Flash VIG-news: valproaat en zwangerschap - nieuwe contra-indicaties en update van het educatief materiaal

Datum: 23/01/2019

Het FAGG informeert patiëntes en gezondheidszorgbeoefenaars over de nieuwe contra-indicaties voor valproaat en de versterking van de waarschuwingen en maatregelen om blootstelling aan valproaat tijdens de zwangerschap te vermijden.

Naar aanleiding van de Europese herbeoordeling van valproaat in 2017 keurde de Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en decentrale procedures voor menselijk gebruik (CMDh, Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human) in 2018 nieuwe maatregelen goed om blootstelling aan valproaat tijdens de zwangerschap te voorkomen. Kinderen die tijdens de zwangerschap aan valproaat worden blootgesteld, lopen een verhoogd risico op misvormingen en ontwikkelingsproblemen.

Contra-indicaties

Situaties waarbij valproaat niet mag worden gebruikt:

  • Valproaat is gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen, tenzij andere behandelingen niet doeltreffend zijn of niet worden verdragen.
  • Valproaat is gecontra-indiceerd bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd en bij meisjes zodra zij beginnen te menstrueren, tenzij het nieuwe zwangerschapspreventieprogramma correct wordt geïmplementeerd, zodat patiënten volledig op de hoogte zijn van de risico’s van een zwangerschap met blootstelling aan valproaat, en van de noodzaak om een zwangerschap te vermijden.

Update educatief materiaal

Zoals aangegeven in de Flash VIG-news van december 2017, ontvingen vrouwen nog steeds onvoldoende informatie ondanks eerdere aanbevelingen om patiënten beter te informeren over de risico’s van valproaatgebruik tijdens de zwangerschap. Daarom werd het beschikbare educatieve materiaal bedoeld om gezondheidszorgbeoefenaars, patiënten en zorgverleners te informeren over de risico’s en de nieuwe gebruiksvoorwaarden van valproaat geactualiseerd. Dit materiaal moet ervoor zorgen dat het gebruik van valproaat tijdens de zwangerschap wordt vermeden, en moedigt patiënten die valproaat gebruiken aan om aan zwangerschapsplanning te doen zodat hun behandeling kan worden aangepast vóór een zwangerschap.

Het educatief materiaal kan worden gedownload via de website van het FAGG. Het omvat een patiëntenkaart, een informatiefolder voor de patiënt, een jaarlijks ontvangstbewijs van risico-informatie en een gids bestemd voor voorschrijvers, apothekers en andere gezondheidszorgbeoefenaars die werken met vrouwen in de vruchtbare leeftijd die valproaat gebruiken.

Alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd die valproaat gebruiken, moeten de informatiefolder en de patiëntenkaart krijgen. De specialist moet het jaarlijks ontvangstbewijs van risico-informatie gebruiken bij de start van de behandeling van de patiënt en bij elke jaarlijkse evaluatie van de valproaatbehandeling.

 

Laatste update op 23/01/2019