Online applicatie voor verdovingsbonnen: narcoreg.be

In België moet elke levering of ontvangst van verdovende middelen en psychotrope stoffen opgelijst in bijlagen I, II en IV (uitgezonderd preparaten van bijlage Ic en IVc) van het koninklijk besluit van 6 september 2017 worden geregistreerd in de online applicatie voor verdovingsbonnen van het FAGG: www.narcoreg.be.

Vanaf 1 september 2023 moet de nieuwe online applicatie van het FAGG worden gebruikt die de papieren verdovingsbonnen vervangt. De papieren verdovingsbonnen worden vanaf 1 september dus niet meer gebruikt en mogen door u worden vernietigd door ze te verscheuren.
Dit betekent ook dat de maandelijkse verkoopregisters niet langer per e-mail aan het FAGG moeten worden verstrekt.

Hoe werkt de online applicatie? 
De overdrachtsaangifte in het systeem gebeurt a posteriori, maximum 30 dagen na ontvangst of verzending van de goederen.

De overdrachtsaangiften kunnen op drie manieren worden doorgegeven.

  1. Aangiften één voor één doorgeven in de webapplicatie.
  2. Bulkupload via een CSV-bestand in de webapplicatie. De template van het CSV-bestand is beschikbaar in de webapplicatie.
  3. REST-interface (machine to machine): het systeem integreert met bestaande software, de software van de gebruiker communiceert zonder tussenkomst van de gebruiker met het systeem. Hiervoor is een REST-interface (representational state transfer) beschikbaar. REST is een technologie die toelaat om een softwaretoepassing op een vrij eenvoudige manier te laten communiceren met een server die een bepaalde dienst aanbiedt. Heel vaak wordt daarvoor de http standaard gebruikt (GET, POST, etc.). Er is een cookbook beschikbaar voor ontwikkelaars van de integratie van de software. Deze is beschikbaar via narcotics@fagg.be. Het al dan niet integreren met uw bestaande software is een vrijblijvende beslissing tussen u en uw softwareleverancier.

Er is een gedetailleerde gebruikershandleiding beschikbaar over de online applicatie voor verdovingsbonnen. Veelgestelde vragen hebben we gebundeld in een overzicht (vragen en antwoorden).

De leverancier moet geen maandelijkse verkoopsregisters meer e-mailen naar het FAGG. Het volstaat dat de verkopen tijdig worden ingediend in het systeem.

Een niet-limitatieve lijst van geneesmiddelen en grondstoffen vergund voor gebruik in de apotheek, waarvoor een aangifte moet worden ingediend in het systeem, is beschikbaar in de webapplicatie.

Er wordt van alle marktdeelnemers verwacht dat ze het leveringsadres controleren en enkel leveren op vergunde adressen. Dit is niet enkel een vereiste op basis van het bovengenoemde koninklijk besluit, maar is ook een vereiste onder de GDP-regels (Good Distribution Practices). 
Bijkomend is het uiterst belangrijk dat elke wijziging van de gegevens van een handelspartner op tijd wordt gemeld aan de bevoegde diensten.

  • Voor een apotheek opengesteld voor het publiek moeten wijzigingen steeds worden gemeld aan de dienst ‘Registratie van apotheken’ via het registratieformulier.
  • Opgelet: een onvolledig dossier of een dossier in behandeling bij deze dienst kan een belangrijke vertraging voor de levering veroorzaken.
  • Voor een ziekenhuisapotheek moeten wijzigingen worden gemeld aan de inspecteurs van ziekenhuisapotheken (contactgegevens: Ziekenhuisapotheek - Menselijk gebruik - FAGG).

Retributie
Sinds 1 januari 2024 gaat elke herinnering die het FAGG uitvoert om een levering of ontvangst te registreren op www.narcoreg.be, gepaard met een retributie van €32,06 per herinnering.
Deze bijdrage zal jaarlijks worden geïndexeerd.

Contact
narcotics@fagg.be 

Laatste update op 31/01/2024