben op ≥50% van de tumorcellen (AL43776).
Ofev nintedanib adult patients with non-IPF (idiopathic pulmonary fibrosis) chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) with progressive phenotype (PF-ILD's).
Pemazyre pemigatinib volwassenen met lokaal gevorderd of metastatisch cholangiocarcinoom met een Fibroblast Groeifactor Receptor 2 (FGFR2) -fusie of -herschikking die hervalt of refractair is na tenminste 1 lijn van systemische behandeling
Remimazolam Remimazolam Sedatie van Covid-19 patiënten onder kunstmatige beademing op de afdeling intensieve zorgen.
Remimazolam Remimazolam Inductie en onderhoud van algemene anesthesie
Otezla apremilast Behandeling van volwassen patiënten met mondzweren die verband houden met de ziekte van Behçet (BD), die in aanmerking komen voor systemische therapie. De patient werd eerder behandeld met een lokale therapie EN met colchicine. De patiënt is resistent of intolerant gebleken voor colchicine of heeft een gedocumenteerde contra-indicatie tegen colchicine.
Lenvima® lenvatinib in combinatie met pembrolizumab voor de behandeling van patiënten met gevorderd of recidiverend endometriumcarcinoom bij volwassenen bij wie ziekteprogressie optreedt bij of na eerdere behandeling met een platina-bevattende therapie in welke setting dan ook en die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of bestraling. 
Vyxeos liposomal daunorubicin and cytarabine nieuw gediagnosticeerde, behandelingsgerelateerde acute myeloïde leukemie (t-AML) of AML met myelodysplasiegerelateerde veranderingen (AML-MRC)
Tecartus autologous anti-CD19 CD3+ cells (CAR+ viable T cells) behandeling van recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL) bij volwassenen na twee of meer lijnen systemische therapie, waaronder een Brutons-tyrosinekinaseremmer (BTK remmer)
Forxiga® dapagliflozin behandeling van chronische nierinsufficiëntie
Jemperli® dostarlimab als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met mismatch-reparatiedeficiënt (dMMR)/microsatellietinstabiliteit-hoog (MSI-H), gerecidiveerd of gevorderd endometriumcarcinoom (EC) met ziekteprogressie tijdens of na een eerdere platinabevattende behandeling.
Humira® adalimumab actieve matig tot ernstige juveniele colitis ulcerosa in pediatrische patiënten van 2 tot 5 jaar
Soliris® eculizumab patiënten met refractaire gegeneraliseerde myasthenia gravis (rgMG) die de ECU-MG-302-studie hebben afgerond (open-label extensie) en, in de opinie van de behandelende arts, baat blijven hebben bij hun behandeling met eculizumab (Soliris®), die voor deze indicatie in België nog niet commercieel beschikbaar is.
LUMYKRAS sotorasib behandeling van volwassenen met gevorderde niet-kleincellige longkanker (non-small-cell lung cancer, NSCLC) met een KRAS G12Cmutatie die progressie vertoonden na minimaal één eerdere lijn van systemische therapie
Gilenya® fingolimod behandeling van patiënten met relapsing‐remitting multiple sclerose komende uit het medischenoodprogramma CFTY720DBE02_C_IPS.
Trodelvy® sacituzumab govitecan behandeling als monotherapie van volwassen patiënten met inoperabel of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (mTNBC) die twee of meer eerdere systemische therapieën hebben gekregen, waaronder ten minste één voor gevorderde ziekte en zonder geschikte therapeutische alternatieven.
Kaftrio ELX/TEZ/IVA and IVA alone patiënten van 6 tot 11 jaar met cystische fibrose (CF) die homozygoot zijn voor F508del (genotype F/F) of heterozygoot voor F508del en een mutatie met een minimale functie (genotype F/MF).
Kerendia finerenone Volwassen patiënten met chronische nierziekte (CKD) (stadium 3 en 4 met albuminurie) geassocieerd met type 2 diabetes (T2D) en met standaardbehandeling niet op adequate wijze kan worden behandeld
Imfinzi durvalumab Eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide galwegcarcinomen in combinatie met gemcitabine-plus-cisplatinetherapieën 
tepotinib tepotinib Behandeling van volwassen patiënten met een geavanceerde vorm van niet-kleincellige longkanker met mesenchymale-epitheliale transitiefactorgen METexon14 (METex14) overspringende alteraties.
Skyrizi Risankizumab behandeling van patiënten met actieve ziekte van Crohn die geen andere geschikte behandelingsoptie hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie vanwege hun ernstige of levensbedreigende aandoening.
