Doorzichtigheidscomité

Het Doorzichtigheidscomité, dat op 1 juli 2008 bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 geïnstalleerd werd, geeft advies en suggesties over de manier waarop de inkomsten van het FAGG worden besteed en beheerd. Zo formuleert het Comité ieder jaar voor de zomer een advies over het begrotingsontwerp voor het komende jaar, dat vervolgens wordt voorgelegd aan de minister  die voor volksgezondheid bevoegd is.

Het Doorzichtigheidscomité wordt voorgezeten door mevrouw Ann Adriaensen (pharma.be).

De samenstelling en werkwijze van het Doorzichtigheidscomité werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het FAGG. Het Comité beschikt ook over een eigen huishoudelijk reglement.
Jaarlijks vinden er minstens vijf plenaire vergaderingen plaats. Daarnaast kunnen ook werkgroepen worden opgericht voor de uitvoering van de opdrachten bepaald door het Doorzichtigheidscomité.

 • Het Doorzichtigheidscomité is samengesteld uit veertien effectieve leden die door de koning zijn benoemd, namelijk:

  • een vertegenwoordiger van de minister die voor volksgezondheid bevoegd is,
  • een inspecteur van financiën,
  • de vertegenwoordigers van de sectoren die tot de inkomsten van het FAGG bijdragen,
  • de administrateur-generaal van het FAGG.

  Volgende personen zijn effectief lid van het Doorzichtigheidscomité:

  • de heer Paul Ballegeer, vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor volksgezondheid;
  • de heer Maxime Uhoda , inspecteur van financiën, aangeduid door de minister bevoegd voor begroting;
  • de vertegenwoordigers van de sectoren die tot de inkomsten van het FAGG bijdragen. Dit zijn:
   • mevrouw Ann Adriaensen, vertegenwoordiger van pharma.be en voorzitster van het comité;
   • de heer Koen Straetmans, vertegenwoordiger van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en vicevoorzitter van het comité;
   • de heer Marnix Denys, vertegenwoordiger van de Beroepsvereniging van Fabrikanten, Invoerders en Verdelers van Medische Hulpmiddelen (beMedTech);
   • de heer Antoon Daneels, vertegenwoordiger van Medaxes; 
   • de heer Paul Perdieus, vertegenwoordiger van de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (Ophaco);
   • de heer Julien Brabants, vertegenwoordiger van de Health, Science and Technology Group; 
   • de heer Stefan Bollen, vertegenwoordiger van HBIA (Homeopathy Belgium Industry Association);
   • de heer Jens Van Krieken, vertegenwoordiger van de Ziekenhuisapothekersvereniging; 
   • mevrouw Céline Driessen , vertegenwoordiger van de Nationale Vereniging van Groothandelaars-Verdelers;
   • de heer Marc Gryseels, vertegenwoordiger van BACHI (Belgian Association of the Consumer Healthcare Industry);
   • de heer Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG.

  De effectieve leden hebben bovendien ieder een plaatsvervangend lid:

  • de heer Kurt Debruyne, inspecteur van financiën, vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor begroting;
  • de vertegenwoordigers van de sectoren die tot de inkomsten van het FAGG bijdragen. Dit zijn:
   • de heer Wim Vervaet, vertegenwoordiger van Medaxes;
   • de heer Michaël Storme, vertegenwoordiger van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB); 
   • mevrouw Annelies Bosmans, vertegenwoordiger van de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België;
   • de heer Johan De Haes, vertegenwoordiger van pharma.be; 
   • mevrouw Christine Teblick, vertegenwoordiger van de Health, Science and Technology Group;
   • mevrouw Ulrike Van Den Houte, vertegenwoordiger vanHBIA  (Homeopathy Belgium Industry Association); 
   • de heer Steven Vandeput, vertegenwoordiger van de Beroepsvereniging van Fabrikanten, Invoerders en Verdelers van Medische Hulpmiddelen (beMedTech);
   • mevrouw Dominique Wouters, vertegenwoordiger van de Ziekenhuisapothekersvereniging;
   • de heer Stijn Terryn, vertegenwoordiger van de Nationale Vereniging van Groothandelaars-Verdelers.
   • mevrouw Fabienne Monbaliu, vertegenwoordiger van BACHI (Belgian Association of the Consumer Healthcare Industry).

  Afgevaardigden van het FAGG, aangeduid door de administrateur-generaal, kunnen als waarnemer aan de vergaderingen deelnemen.

  Op voordracht van een lid kunnen deskundigen worden uitgenodigd tot de plenaire vergaderingen van het Doorzichtigheidscomité waarop onderwerpen worden besproken waarvoor ze deskundig zijn. 

  Het Doorzichtigheidscomité kan permanente of tijdelijke werkgroepen oprichten voor het voorbereiden van bepaalde welomschreven onderwerpen waarover advies moet worden verstrekt. Voor deze werkgroepen kunnen ook ad hoc deskundigen worden uitgenodigd.

   

 • Het secretariaat van het Comité wordt waargenomen door een personeelslid van het FAGG: Sofie Callens

  Het secretariaat is belast met de administratieve ondersteuning van het Comité.

  De personeelsleden van het FAGG mogen geen financiële of andere belangen in de farmaceutische industrie hebben waardoor hun onpartijdigheid in het gedrang zou kunnen komen.  Ze verstrekken jaarlijks een verklaring omtrent hun financiële en andere belangen.


   

 • In overeenstemming met artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 heeft het Doorzichtigheidscomité een huishoudelijk reglement opgesteld dat mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft goedgekeurd.

  Dit huishoudelijk reglement bevat onder andere bepalingen in verband met:
  • het voorzitterschap (= verkiezing voorzitter en ondervoorzitter, verantwoordelijkheden);
  • het lidmaatschap (= rechten en verplichtingen, procedure ontslag);
  • het secretariaat;
  • de organisatie van de vergaderingen;
  • de regels in verband met de verslaggeving;
  • de procedure van adviesverlening;
  • de regels inzake de oprichting van permanente of tijdelijke werkgroepen;
  • de voorwaarden voor deelname van deskundigen (niet-leden) aan de vergaderingen;
  • de regels over archivering.

 • Agendapunten van de vergaderingen

  2016

  2017

  2018

  2019

   

 • Verslagen van de vergaderingen

  2016

  2017

  2018

  2019

              2021

              2022