België publiceert het eerste rapport over antimicrobiële resistentie

Datum: 06/01/2023

Antimicrobiële resistentie, ook AMR genoemd, is één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Daarom werd in samenwerking met verschillende Belgische autoriteiten een nationaal actieplan ontwikkeld. België publiceert het eerste “One Health”-rapport over AMR om de resultaten samen te vatten.

België is al verschillende jaren actief op het gebied van de bestrijding van AMR. Het doel is het verminderen en verbeteren van het gebruik van antimicrobiële stoffen (antibiotica in het bijzonder) om zo de ontwikkeling en verspreiding van resistente microben te voorkomen. Toezicht is daarbij een essentieel instrument. Daarom bestaan er gevestigde nationale bewakingsprogramma's voor zowel het gebruik van antimicrobiële stoffen als het toezicht op het vóórkomen van antimicrobiële resistentie (AMR) bij mensen, voedselproducerende dieren, de voedselketen en het milieu.

Feiten tonen aan dat er een overdracht van bacteriën bestaat tussen mensen, dieren en het leefmilieu, en dat vereist een intersectorale en multidisciplinaire aanpak. Het nationale actieplan baseert zich op een gemeenschappelijke aanpak “One World, One Health”, waarbij mens, dier en leefmilieu onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Een van de actiepunten uit het nationaal actieplan is de publicatie van het “One Health”-jaarverslag over het verbruik van antimicrobiële stoffen en het optreden van resistentie bij bacteriën geïsoleerd uit mensen, voedselproducerende dieren en de voedselketen, en voor antimicrobiële residuen in het milieu.

Het BELMAP-rapport, het eerste Belgische "One Health"-rapport over AMR, heeft als doel de resultaten en trends van de bestaande monitoringprogramma's samen te vatten, mogelijke lacunes te identificeren en algemene aanbevelingen te formuleren om de monitoring te verbeteren.

De ontwikkeling van het nationaal actieplan wordt gecoördineerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in nauwe samenwerking met Sciensano, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid) en AMCRA (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren).

Laatste update op 06/01/2023