Pioglitazon (ACTOS) : vervolg

Het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het advies betreffende pioglitazon, uitgebracht in juli 2011, verduidelijkt. Ondanks het licht verhoogde risico van optreden van blaaskanker als gevolg van de inname van dit geneesmiddel, blijft het een geschikt therapeutisch alternatief bij bepaalde patiënten met type 2 diabetes, die niet adequaat kunnen behandeld worden met andere behandelingen (metformine).

Op vraag van de Europese Commissie heeft het Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP= Committee for Medicinal Products for Human use) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA= European Medicines Agency) het advies verduidelijkt over pioglitazon-bevattende geneesmiddelen tegen diabetes (ACTOS in België) en het risico van het optreden van blaaskanker. Het CHMP bevestigt zijn vorig advies en heeft enkele verduidelijkingen aangebracht met als doel de transparantie tegenover patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars te verhogen: pioglitazon blijft een geschikte behandelingsoptie voor bepaalde patiënten met type 2 diabetes, wanneer bepaalde andere behandelingen (metformine) niet geschikt zijn of gefaald hebben om adequaat te werken.

De nieuwe waarschuwingen en contra-indicaties, aanbevolen in juli 2011, blijven van kracht.

In juli 2011 heeft het CHMP de herziening van pioglitazon en het risico van het optreden van blaaskanker afgerond. Het CHMP vond dat er een klein verhoogd risico van blaaskanker was als gevolg van de toediening van pioglitazon-bevattende geneesmiddelen. Omdat volgens het CHMP echter een beperkt aantal patiënten niet adequaat kan behandeld worden met andere behandelingen, is het CHMP van mening dat pioglitazon beschikbaar moet blijven als behandelingsoptie, maar dat de voorschrijvers de patiënten voorzichtig moeten selecteren en het antwoord op de behandeling moeten opvolgen. De laatste herzieningen laten toe om aan artsen en patiënten beter te verduidelijken dat pioglitazon een geschikte behandelingsoptie blijft voor bepaalde type 2 diabetes patiënten, alleen wanneer andere behandelingen (metformine) niet geschikt zijn gebleken of gefaald hebben te werken.

Het herziene advies is verstuurd naar de Europese Commissie voor aanneming van een beslissing.

Aantekeningen

1. Dit persbericht, samen met alle betrokken documenten, is beschikbaar op de website van het EMA.

2. Meer informatie over het advies van juli 2011 is beschikbaar op de website van het EMA.

3. Meer informatie over het werk van het EMA kan gevonden worden op zijn website: www.ema.europa.eu

 

Laatste update op 30/11/2011