Lijst wetten en besluiten

Deze teksten zijn officieuze coördinaties van de voornaamste regelgeving die onder de bevoegdheid van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten valt. Het kan niet worden gewaarborgd dat de tekst hiervan steeds exact overeenstemt met de teksten zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad of het Publicatieblad van de Europese Unie. Enkel deze laatste moeten als rechtsgeldig worden beschouwd.

  • Organieke wetgeving

Wet van 20 juli 2006  betreffende de oprichting en de werking van het federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot uitvoering van artikel 14/15 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Koninklijk besluit van 5 januari 2021 houdende vaststelling van de vestigingsplaats van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Koninklijk besluit van 14 oktober 2009 tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en haar uitvoeringsbesluiten.

Koninklijk besluit van 14 oktober 2009 tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en diens uitvoeringsbesluiten.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 betreffende het toezicht op de naleving van de wet van 19 december 2008.

Koninklijk besluit van 20 september 2009 tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten en diens uitvoeringsbesluiten.

Koninklijk besluit van 17 december 2008 betreffende het toezicht uit te oefenen door het FAGG.

Koninklijk besluit van 17 maart 2008 tot bepaling van de voorwaarden waaronder het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten samenwerkt met andere instellingen van de Staat.

Koninklijk besluit van 14 februari 2008 tot vaststelling van de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van het aantal managementfuncties bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut

Ministerieel besluit van 2 maart 2021 houdende de delegatie van handtekening met betrekking tot de toelating tot het in de handel brengen of in gebruik nemen van medische hulpmiddelen

Ministerieel besluit van 10 december 2019 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Directiecomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Ministerieel besluit van 14 oktober 2009 tot aanduiding van de gemachtige van de Minister bedoeld in het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vastelling van de algemede voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend.

Ministerieel besluit van 17 april 2007 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Ministerieel Besluit van 22 februari 2007 tot vaststelling van de delegaties van bevoegdheden bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Beslissing van 18 juli 2022 houdende de aanduiding van de afgevaardigden van de Minister binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Beslissing van 22 juni 2022 houdende de delegatie van handtekening met betrekking tot klinische proeven en grondstoffen

  • Wetgeving geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Verordening (EU) nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG (Consolidatie d.d. 05/12/2022)

Verordening (EG) nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 (Consolidatie d.d. 26/07/2019)

Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van procedures van de Unie voor het verlenen van vergunningen en het toezicht met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (Consolidatie d.d. 28/01/2022)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161 van de Commissie van 2 oktober 2015 tot aanvulling van Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van gedetailleerde regels voor de veiligheidskenmerken op de verpakking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Consolidatie d.d. 01/01/2022)

Uitvoeringsverordening (EU) n r. 699/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 over het ontwerp van het gemeenschappelijke logo voor de identificatie van personen die geneesmiddelen op afstand aan de bevolking te koop aanbieden, en over de technische, elektronische en cryptografische vereisten voor de verificatie van de authenticiteit van het gemeenschappelijke logo (Consolidatie d.d. 02/07/2014)

Wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (art. 41 - 48 - Sunshine Act)

Wet van 7 mei 2004  inzake experimenten op de menselijke persoon.

Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik (B.S. 17 april 1964). + lijst van niet-therapeutische gezondheidsbeweringen + bijlagen + verklarende nota 

Koninklijk besluit van 15 december 2022 tot uitvoering van de artikelen 41, § 5 en 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Koninklijk besluit van 16 december 2021 betreffende de financiering van de activiteiten uitgevoerd door het fagg krachtens de wetten van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Koninklijk besluit van 26 november 2021 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het College zoals bedoeld in de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Koninklijk besluit van 26 november 2021 houdende uitvoering van artikel 6, § 1sexies van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, houdende de transparantie van de voorraad geneesmiddelen bestemd voor de verplichtingen van openbare dienstverlening en houdende diverse wijzigingen

Koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Koninklijk besluit van 14 juni 2017 tot uitvoering van de Sunshine Act

Koninklijk besluit van 8 januari 2017 betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie

Koninklijk besluit van 24 september 2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding

Koninklijk besluit van 31 maart 2009 tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen (Wetenschappelijk technisch advies)

Koninklijk besluit van 28 oktober 2008 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Gemengde Commissie en tot uitvoering van artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

Koninklijk besluit van 14 december 2006 (deel 1deel 2) + Bijlage V - Richtsnoer inzake goede praktijken voor de groothandel in geneesmiddelen + Bijlage VI - Artsenverklaring  betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik + verklarende nota .

