Gegevensbanken

Databank van vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Hier vindt u meer informatie over geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die in de handel mogen gebracht worden in België.

Nationaal vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

= geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie, vergunning voor parallelinvoer of tijdelijke gebruiksvergunning werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Geneesmiddelen commissie, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (nationale procedure - procedure van wederzijdse erkenning – gedecentraliseerde procedure).

Door de Europese Commissie vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

= geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend door de Europese Commissie, na advies van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP), ingesteld bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) (gecentraliseerde procedure).

Gegevensbank van vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

De Gegevensbank van vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik  bevat alle geneesmiddelen die vergund zijn op nationaal vlak en door de Europese Commissie.

Laatste update : 05/03/2018

Om de gegevensbank te kunnen raadplegen, moet u deze eerst downloaden op uw computer.

De wachttijden opgenomen in de gegevensbank worden vermeld ter informatie.
Enkel de wachttijden vermeld in de meest recent goedgekeurde bijsluiter moeten als rechtsgeldig beschouwd worden. Gezien de wettelijke overgangsperiode waarover de verantwoordelijke voor het in de handel brengen beschikt voor de aanpassing van de gewijzigde rubrieken, kan het voorkomen dat de wachttijden die op de etikettering en bijsluiter van een diergeneesmiddel in omloop staan verschillend zijn van de laatst goedgekeurde wachttijden.
De inhoud van de gegevensbank en de geactualiseerde lijst (laatste update : 05/03/2018) dient als hulpmiddel voor de operatoren op het terrein maar brengt geenszins de aansprakelijkheid van het FAGG in het gedrang.
Als een diergeneesmiddel en/ of de wachttijd niet in de gegevensbank voorkomt, kunt u informatie inwinnen bij het FAGG via infovet@fagg.be.

Meer inlichtingen over de inhoud van de gegevensbank, manier van opzoeken en downloaden van gegevens kan u terugvinden in onderstaande documenten.

- Over de gegevensbank
- FAQ + Bijlage
- Verklarende woordenlijst
- Waarschuwing

Wat betreft de geneesmiddelen die werden vergund door de Europese Commissie, kan u tevens een overzicht vinden via de volgende linken:

Overzicht van alle door de Europese Commissie geregistreerde geneesmiddelen:

- alfabetisch gerangschikt
- gerangschikt volgens registratienummer

De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de Patiëntenbijsluiter van deze geneesmiddelen zijn beschikbaar via de website van het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen (EMEA). In de map "List of Authorised Products" kunt u het betreffende geneesmiddel en de bijhorende productinformatie selecteren.

Een overzicht van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik die beschikbaar zijn op de Belgische markt, vindt u op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie BCFI-VET 

Laatste update op 16/12/2020