Transparantie: actieve en passieve openbaarheid

Sinds maart 2012, publiceert het FAGG  informatie betreffende de adviescommissies bij haar opgericht. De thans beschikbare informatie heeft betrekking op de missie, de samenstelling, het huishoudelijk reglement en de agenda van vergaderingen van zes commissies. Zoals aangekondigd in het bericht van 9 maart 2012, worden ook de verslagen en dagordes van vergaderingen van drie van deze Commissies gepubliceerd. Het gaat om de “actieve openbaarheid”. Ook ieder bestuursdocument in het bezit van het FAGG kan opgevraagd worden (passieve openbaarheid)voor zover dit geen vertrouwelijke informatie bevat. Het fagg heeft een document opgesteld met de toepasselijke regels.

Actieve openbaarheid

Met het oog op transparantie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, heeft het fagg informatie betreffende de adviescommissies bij haar opgericht, gepubliceerd.

De reeds gepubliceerde informatie heeft betrekking op de volgende commissies:

- de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CGH)
- de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CGV)
- de Commissie voor homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik (HCG)
- de Commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik (CKG)
- de Gemengde Commissie (Kamer voor producten voor menselijk gebruik en Kamer voor producten bestemd voor gebruik bij dieren)
- de Evaluatiecommissie voor medische hulpmiddelen.

Het betreft informatie aangaande de missie, de samenstelling, het huishoudelijk reglement en de agenda van de vergaderingen.

Deze informatie zal regelmatig verder worden aangevuld, ook voor andere adviescommissies bij het FAGG.

Passieve openbaarheid

Alle schriftelijke aanvragen tot toegang om een bestuursdocument (verkrijgen van een kopie, inzage, uitleg) worden door het FAGG behandeld binnen een termijn van 30 kalenderdagen.  Een procedure voor de behandeling van deze aanvragen werd opgesteld. Bestuursdocumenten betreft informatie, in welke vorm ook, waarover het FAGG beschikt. Het dient echter te gaan om informatie die gematerialiseerd is. Bijgevolg vallen loutere vragen om inlichtingen hier niet onder.

Uitgangspunt is dat elk bestuursdocument van nature openbaar is, tenzij er op basis van de wetgeving uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Deze uitzonderingen moeten aan de hand van concrete elementen worden gemotiveerd. Alle informatie uit het bestuursdocument die niet op basis van deze elementen als vertrouwelijk wordt beschouwd, wordt wel openbaar gemaakt. Veel van de bestuursdocumenten waarover het FAGG beschikt zijn slechts gedeeltelijk openbaar. Immers, vaak zijn bepaalde uitzonderingsgronden zoals bijvoorbeeld vertrouwelijke fabricage- of ondernemingsgegevens van toepassing.

Laatste update op 12/10/2012