Gegevensbank van vergunde geneesmiddelen

Gegevensbank van vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Hier vindt u meer informatie over geneesmiddelen voor menselijk gebruik die in de handel mogen gebracht worden in België.

Nationaal vergunde geneesmiddelen

= geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen, registratie of vergunning voor parallelinvoer werd verleend door de Minister van Volksgezondheid, na advies van de Commissie voor geneesmiddelen voor menseijk gebruik, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (nationale procedure - procedure van wederzijdse erkenning – gedecentraliseerde procedure).

Door de Europese Commissie geregistreerde geneesmiddelen

= geneesmiddelen waaraan een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend door de Europese Commissie, na advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), ingesteld bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) (gecentraliseerde procedure).

Gegevensbank

De gegevensbank van vergunde geneesmiddelen voor menselijk gebruik bevat alle geneesmiddelen die vergund zijn op nationaal vlak en door de Europese Commissie.

Laatste update : 05/03/2018

Om de gegevensbank te kunnen raadplegen, moet u deze eerst downloaden op uw computer.

Meer inlichtingen over de inhoud van de gegevensbank, manier van opzoeken en downloaden van gegevens kan u terugvinden in onderstaande documenten.

- Over de gegevensbank

- FAQ  + Bijlage

- Verklarende woordenlijst

- Waarschuwing (.WORD)

Wat betreft de geneesmiddelen die werden vergund door de Europese Commissie, kan u tevens een overzicht vinden via de volgende linken:

- alfabetisch gerangschikt (WEB)

- gerangschikt volgens registratienummer (WEB)

De Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) en de Patiëntenbijsluiter van deze geneesmiddelen zijn beschikbaar via de website van het Europees Agentschap voor geneesmiddelen (EMEA).

In de map "List of Authorised Products" kunt u het betreffende geneesmiddel en de bijhorende productinformatie selecteren.

Een overzicht van de geneesmiddelen voor humaan gebruik die beschikbaar zijn op de Belgische markt vindt u op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie BCFI.

 

 

 

 

 

Laatste update op 16/12/2020