Opgelet voor producten die illegaal worden voorgesteld als geneesmiddelen

Het FAGG waarschuwt voor het aanbod via teleshopping en via internet van producten die illegaal worden voorgesteld als geneesmiddelen – Het aanbod van Abexine Gel.

Via teleshopping en/of via internet worden sommige producten als wondermiddelen voorgesteld. Het gaat om producten die zelfs als dé oplossing voor ernstige ziekten aangeprezen worden hoewel deze in werkelijkheid niet de toegeschreven therapeutische waarde hebben en de patiënten kunnen afhouden van de behandeling die zij werkelijk nodig hebben.

Het FAGG wil waarschuwen dat sommige producten zonder enige vergunning en bijgevolg illegaal op de markt zijn. Het betreft een inbreuk op de geneesmiddelenregelgeving en een potentieel gevaarvoor de volksgezondheid aangezien geen garanties kunnen geboden worden inzake de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid.
Inderdaad, analyses van dergelijke illegale producten toonden afwezigheid, onderdosering of overdosering van een actief bestanddeel en zelfs aanwezigheid van uiterst toxische stoffen aan. Sommige producten zijn bovendien pure kwakzalverij.

Uit bezorgdheid voor de Volksgezondheid doet het FAGG al het mogelijk om dergelijke illegale praktijken te bestrijden.

Een voorbeeld hiervan is het recente aanbod via teleshopping op verschillende televisiekanalen en via internet van Abexine Gel, buiten het legale circuit. Abexine Gel is in België echter niet vergund als geneesmiddel. Dit product zou een extract van bijengif van de koningin bevatten en werd voorgesteld als onder meer ontstekingswerend, infecties verminderend en pijnstillend. Het zou doeltreffend werken bij allerlei aandoeningen gaande van wonden, blauwe vlekken tot ernstige kwalen als auto-immuunaandoeningen (bijvoorbeeld multiple sclerose, reuma, artrose, jicht).
In de televisiespot en via internet kreeg het publiek ook de boodschap dat het middel veel sterker is dan antibiotica, morfine en hydrocortisone.
Alleen al de voorstelling van dit product maakt dat dit product valt onder de definitie van een geneesmiddel en bijgevolg MOET voldoen aan de regelgeving voor geneesmiddelen.

Gezien de illegale aspecten van Abexine Gel is het FAGG een onderzoek opgestart. Na contact met de betrokken televisiezenders is de televisiespot van het scherm verdwenen en de info op de bijhorende internetsites aangepast.

Het FAGG wil met deze actie herinneren dat in België geneesmiddelen enkel aangeboden mogen worden in een vergunde apotheek of via de genotificeerde internetsite van de apotheek.
Het benadrukt eveneens dat de informatie, advertenties en aanbiedingen met betrekking tot de gezondheid via teleshopping en/of internet met grote voorzichtigheid benaderd moeten worden. Uw arts of apotheker kan u hierbij met zijn kennis helpen.

Meer info:
U kan meer info vinden over de potentiële gevaren van illegale geneesmiddelen via onze mediacampagne: “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!” .


Specifieke rol van het FAGG

Door de inspectie- en controleactiviteiten waakt het FAGG erover dat binnen het legale circuit de fabricage, invoer, distributie in het groot en aflevering van geneesmiddelen conform de geldende regels, normen, richtlijnen, richtsnoeren en internationale akkoorden gebeurt. Ons Agentschap, meer bepaald de Afdeling Speciale Onderzoekseenheid (SOE), bestrijdt tegelijkertijd de illegale praktijken.

Gezien het complexe karakter van farmaceutische criminaliteit heeft het FAGG naast de repressieve aanpak ook de belangrijke taak de patiënten en het grootpubliek te sensibiliseren om geneesmiddelen op een veilige en adequate manier aan te kopen en te gebruiken. Hiertoe werd op nationaal vlak een mediacampagne gelanceerd specifiek voor het aanbod van geneesmiddelen via internet: “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!” . Deze campagne blijft actueel om het groot publiek te waarschuwen en te informeren over de potentiële gezondheidsrisico’s bij het aankopen van geneesmiddelen via internet of buiten het legale circuit. Via een minisite legt het FAGG duidelijk uit dat namaakgeneesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen een dreigend gevaar voor de gezondheid zijn en geeft de patiënt de sleutel in handen voor het veilig aanschaffen van geneesmiddelen. Veel illegale producten worden inderdaad aangeboden zowel via internet als via andere media zoals kranten of televisie en de patiënt moet bijgevolg bij het aankopen de grootste voorzichtigheid in acht te nemen.. 

Gezien het grensoverschrijdende aspect van farmaceutische criminaliteit neemt het FAGG ook actief deel aan het overleg op nationaal en internationaal niveau. In België is er de Multidisciplinaire Hormonencel en de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding. Op internationaal niveau is er overleg tussen de 27 Europese Lidstaten (HMA-WGEO), op niveau van Europese Commissie, het platform van de Raad van Europa, het Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime (PFIPC) en het IMPACT (International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce) op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Op internationaal vlak is er jaarlijks een gecoördineerde actie “PANGEA Internet Week of Action” met het doel de gevaren van de aankoop via internet onder de aandacht te brengen.


 

Laatste update op 02/04/2012