Geneesmiddelen met hydroxyzine (ATARAX in België): nieuwe aanbevelingen

CMDh bekrachtigt nieuwe aanbevelingen om de risico's van de invloed van hydroxyzine bevattende geneesmiddelen op het hartritme te verkleinen.
Het gebruik van hydroxyzine dient te worden vermeden bij patiënten die het hoogste risico lopen en de doses moeten laag blijven.

De CMDh, (coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures (geneesmiddelen voor menselijk gebruik)), een regulatoir orgaan die de lidstaten van de EU vertegenwoordigt,is nieuwe maatregelen overeengekomen om het risico van de invloed op het hartritme van geneesmiddelen die het antihistaminicum hydroxyzine bevatten, te verkleinen. De maatregelen zijn: beperkt gebruik van hydroxyzine bij patiënten met een hoog risico op hartritmeproblemen, en gebruik van het geneesmiddel aan de laagste effectieve dosering gedurende een zo kort mogelijke periode.

Hydroxyzine bevattende geneesmiddelen zijn in de meeste EU-landen verkrijgbaar. Hun vergunde indicaties variëren aanzienlijk van land tot land, ze kunnen worden gebruikt voor de behandeling van angststoornissen, verlichting van pruritus (jeuk), als premedicatie vóór een operatie en voor de behandeling van slaapstoornissen.

De aanbevelingen voor deze nieuwe maatregelen kwamen oorspronkelijk van het Pharmacovigilance and Risk Assesment Committee (PRAC) van het EMA, dat een reeds eerder bekend risico op QT-intervalverlenging en torsades de pointes bevestigde, veranderingen in de elektrische activiteit van het hart die tot hartritmestoornissen en hartstilstand kunnen leiden. Na beoordeling van het beschikbare bewijsmateriaal, inclusief gepubliceerde studies en gegevens uit eerdere veiligheidsmonitoring, concludeerde het PRAC dat het risico tussen de indicaties niet verschilde en dat patiënten met risicofactoren de meeste kans hebben op deze voorvallen. Daarom heeft het PRAC aanbevolen het risico onder controle te houden door het gebruik van hydroxyzine te beperken bij patiënten met het hoogste risico op hartritmeproblemen en door de blootstelling aan het geneesmiddel te verminderen.

Aangezien de CMDh nu bij consensus tot invoering van de maatregelen van het PRAC heeft besloten, zullen de aanbevelingen door de lidstaten van de EU worden geïmplementeerd overeenkomstig een afgesproken tijdsschema. Meer bepaald zal de productinformatie van hydroxyzine bevattende geneesmiddelen worden bijgewerkt met nieuwe aanbevelingen voor posologie, en waarschuwingen met betrekking tot het gebruik bij patiënten met risicofactoren voor hartritmestoornissen of die bepaalde andere geneesmiddelen gebruiken.

Informatie voor patiënten

• Geneesmiddelen die het antihistaminicum hydroxyzine bevatten, zijn in de meeste EU-landen verkrijgbaar. Het goedgekeurde gebruik is in verschillende landen verschillend en kan betrekking hebben op de behandeling van angststoornissen, het gebruik voor de verlichting van jeuk, gebruik als een van de geneesmiddelen vóór een operatie (premedicatie) of voor de behandeling van slaapproblemen.

• Bij gebruik van deze geneesmiddelen is er een klein risico op verandering in de elektrische activiteit van het hart, wat tot een abnormaal hartritme kan leiden, of zelfs tot stilvallen van het hart (hartstilstand). Het risico is hoofdzakelijk merkbaar bij patiënten die reeds hartproblemen hebben of risicofactoren voor deze problemen.

• Om het risico tot het minimum te beperken, werden voor deze geneesmiddelen nieuwe maatregelen overeengekomen om ervoor te zorgen dat ze voor een zo kort mogelijke periode worden gebruikt aan de laagste effectieve dosering, en dat hun gebruik wordt vermeden bij patiënten met een hoger risico.

• De dosis bij volwassenen mag niet hoger zijn dan een totaal van 100 mg per dag. Oudere patiënten mogen deze geneesmiddelen niet gebruiken, maar indien dit toch gebeurt, mag de dagelijkse dosis maximaal 50 mg per dag bedragen.

