Lijst wetten en besluiten

Deze teksten zijn officieuze coördinaties van de voornaamste regelgeving die onder de bevoegdheid van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten valt. Het kan niet worden gewaarborgd dat de tekst hiervan steeds exact overeenstemt met de teksten zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Enkel deze laatste moeten als rechtsgeldig worden beschouwd.

Koninklijk besluit van 06 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen.

Koninklijk besluit van 24 september 2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding

Ministerieel besluit van 23 januari 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 2007 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospitaal die speciaal is uitgerust om personen met ernstige brandwonden, die er zijn opgenomen, te verzorgen.

Ministerieel besluit van 2 december 2011 betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediaire structuren moeten voldoen bij het verkrijgen en bewaren van navelstrengbloed.

Beslissing tot schorsing van de aflevering van geneesmiddelen voor menselijk gebruik op basis van dextropropoxyfeen - 28/06/2011  (Staatsblad van 20/07/2011)

Ministerieel besluit van 14 januari 2011 betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 37, § 9, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoet komt in de kosten voor het afleveren van menselijk lichaamsmateriaal.

Wet van 23 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid.

Ministerieel besluit van 14 oktober 2009 tot aanduiding van de gemachtige van de Minister bedoeld in het koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vastelling van de algemede voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend.

Koninklijk besluit van 14 oktober 2009 tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek en haar uitvoeringsbesluiten.

Koninklijk besluit van 14 oktober 2009 tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en diens uitvoeringsbesluiten.

Ministerieel besluit van 14 oktober 2009 tot vaststelling van de prijs van menselijk lichaamsmateriaal.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de algemede voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren en de productie-instellingen moeten voldoen om te worden erkend.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de bepalingen inzake melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en ernstige ongewenste voorvallen met betrekking tot het menselijk lichaamsmateriaal.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 betreffende het toezicht op de naleving van de wet van 19 december 2008.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal, de intermediaire structuren voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-instellingen moeten voldoen.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 tot vaststelling van de lijst van de artikelen van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, die van toepassing zijn op gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo's en foetaal menselijk lichaamsmateriaal.

Koninklijk besluit van 28 september 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.

Koninklijk besluit van 20 september 2009 tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten en diens uitvoeringsbesluiten.

Koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Wet van 16 juni 2009 tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008.

Koninklijk besluit van 31 maart 2009 tot uitvoering van artikel 6sexies van de wet op de geneesmiddelen

Koninklijk besluit van 21 januari 2009 + bijlage I, bijlage II, bijlage III, bijlage IV en bijlage V houdende onderrichtingen voor de apothekers.

Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek.

Koninklijk besluit van 17 december 2008 betreffende het toezicht uit te oefenen door het FAGG.

Koninklijk besluit van 7 december 2008 betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming van de verplichte zieken- en invaliditeitsverzekering in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels.

Ministerieel besluit van 31 oktober 2008 tot vaststelling van de prijs van bepaalde greffen van weefsels van menselijke oorsprong.

Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten.

Ministerieel besluit van 7 juni 2007 tot vaststelling van de prijs van allogreffen van hartkleppen en vaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 14 december 2006 (deel 1deel 2) + Bijlage V - Richtsnoer inzake goede praktijken voor de groothandel in geneesmiddelen + Bijlage VI - Artsenverklaring  betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik + verklarende nota .

Wet van 20 juli 2006  betreffende de oprichting en de werking van het federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot instelling van het meldpunt bedoeld in artikel 10, § 5 van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddeln.

Koninklijk besluit van 13 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen.

Ministerieel besluit van 2 februari 2005  tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen.

Koninklijk besluit van 15 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen.

Koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

Wet van 7 mei 2004  inzake experimenten op de menselijke persoon.

Wet van 19 maart 2004 tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen.

Koninklijk besluit van 11 july 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in de vorm van monsters versterkt mogen worden.

Koninklijk besluit van 19 april 2001  betreffende de parallelinvoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen.

Koninklijk besluit van 18 maart 1999  betreffende de medische hulpmiddelen + bijlage.

Koninklijk besluit van 19 december 1997  betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden + Lijst van de vergunde grondstoffen.

Koninklijk besluit van 29 augustus 1997  betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten (B.S. 21 november 1997).

Koninklijk besluit van 15 juli 1997  betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, veranderd door het KB van 21/01/2009 + bijlage I.

Koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 7 april 1995  betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik (B.S. 12 mei 1995).

Wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong.

Koninklijk besluit van 26 oktober 1993  houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psy­chotrope stoffen (B.S. 22 december 1993) + Bijlage van het KB van 26 oktober 1993 .

Koninklijk besluit van 20 juli 1993  tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.(B.S. 31 juli 1993).

Ministerieel besluit van 15 februari 1993  betreffende de controle en de wijze van distributie van bepaalde geneesmiddelen.

Koninklijk besluit van 11 januari 1993  tot vaststelling van de voorwaarden waaronder geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters overhandigd worden.

Wet van 28 augustus 1991  op de uitoefening van de diergeneeskunde.

Koninklijk besluit van 15 april 1988 betreffende de weefselbanken en het wegnemen, bewaren, bereiden, invoeren, vervoeren, distribueren en afleveren van weefsels

Ministerieel besluit van 10 december 1987  houdende goedkeuring van de lijst van geneesmiddelen die steeds, in vereiste hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm, waarvan zij het enig  werkzaam bestanddeel uitmaken, moeten voorhanden zijn in de officina's, opengesteld voor het publiek, en in deze van verzorgingsinstellingen (B.S. 12 maart 1988).

Wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen.

Koninklijk besluit van 16 september 1985 betreffende de normen en voorschriften van toepassing op proeven inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik (B.S. 13 november 1985).

Wet van 21 juni 1983  betreffende gemedicineerde diervoeders (B.S. 28 oktober 1983).

Koninklijk besluit van 19 oktober 1978  houdende regelen betreffende de officina’s en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen (B.S. 31 oktober 1978).

Koninklijk besluit van 25 september 1974  betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken.

12/04/1974: Koninklijk besluit van 12 april 1974  betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale (anabole, beta-adrenergische anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflammatoire) werking (B.S. 7 mei 1974).

Koninklijk besluit van 22 september 1966  betreffende de voorwaarden en modaliteiten tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen (B.S. 4 november 1966).

Wet van 25 maart 1964  (B.S. 17 april 1964). + lijst van niet-therapeutische gezondheidsbeweringen + bijlagen + verklarende nota 

Koninklijk besluit van 6 juni 1960  betreffende de fabricage (...) en distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen (B.S. 22 juni 1960. [(...) geschrapt door K.B. 31 december 1992].
Dit besluit wordt opgeheven, voor wat betreft geneesmiddelen, door het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, met uitzondering van
Artikel 48 ter dat artikel 34 bis wordt van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, met dien verstande dat de woorden “de artikelen 48” vervangen worden door de woorden “artikel 105 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik”
Artikel 48, §1, vierde lid, dat artikel 34 ter wordt van bovenvermeld besluit van 31 mei 1885, met dien verstande dat deze bepaling wordt aangevuld als volgt: “De officina-apotheker bewaart deze artsenverklaringen gedurende tien jaar”.

Besluit van de Regent van 6 februari 1946  houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen (B.S. 18-19 februari 1946) + Bijlage .

Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (B.S. 6 maart 1921).

Koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten (B.S. 19 juni 1885). Voor de officinaapothekers, dit besluit wordt door het KB van 21/01/2009 houdende onderrichtingen voor de apotheklers vervangen.

Laatste update op 04/01/2021