Padcev enfortumab vedotin lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom in patienten die eerder een platinabevattende chemotherapie en een remmer voor programmed death receptor 1 (PD-1) of programmed death ligand 1 (PD-L1) hebben gekregen
Opdivo + Yervoy nivolumab + ipilimumab Behandeling van volwassen patiënten met inoperabel kwaadaardig pleural mesothelioom die progressive vertoont na ten minste één behandelingslijn, waaronder een op platina gebaseerde doublet chemotherapie
Aspaveli® pegcetacoplan Behandeling van volwassen patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) die anemisch zijn na behandeling met een C5 remmer gedurende ten minste 3 maanden.
Jardiance® empagliflozin behandeling van volwassen patiënten met hartfalen met behouden ejectiefractie (LVEF >40%)
Verzenios abemaciclib in  combinatie met endocriene therapie als adjuvante behandeling van volwassen patiënten met klierpositieve vroege borstkanker (HR+/HER2-) met een verhoogd risico op recidief.
Lumasiran lumasiran Behandeling van patiënten met primaire hyperoxalurie type 1 (PH1) die ten minste de geschatte leeftijd van 37 zwangerschapsweken (voldragen baby) hebben bereikt bij de toestemming (of instemming).
Enhertu® trastuzumab deruxtecan monotherapie bij volwassen patiënten met inoperabele of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die twee of meer voorgaande anti-HER2-gerichte behandelingen hebben ondergaan
Olorofim F901318 Behandeling van invasieve schimmel infecties als gevolg van Lomentospora prolificans, Scedosporium spp, Aspergillus spp. en andere zeldzame en/of resistente schimmels bij patiënten voor wie geschikte alternatieve behandelingsopties ontbreken.
Verquvo® Vericiguat Patiënten met symptomatisch chronisch hartfalen (New York Heart Association (NYHA) Klasse II-III-IV) met een verminderde ejectiefractie die gestabiliseerd zijn na een recente episode van decompensatie waarvoor een i.v. behandeling vereist was.
iNOmax® iNOmax patiënten die lijden aan pulmonale hypertensie geassocieerd met COPD en die hebben deelgenomen aan de PULSE-007-COPD studie
Rinvoq® upadacitinib de behandeling van adolescenten (12-17 jaar) met ernstige atopische dermatitis die geen andere geschikte behandelingsoptie hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie
Tecvayli teclistamab monotherapie te bieden voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom die ten minste drie eerdere therapielijnen hebben ontvangen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti‐CD38‐antilichaam en die alle beschikbare behandelingsmogelijkheden die als lokale standaardzorg toegankelijk zijn, hebben uitgeput en bij wie ziekteprogressie is aangetoond bij de laatste therapie
Inrebic® fedratinib behandeling van ziekte-gerelateerde splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten met primaire myelofibrose, myelofibrose na polycythaemia vera of myelofibrose na essentiële trombocytemie die met ruxolitinib zijn behandeld.
Sarclisa Isatuximab In combinatie met carfilzomib en dexamethason (Isa-Kd) voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die ten minste één eerdere behandeling gekregen hebben en blootgesteld/refractair zijn aan lenalidomide.
Nexviadyme avalglucosidase alfa behandeling van volwassen patiënten met de ziekte van Pompe die hebben deelgenomen aan de klinische studie COMET (EFC14028) of NEO-EXT (LTS13769) en deze hebben verlaten.
Minjuvi Tafasitamab de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B‐cel lymfoom (DLBCL), die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie (ASCT)
Darzalex daratumumab in combinatie met cyclofosfamide, bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde systemische lichte‐keten (AL)‐amyloïdose
Adtralza tralokinumab ernstige atopische dermatitis in adolescente patiënten (12- <18 jaar) die in aanmerking komen voor systemische therapie (inclusief patiënten die uit de open-label extensiestudie ECZTEND – LP0162-1337 komen met EudraCT referentie 2018-000746-19)
Tebentafusp tebentafusp HLA-A*02:01 positieve patiënten met metastatisch uveaal melanoom (mUM)
Cosentyx secukinumab behandeling van actieve matige tot ernstige hidradenitis suppurativa.
Nubeqa darolutamide bij volwassen mannen voor de behandeling van gemetastaseerde hormoonsensitieve prostaatkanker (mHSPC) in combinatie met ADT en docetaxel .
