Erkende laboratoria

Overeenkomstig artikel 3, §4 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 mag een niet-vergunde grondstof enkel worden gebruikt (alleen in een magistrale bereiding) als er een analysecertificaat wordt gevoegd bij het recipiënt dat de grondstof bevat. Dat certificaat moet ondertekend zijn door de directeur van een door de minister van Volksgezondheid erkend laboratorium voor de analyse en de controle van geneesmiddelen, of opgenomen in de Europese lijst van officiële controlelaboratoria (artikel 1, 2° en 3°).

Aanvraagformulier voor erkenning als laboratorium voor de analyse van geneesmiddelen.

Lijst van in België erkende laboratoria

Lijst van in Europa erkende laboratoria (als zodanig erkend in België)

Laatste update op 16/05/2023