Apotheken in supermarkten: dezelfde kwaliteitseisen blijven gelden

Datum: 12/04/2019

Het FAGG heeft kennis genomen van de beslissing van Carrefour om apothekers te werk te stellen binnen sommige supermarkten voor de aflevering van parafarmaceutische producten en mogelijk ook geneesmiddelen. Het FAGG benadrukt dat dezelfde kwaliteitseisen ook daar zullen gelden.   

Een nieuwe apotheek vestigen of een bestaande apotheek verhuizen
Het Koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers voorziet dat de aflevering van geneesmiddelen, al dan niet op voorschrift, moet gebeuren in het kader van een officina-apotheek. Er moet dus een apotheek worden geopend vooraleer een farmaceutische activiteit mag plaatsvinden in een supermarktomgeving. Hiervoor moet een officiële aanvraag worden ingediend.

De vestigingscommissie van het FAGG toetst elke aanvraag om een nieuwe apotheek te vestigen of om een bestaande apotheek te verhuizen aan de criteria bepaald in het Koninklijk besluit van 25 september 1974 betreffende de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek opengestelde apotheken. Deze criteria beogen onder andere een betere geografische of demografische spreiding voor de nieuwe vestigingsplaats bij overplaatsing van een bestaande apotheek.

Dezelfde kwaliteitseisen voor alle apotheken
Eisen en voorwaarden die gelden voor alle apotheken moeten vanzelfsprekend worden nageleefd. Deze eisen worden beschreven in het Koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers.

Het gaat onder andere om:

  • Een apotheker (titularis) die instaat voor de kwaliteit en conformiteit van geneesmiddelen moet verplicht aanwezig zijn.
  • Alle noodzakelijke inrichting en materialen, inclusief de toestellen en producten om magistrale bereidingen te maken en alle middelen om een degelijk advies en farmaceutische zorg te kunnen verlenen, moeten aanwezig zijn.
  • De apotheker moet de goede farmaceutische en officinale praktijken naleven.
  • De apotheker moet verplicht deelnemen aan de wachtdienst.
  • De apotheker moet alle registers (voorschriftenregister voor alle voorschriftplichtige geneesmiddelen, veterinair register, verdovingsregister grondstoffenregister …) en documenten (weegfiches, verdovingsbons …) aanvullen en bewaren.

In apotheken die zijn vergund door de minister mogen parafarmaceutische producten, medische hulpmiddelen, voorschriftvrije en voorschriftplichtige geneesmiddelen worden afgeleverd. Enkel voorschriftvrije geneesmiddelen afleveren is niet mogelijk. Alle apotheken moeten steeds een reeks verplichte (inclusief voorschriftplichtige) geneesmiddelen en medische hulpmiddelen op voorraad hebben.

Naast de wettelijke verplichtingen die onder de controlebevoegdheid van het FAGG vallen, moet ook de code van farmaceutische plichtenleer onder de bevoegdheid van de Orde der Apothekers en de gecoördineerde wet op de gezondheidsberoepen onder de bevoegdheid van de FOD Volkgezondheid worden nageleefd.

Laatste update op 12/04/2019