Lijst van de erkende instellingen

Menselijk lichaamsmateriaal kan slechts worden bewaard binnen een instelling voor menselijk lichaamsmateriaal (bank voor menselijk lichaamsmateriaal, intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal of productie-instelling) die hiervoor een erkenning heeft verkregen. Het is ook mogelijk een plaatselijk depot in een ziekenhuis te creëren, voor gebruik van menselijk lichaamsmateriaal bij de patiënten die in dat ziekenhuis worden behandeld. Dergelijk depot blijft, ook in dit geval, onder de verantwoordelijkheid vallen van een erkende instelling voor menselijk lichaamsmateriaal.

Het menselijk lichaamsmateriaal dat uitsluitend bestemd is voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek zonder toepassing op de mens, zal in de toekomst in een biobank dienen te worden bewaard.

De erkenningen worden toegekend bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

De erkende instellingen zijn terug te vinden in het EU-repertorium van weefselinstellingen, via onderstaande links:

https://webgate.ec.europa.eu/eucoding/reports/te/index.xhtml
https://webgate.ec.europa.eu/eucoding/reports/te/activities.xhtml   

Het EU-repertorium van weefselinstellingen is het register van alle weefselinstellingen die erkend, aangewezen of gemachtigd zijn door, dan wel een vergunning hebben gekregen van de bevoegde autoriteit of bevoegde autoriteiten van de lidstaten (Richtlijn EU 2015/565 tot wijziging van Richtlijn 2006/86/EG).

Contact

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

Email : mch-mlm@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 16/12/2020