Procedure mbt de aanvraag tot erkenning

Aanvraag tot erkenning als instelling voor menselijk lichaamsmateriaal:

De procedure voorzien bij het Koninklijk Besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemene voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend, wordt beschreven in Omzendbrieven 550. Deze procedure beoogt de inhoud van de aanvragen tot erkenning of tot verlenging ervan te standaardiseren met het oog op meer transparantie en op het verzamelen van relevante en bruikbare statistische gegevens.
 

Aanvraag tot erkenning als importerende instelling voor menselijk lichaamsmateriaal:

Gelieve voor de aanvraag tot erkenning als importerende instelling volgende template te gebruiken: Template_import_NL.doc
De aanvraag dient te worden ingediend per aangetekend schrijven, gericht aan het Federaal Agentschap, overeenkomstig artikel 5/1, §1 van het KB erkenning.
We benadrukken dat u ook voor de eenmalige invoer erkend dient te zijn als importerende instelling en derhalve ook een aanvraag tot erkenning als importerende instelling dient in te dienen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 16/12/2020