Officina

Voor de opening of de overbrenging van een voor het publiek opengestelde officina is er een vergunning, verleend door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, vereist.

De apotheek wordt beheerd door een apotheker-titularis, die zich kan laten bijstaan of vervangen door een of meerdere andere apothekers. Deze kunnen beroep doen op de medewerking van assistenten.

Op de apotheek is er een complexe regelgeving van toepassing die meer bepaald betrekking heeft op

  • de verschillende modaliteiten van bewaring en aflevering van geneesmid-delen voor humaan of veterinair gebruik;
  • het maken van magistrale en officinale bereidingen;
  • het bijhouden van registers en documentatie betreffende de door de apotheker gestelde handelingen;
  • de verdovende middelen en psychotropen .

Elke apotheker is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de conformiteit van de geneesmiddelen die hij aflevert; tevens dient hij, binnen de perken van zijn bevoegdheden, de nodige maatregelen te nemen voor het goed gebruik van het geneesmiddel: het opsporen van interacties tussen de verschillende geneesmiddelen, die door eenzelfde patiënt worden genomen, het geven van raad inzake de posologie, de mogelijke bijwerkingen, enz.

De controle op het naleven van deze regelgeving gebeurt door apothekers-inspecteurs, die de in overtreding zijnde apothekers eventueel kunnen sanctioneren.

Laatste update op 16/12/2020