Koninklijk besluit van 23 november 2006 houdende uitvoering van artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (procedure visa wetenschappelijke manifestatie)

Koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot instelling van het meldpunt bedoeld in artikel 10, § 5 van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen.

Koninklijk besluit 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik.

Koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Koninklijk besluit van 19 april 2001  betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Koninklijk besluit van 19 december 1997  betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden + Lijst van de vergunde grondstoffen.

Koninklijk besluit van 7 april 1995  betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik (B.S. 12 mei 1995).

Koninklijk besluit van 11 januari 1993  tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd worden.

Koninklijk besluit van 22 september 1966  betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen (B.S. 4 november 1966).

Koninklijk besluit van 25 januari 1966 betreffende de wijze waarop en de voorwaarden waaronder monsters van geneesmiddelen en van sommige andere stoffen worden genomen.

Besluit van de Regent van 6 februari 1946  houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen (B.S. 18-19 februari 1946) + Bijlage .

Ministerieel besluit van 29 mei 2018 tot vastlegging van het model van aanvraagformulier voor de erkenning of de verlenging van de erkenning als Ethisch comité in de zin van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

  • Wetgeving diergeneesmiddelen

Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 betreffende diergeneesmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 2001/82/EG (Consolidatie d.d. 28/01/2022)

Wet van 5 mei 2022 betreffende diergeneesmiddelen

Wet van 28 augustus 1991  op de uitoefening van de diergeneeskunde.

Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

Koninklijk besluit van 14 december 2006 (deel 1deel 2) + Bijlage V - Richtsnoer inzake goede praktijken voor de groothandel in geneesmiddelen + Bijlage VI - Artsenverklaring  betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik + verklarende nota .

Koninklijk besluit van 10 april 2000 houdende bepalingen betreffende de diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding.

  • Wetgeving aflevering - apotheken

Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Koninklijk besluit van 3 juli 2022 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van de substitutie door de apotheker in geval van onbeschikbaarheid van een voorgeschreven geneesmiddel dat wordt afgeleverd in een voor het publiek opengestelde officina

Koninklijk besluit van 16 januari 2022 betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken en van 21 september 2004 betreffende de overbrenging van een voor het publiek opengestelde apotheek naar een gebouw van een luchthaven

Koninklijk besluit van 30 september 2020 houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen en het gebruik en de distributie van medische hulpmiddelen binnen verzorgingsinstellingen

Koninklijk besluit van 8 juli 2014 betreffende de permanente vorming van de apothekers van de voor het publiek opengestelde officina's

Koninklijk besluit van 21 januari 2009 + bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV en bijlage V houdende onderrichtingen voor de apothekers.

Koninklijk besluit van 19 oktober 1978  houdende regelen betreffende de officina’s en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen (B.S. 31 oktober 1978).

Ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de criteria voor de machtiging en de erkenning van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren en de erkenning van stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit klinische biologie.

  • Wetgeving medische hulpmiddelen

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (Consolidatie d.d. 20/03/2022)

Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie

Wet van 15 juni 2022 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen

Wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Koninklijk besluit van 25 september 2022 betreffende prestatiestudies van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

Koninklijk besluit van 10 oktober 2021 tot vaststelling van de principes waarop het autocontrolesysteem moet berusten en van de vrijstellingscriteria voor het autocontrolesysteem van buitenlandse ondernemingen, bedoeld in de artikelen 59 en 60, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 2013 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen

Koninklijk besluit van 18 mei 2021 betreffende klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen

Koninklijk besluit van 12 mei 2021 tot uitvoering van de wet van 22 december 2020 betreffende de medische hulpmiddelen

Koninklijk besluit van 27 september 2020 houdende het centraal traceerbaarheidsregister en tot uitvoering van artikel 51 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Koninklijk besluit van 30 oktober 2018 houdende de procedure en de nadere regelen voor de vaststelling van de gidsen bedoeld in artikel 60, § 1, van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Koninklijk besluit van 15 november 2017 betreffende het contactpunt materiovigilantie en de registratie van distributeurs van medische hulpmiddelen

Koninklijk besluit van 3 februari 2015 houdende uitvoering van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen

Koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek.

Koninklijk besluit van 18 maart 1999  betreffende de medische hulpmiddelen + bijlage.

Koninklijk besluit van 15 juli 1997  betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen + bijlage I.

  • Wetgeving menselijk lichaamsmateriaal en bloed

Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten.

Wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 17 december 2023 betreffende het systeem tot uitwisseling van informatie tussen de fertiliteitscentra bedoeld in de artikelen 35, § 2 en 64, § 2 van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten.