Fycompa Perampanel Behandeling van aanvallen die verband houden met het Lennox-Gastautsyndroom (LGS) voor pediatrische patiënten jonger dan 12 jaar.
Evrenzo® roxadustat De behandeling van symptomatische anemie bij chronische nierziekte (chronic kidney disease, CKD) bij niet‐dialyse‐ en dialysepatiënten, en waar het gebruik van een beschikbare behandeling (IV-ijzer of injecteerbare ESA's) niet geschikt is of naar verwachting niet geschikt is, of patiënten met een bekende contra-indicatie voor de momenteel beschikbare behandeling of die de momenteel beschikbare behandeling niet verdragen, of naar verwachting niet verdragen
Kapruvia difelikefalin behandeling van matige tot ernstige pruritus geassocieerd met chronische nierziekte (CNZaP) bij volwassen patiënten (>18 jaar) die hemodialyse (HD) ondergaan
Rinvoq updacitinib Behandeling van volwassen patiënten met actieve ziekte van Crohn die geen andere geschikte behandelingsoptie hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie voor hun ernstige of levensbedreigende aandoening 
tremelimumab tremelimumab eerstelijnsbehandeling bij patiënten met inoperabel hepatocellulair carcinoom in combinatie met durvalumab 
Vyvgart efgartigimod alfa als aanvulling op de standaardtherapiebehandeling voor patiënten met gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) die positief testen op antilichamen tegen acetylcholinereceptoren en die onvoldoende reageren op conventionele behandelingen, klinisch niet in aanmerking komen of een contraindicatie hebben voor behandeling met goedgekeurde en commercieel beschikbare behandeling en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische proef.
Brukinsa zanubrutinib de behandeling van volwassen patiënten met recidief/refractaire (R/R) Marginaal Zonelymfoom (MZL) aan tenminste één anti-CD20 antistof bevattende voorbehandeling, en voor wie er geen klinische studies met beschikbaar zijn.
Ultomiris ravulizumab de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) die de open‐label extensie van de fase III‐studies ALXN1210‐aHUS‐311 (EudraCT Nr: 2016‐002027‐29) of ALXN1210‐ aHUS‐312 (EudraCT Nr: 2016‐002499‐29) hebben voltooid
Ultomiris ravulizumab behandeling van patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) die de Open Label Extension van de fase III studies ALXN1210‐PNH‐301 (EudraCT Nr: 2016‐002025‐11) of ALXN1210‐PNH‐303 (EudraCT Nr: 2017‐002370‐39)
Tukysa® tucatinib (ONT-380) in combinatie met trastuzumab en capecitabine voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2 positieve, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, die ten minste 2 voorafgaande anti HER2 behandelschema’s hebben gekregen.
Esbriet Pirfenidon Behandeling van patiënten die lijden aan niet-klassifieerbare interstitiële longziekte (uILD) en die deelnamen aan studie MA39189.
Esbriet pirfenidone behandeling van patiënten die lijden aan gevorderde IPF (idiopathische pulmonaire fibrose) en een risico vertonen voor groep 3 pulmonaire hypertensie en die deelnamen aan studie MA29957(EudraCT nr 2015-003131-40)
Columvi glofitamab als monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus groot B-cellymfoom (DLBCL) die ten minste twee eerdere systemische behandelingen hebben gekregen .
Xenpozyme olipudase alfa zure sfingomyelinasedeficiëntie voor patiënten die hebben deelgenomen aan de klinische onderzoeken DFI-12712-ASCEND of LTS-13632 en deze hebben verlaten.
Ebvallo tabelecleucel Monotherapie beschikbaar te stellen voor een groep volwassen en pediatrische patiënten van 2 jaar en ouder met recidief of refractaire Epstein-Barr-virus-positieve post-transplantatie lymfoproliferatieve ziekte (EBV+ PTLD) die ten minste één eerdere therapie hebben ondergaan. Voor patiënten met een solide orgaantransplantatie omvat de voorafgaande therapie chemotherapie, tenzij chemotherapie niet geschikt is.
Epcoritamab Epcoritamab Derde en volgende behandelingslijnen (3e +) Relaps/refractair (R/R) diffuus groot B-cellymfoom (DLBCL)
Tolvaptan Tolvaptan behandelding van kinderen en adolescente patiënten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte totdat ze 18 jaar zijn nadat ze met succes hebben deelgenomen aan de klinische studie met nummer 156-12-298 en deze hebben voltooid
Laatste update op 19/07/2024