Flash VIG-news: Metamizol (NOVALGINE): informatie over het risico van leverletsel en farmacokinetische interacties

Datum: 13/01/2021

De bijsluiters en samenvattingen van de productkenmerken (SKP) van geneesmiddelen die metamizol bevatten, worden bijgewerkt om het risico van leversletsel en farmacokinetische interacties te vermelden.

Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de gegevens van het periodiek veiligheidsverslag voor metamizol beoordeeld. Naar aanleiding daarvan adviseert het PRAC om de SKP en de bijsluiter van geneesmiddelen die metamizol bevatten, bij te werken met nieuwe informatie over het risico van leverletsel en farmacokinetische interacties.  

Leverletsel
Gevallen van acute hepatitis met voornamelijk hepatocellulair patroon werden gemeld bij
patiënten die met metamizol werden behandeld, die optraden enkele dagen tot een paar maanden na de start van de behandeling. Tekenen en symptomen omvatten verhoogde leverenzymen in het serum met of zonder geelzucht, vaak in het kader van andere overgevoeligheidsreacties op het geneesmiddel (bv. huiduitslag, bloeddyscrasieën, koorts en eosinofilie) of gepaard gaande met symptomen van auto-immuunhepatitis. De meeste patiënten herstelden bij stopzetting van de behandeling met metamizol. Toch werd in geïsoleerde gevallen progressie naar acuut leverfalen gemeld waarvoor levertransplantatie nodig was.

Het mechanisme van door metamizol geïnduceerd leverletsel is niet volledig opgehelderd, maar de beschikbare gegevens duiden op een immuno-allergisch mechanisme.

Patiënten moeten worden geadviseerd om contact op te nemen met hun arts indien symptomen optreden die wijzen op leverletsel.  Bij dergelijke patiënten moet metamizol worden stopgezet en moet de leverfunctie worden geëvalueerd. Metamizol mag niet opnieuw worden toegediend aan patiënten die een leverletsel gehad hebben tijdens de behandeling met metamizol, waarvoor geen andere oorzaak voor het leverletsel is vastgesteld.

Farmacokinetische inductie van metaboliserende enzymen 
Metamizol kan metaboliserende enzymen induceren, waaronder CYP2B6 en CYP3A4.
Gelijktijdige toediening van metamizol met bupropion, efavirenz, methadon, valproaat, cyclosporine, tacrolimus of sertraline kan een vermindering in plasmaconcentraties van deze geneesmiddelen veroorzaken met een mogelijke vermindering van de klinische werkzaamheid. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer metamizol gelijktijdig wordt toegediend; klinische respons en/of geneesmiddelspiegels moeten zo nodig gecontroleerd worden.

De SKP's en de bijsluiters van de betrokken geneesmiddelen worden momenteel bijgewerkt.  

Er is een DHPC rondgestuurd naar de gezondheidszorgbeoefenaars, waarin vooral het risico van leverletsel aan bod komt.
 

Laatste update op 14/01/2021