Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten neemt afscheid van administrateur-generaal Xavier De Cuyper

Datum: 01/09/2023

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, gaat op 1 september 2023 met pensioen. Hij stond aan het hoofd van het Belgische geneesmiddelenagentschap sinds 1 mei 2007 en heeft in 2022 de leeftijdsgrens bereikt voor het bekleden van een mandaatfunctie binnen de federale overheid. Het mandaat van Xavier De Cuyper liep af op 1 maart 2022 maar om de continuïteit van de werking en de stabiliteit van het FAGG te verzekeren werd dit verlengd. 

Xavier De Cuyper heeft gedurende zijn carrière verschillende sleutelposities bekleed in de Belgische publieke sector. Zo was hij secretaris-generaal van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, gedelegeerd bestuurder bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, directeur-generaal van het DG Dier, Plant en Voeding bij de FOD Volksgezondheid, en kabinetschef bij verschillende ministers met bevoegdheden in Landbouw en bij twee vice-eersteministers.

Sinds 2007 stond zijn carrière in het teken van het geneesmiddelenbeleid. Als hoogste leidinggevende van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) had hij een sleutelrol in het bepalen van het nationale beleid inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Op Europees niveau was hij lid van de Management Board van het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency, EMA) en was, en blijft hij ook na zijn pensioen, lid van de raad van bestuur van het Franse geneesmiddelenagentschap (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM). Hij speelde een actieve rol binnen het Netwerk van de directeuren van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA), onder andere als mentor van de Clinical Trials Coordination Group (CTCG).

Xavier De Cuyper: “Sinds de oprichting van het FAGG heb ik meer dan zestien jaar met trots de topfunctie van administrateur-generaal uitgeoefend. Ik garandeer mijn opvolger alvast een job die elke dag boeit, met een maatschappelijke meerwaarde, een performant team, en vele interacties met partners binnen en buiten de overheid, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

Er ligt heel wat op de tafel en de uitdagingen blijven zeer divers. Zo is het aanpakken van de beschikbaarheid van geneesmiddelen een topprioriteit, omdat onbeschikbaarheden toch een aanzienlijke impact kunnen hebben op de volksgezondheid. In België zijn met alle betrokkenen rond de tafel al heel wat stappen genomen om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te optimaliseren, maar er moet nog meer worden gedaan. Doorgedreven samenwerking met alle betrokken partners en proactieve maatregelen zijn essentieel, inclusief het ontwikkelen van systemen voor het opvolgen van voorraden en het beheren van parallelle invoer. In deze context nam ik een actieve rol op in het recente orgaan dat de focus legt op solidariteitsmechanismen tussen de Europese lidstaten.

Een andere uitdaging is het bevorderen van innovatie voor medische nood. De farmaceutische industrie heeft meermaals aangegeven dat de ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame ziektes financiële uitdagingen met zich meebrengt. Hoewel de rol van het agentschap hierin beperkt is, moet er politieke moed worden getoond op Europees en zelfs wereldwijd niveau om deze kwestie aan te pakken. Het heroverwegen van de financiering van geneesmiddelen en het herverdelen van middelen voor behandelingen van zeldzame ziektes is hierbij een mogelijkheid.

Verder moet onder meer de regelgeving voor medische hulpmiddelen verder worden verbeterd. Hoewel de oprichting van een Europees agentschap voor medische hulpmiddelen momenteel geen prioriteit is, moet er aandacht worden besteed aan het verbeteren van garanties inzake de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van deze producten. Het aanpakken van deze uitdagingen zal van cruciaal belang zijn voor het behoud en het bevorderen van de volksgezondheid in België en Europa.

In ons uitdagende competentieterrein en in het bijzonder in de strijd tegen COVID-19, bleek ons samenwerkingsmodel zeer efficiënt. Systematisch overleg en doorgedreven samenwerking zijn essentieel. Ik denk hierbij aan de strijd tegen illegale farmaceutische praktijken. Ook het betrekken van de patiënten was nieuw en toonde al een grote meerwaarde. Zonder alle grote realisaties hier nu op te sommen, kan ik zeggen dat ons model van dialoog tussen bevoegde autoriteit en de partners, en dit niet alleen inzake de financiering maar ook bij de implementatie van het beleid tot mooie resultaten heeft geleid waar iedereen zich in kan vinden. Het is wel zo dat de minister, het FAGG en andere gezondheidsinstellingen verantwoordelijk blijven voor de volksgezondheid, maar het is essentieel om voor het vervullen van onze missie te kunnen rekenen op hun beschikbaarheid en expertise. Onze doorgedreven samenwerking met als inzet de volksgezondheid, de gezondheid van alle patiënten en het welzijn van dieren in ons land en zelfs daarbuiten, leverde mooie resultaten. Ik wil dan ook dat deze manier van samenwerken zich voortzet in de grote nationale en Europese projecten, zoals onze speerpunten, de herziening van de geneesmiddelenwetgeving, de regulering van de vergoedingen en de voorbereiding van het Europese voorzitterschap.

Ik geef nu na meer dan zestien jaar de fakkel door. De selectie van mijn opvolger zit in de allerlaatste fase. U krijgt zo snel mogelijk concrete informatie hierover. Ik heb de eer en het genoegen gehad om actief mee te werken aan de ontwikkeling van het agentschap van bij de start in 2007 tot op vandaag. Het liep niet altijd volgens plan. We kregen ook diverse keren te maken met een federale regering in lopende zaken, met een enorme impact op de dagelijkse werking van het agentschap. Wij zijn intussen uitgegroeid tot een nationaal en internationaal erkende organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat mijn pensioen een geweldige kans biedt voor een verdere strategische vooruitgang. Met de kennis en inzet aanwezig binnen het agentschap heb ik er alle vertrouwen in dat mijn opvolger de nieuwe uitdagingen zal aankunnen en dat de constructieve en vruchtbare samenwerking met de FAGG-medewerkers en externe partners een openbare dienstverlening van hoge kwaliteit aan de patiënten zal blijven garanderen. Voor dit en voor al het andere dat we samen hebben meegemaakt, kan ik jullie alleen maar bedanken!

Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft bij ministerieel besluit van 31 augustus 2023 Hugues Malonne ad interim aangeduid als administrateur-generaal en directeur-generaal van DG POST vergunning. Hugues bekleedde eerder de functie van directeur-generaal van DG POST vergunning toen hij in 2017 bij het agentschap kwam.”
 

Laatste update op 01/09/2023