Antibiotica in de diergeneeskunde: waakzaamheid geboden!

Onzorgvuldig antibioticumgebruik is een risico voor de volksgezondheid, omdat dit het ontstaan van resistente bacteriestammen bevordert. Infecties zijn dus moeilijker te behandelen. Maatregelen zijn al genomen in de menselijke geneeskunde zodat antibiotica verantwoord worden gebruikt. Om de consumptie van antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te verminderen en hun oordeelkundig gebruik te bevorderen, zijn het consortium BelVet-SAC (Belgisch toezicht op de consumptie van antibiotica in de dieregneeskunde) en het kenniscentrum AMCRA (microbiële resistentie bij dieren en verbruik) opgericht om de gebruikcijfers van antibiotica in de diergeneeskunde en het voorkomen van antibioticumresistentie op te volgen en om de professionelen in de sector van de diergeneeskunde van dit probleem bewust te maken. Het FAGG werkt actief samen met deze instanties.

Antibioticumgebruik is de belangrijkste risicofactor in de selectie voor antibioticumresistentie bij bacteriën.
Hierdoor zijn infecties bij zowel dier als mens moeilijker te behandelen.
Het veelvuldig gebruik van antibiotica is dan ook een bekommernis voor de gezondheid van mens én dier.
Naar voorbeeld van de humane geneeskunde, worden in België nu ook de gebruikscijfers van antibiotica in de diergeneeskunde opgevolgd. Hiertoe is  op initiatief van het FAGG en onder de vleugels van het BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordinating Committee) het BelVet-SAC consortium (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotics Consumption) opgericht.

BelVet-SAC heeft een opvolgingssysteem opgezet om de nationale consumptie van antibiotica bij dieren te verzamelen en te analyseren. Dit gebeurt aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent (Eenheid voor Veterinaire Epidemiologie) in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP), het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA-CERVA), en het FAGG.
De gegevens zijn verzameld enerzijds via de groothandelaar-verdelers van de antimicrobiële geneesmiddelen en anderzijds via de mengvoederfabrikanten van de antimicrobiële voormengsels (premixen). Deze studie is gefinancierd door het FAGG via the Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (Bapcoc).

“Belgian Veterinary Surveillance of Antimicrobial Consumption -
National consumption report 2007 – 2008 – 2009”

Meer info over BelVet-SAC is beschikbaar op http://www.belvetsac.ugent.be

Vandaag is het gebruik van antibiotica bij dieren in België één van de hoogste van Europa. Gerichte inspanningen om dit te reduceren dringen zich op.
Naar het voorbeeld van de initiatieven in de humane geneeskunde zijn informatie en sensibilisatiecampagnes aan het adres van zowel de professionelen in de sector van de diergeneeskunde, als van de verantwoordelijken van dieren noodzakelijk om een bewustwording te realiseren en een verantwoord en gereduceerd gebruik van antibiotica te stimuleren.
Het FAGG zal hierbij een actieve rol op zich nemen.
Om het effect van de maatregelen te evalueren, zal een continue monitoring van antibioticumgebruik, simultaan met het opvolgen van het voorkomen van antibioticumresistentie noodzakelijk zijn. Dit alles met als doel de gezondheid van mens en dier te bevorderen. Hiertoe is recent AMCRA (het kenniscentrum voor antibioticumgebruik en –resistentie bij dieren of antimicrobial consumption and resistance in animals ondertekend ) opgericht dat zal fungeren als kenniscentrum voor alles wat te maken heeft met antibioticagebruik en resistentie bij dieren. Het FAGG ondersteunt AMCRA en is samen met het FAVV een van de medefinancierders.

Lancering AMCRA zie  http://www.rohh.ugent.be

Contact: infovet@fagg-afmps.be  

Laatste update op 21/01/2013