Koninklijk besluit van 9 februari 2020 betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van organen, na overlijden

Koninklijk besluit van 25 oktober 2018 betreffende de evaluatie van de tijdelijke uitsluitingscriteria en de eraan verbonden uitsluitingsperiodes, van de donors met betrekking tot seksueel gedrag

Koninklijk besluit van 9 januari 2018 betreffende de biobanken

Koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende uitvoering van artikel 20/1 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong: bepalingen inzake de zelfvoorziening van plasmaderivaten

Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed.

Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 4°, laatste lid, van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

Koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemede voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen.

Koninklijk besluit van 19 april 1996 tot afwijking van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

Koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Ministerieel besluit van 27 augustus 2021 tot bepaling van verdeelsleutel m.b.t. de door de bloedinstellingen te leveren hoeveelheid plasma 2022 - 2025

Ministerieel besluit van 14 oktober 2009 tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal.

Ministerieel besluit van 28 juni 2009 houdende vaststelling van de prijs van het bloed en de labiele bloedderivaten

Ministerieel besluit van 30 oktober 2002 tot vaststelling van de methode voor het opsporen van het hepatitis C-virus en het HIV 1-virus bij bloedgevers

  • Wetgeving verdovende middelen en precursoren

Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad van 22 december 2004 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren (Consolidatie d.d. 20/02/2023)

Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 inzake drugsprecursoren (Consolidatie d.d. 20/02/2023)

Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

Koninklijk besluit van 06 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen.

Koninklijk besluit van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen.

Koninklijk besluit van 26 oktober 1993  houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psy­chotrope stoffen (B.S. 22 december 1993) + Bijlage van het KB van 26 oktober 1993 .

Koninklijk besluit van 12 april 1974  betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale (anabole, beta-adrenergische anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire) werking (B.S. 7 mei 1974).

Ministerieel besluit van 10 juli 2023 houdende invoering van een elektronisch systeem ter registratie van leveringen en ontvangsten van verdovende middelen en psychotrope stoffen

  • Besluiten m.b.t. specifieke substanties of producten

Koninklijk besluit van 11 juni 2015 tot het reglementeren van producten die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten

Koninklijk besluit van 17 juni 2013 betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen

Koninklijk besluit van 26 oktober 2011 houdende verbod van aflevering van geneesmiddelen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron hoger dan 2,5 %

Koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende verbod van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die efedrine bevatten

Koninklijk besluit van 13 februari 2005 houdende verbod op de invoer, het afstaan en het afleveren van thalidomidehoudende geneesmiddelen.

Koninklijk besluit van 30 november 2003 houdende verbod van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen.

Koninklijk besluit van 11 juli 2001 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten.

Koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen met een eenheidsdosis van flunitrazepam hoger dan 1 mg.

Koninklijk besluit van 20 december 2000 houdende verbod van de aflevering van geneesmiddelen die bromoform bevatten.

Koninklijk besluit van 12 augustus 2000 waarbij de aflevering van geneesmiddelen voor humaan oraal gebruik die bepaalde associaties van analgetica bevatten, onderworpen wordt aan een medisch voorschrift

Koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor het voorschrijven en de aflevering van de geneesmiddelen die mifepriston, misoprostol of gemeprost bevatten

Koninklijk besluit van 21 mei 1991 waarbij de aflevering en het verpakken van geneesmiddelen, die een antihistaminicum van het phenothiazine type bevatten gereglementeerd wordt.

Koninklijk besluit van 26 juni 1987 waardoor de aflevering van bepaalde geneesmiddelen voor humaan gebruik aan een medisch voorschrift onderworpen wordt.

Ministerieel besluit van 27 september 2022 tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die folcodine bevatten

Ministerieel besluit van 16 mei 2002 waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die retinol bevatten aan een medisch voorschrift wordt onderworpen.

Ministerieel besluit van 18 juli 2000 waarbij de aflevering van geneesmiddelen op basis van lithium aan een medisch voorschrift wordt onderworpen.

Ministerieel besluit van 1 september 1992 tot wijziging van de wijze van aflevering van de specialiteit PROSPEL REPETABS, tabletten.

Ministerieel besluit van 24 juli 1992 tot wijziging van de wijze van aflevering van de specialiteit CLARINASE REPETABS, tabletten.

Ministerieel besluit van 23 mei 1990 waardoor de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die tryptofaan bevatten, aan een medisch voorschrift onderworpen wordt.

Beslissing van 28 juni 2011 tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen voor menselijk gebruik op basis van dextropropoxyfeen

Laatste update op 11/07/2023