• In landen waar de geneesmiddelen goedgekeurd zijn voor gebruik bij kinderen, hangt de maximale dosis af van hun lichaamsgewicht, en mag de totale dagelijkse dosis niet meer zijn dan 2 mg per kg lichaamsgewicht bij kinderen van maximaal 40 kg (kinderen die meer dan 40 kg wegen, moeten de dosis voor volwassenen krijgen).

• Hydroxyzine mag niet worden gebruikt door patiënten die reeds hartritmestoornissen hebben of andere geneesmiddelen gebruiken die een vergelijkbaar effect op het hart kunnen veroorzaken. Het moet met voorzichtigheid worden gebruikt wanneer ook andere geneesmiddelen worden ingenomen die het hartritme vertragen of de kaliumspiegel in het bloed verlagen.

• De bijsluiter en de andere productinformatie voor deze geneesmiddelen zullen worden bijgewerkt op basis van de nieuwe maatregelen. Ondertussen dienen patiënten die hierover vragen hebben contact op te nemen met hun arts of apotheker.

 

Informatie voor gezondheidsmedewerkers

• Hydroxyzine kan mogelijk de hERG-kanalen en andere types hartkanalen blokkeren, wat tot een mogelijk risico op QT-intervalverlenging en hartritmestoornissen kan leiden. Dit mogelijke risico werd bevestigd door klinische en post-marketinggegevens. De meeste gevallen hadden andere risicofactoren, afwijkingen in de elektrolyten of een gelijktijdige behandeling die er mogelijk hebben toe bijgedragen.

• Het potentiële risico van QT-intervalverlenging en torsades de pointes kan daarom adequaat worden geminimaliseerd via maatregelen gericht op de geïdentificeerde risicofactoren en beperking van het gebruik van hydroxyzine aan de laagste effectieve dosering en voor de kortst mogelijke duur.

• De maximale dosis bij volwassenen mag in totaal 100 mg per dag bedragen; indien het gebruik niet kan worden vermeden bij ouderen, mag de maximale dosis 50 mg bedragen.

• De maximale dosis bij kinderen met een lichaamsgewicht tot 40 kg moet 2 mg/kg/dag bedragen; kinderen van meer dan 40 kg moeten de dosis voor volwassenen krijgen.

• Het gebruik van hydroxyzine vormt een contra-indicatie bij patiënten met bekende verworven of aangeboren QT-intervalverlenging, of met een bekende risicofactor voor QT-intervalverlenging, zoals een hart- en vaatziekte, aanzienlijk elektrolytenonevenwicht (hypokaliëmie, hypomagnesiëmie), familiegeschiedenis van plotse hartdood, aanzienlijke bradycardie, of concomitant gebruik van geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze QT-intervalverlenging en/of torsades de pointes induceren.

• Het gebruik is niet aanbevolen bij oudere patiënten, wegens verminderde eliminatie van hydroxyzine bij deze patiënten en een grotere vatbaarheid voor anticholinerge effecten en andere bijwerkingen. Het geneesmiddel moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met bradycardie, of bij patiënten die hypokaliëmie-inducerende geneesmiddelen gebruiken. Voorzichtigheid is ook vereist wanneer hydroxyzine wordt toegediend samen met geneesmiddelen die bekende sterke remmers van alcoholdehydrogenase of CYP3A4/5 zijn.

 

De hierboven vermelde maatregelen voor minimalisatie van risico's werden genomen na beoordeling van het beschikbare bewijsmateriaal, inclusief gepubliceerde studies en gegevens van de reguliere veiligheidsmonitoring. De gegevens toonden aan dat het risico niet verschilde tussen de indicaties. Men vond het toepasselijk om de maximale dosis bij volwassenen te beperken, met overeenstemmende wijzigingen in de pediatrische en oudere populaties op basis van farmacokinetische gegevens, om de blootstelling minimaal te houden. Om dezelfde redenen werd aanbevolen de behandelingsduur zo kort mogelijk te houden.

De gezondheidsmedewerkers zullen een brief met uitleg over de wijzigingen ontvangen. De SKP (samenvatting van de productkenmerken) en de bijsluiter van de betrokkenen geneesmiddelen zullen dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 


 

Laatste update op 08/04/2015