Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en gemedicineerde voeders : publicatie voorstellen nieuwe wetgeving door de Europese commissie

Op 10/09/2014 heeft de Europese Commissie haar voorstellen tot herziening van de EU regels aangaande geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en gemedicineerde voeders goedgekeurd en gepubliceerd.

1. Wetvoorstel voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Met dit voorstel wil de Commissie de wetgeving voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik beter afstemmen op de behoeften van de diergeneeskundige sector.

Het nieuwe wetsvoorstel betreft een verordening en zal de richtlijn 2001/82 vervangen.
De voorgestelde verordening heeft als doelstelling de regels te vereenvoudigen en zo de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in de EU te stimuleren. De beoogde vermindering van de administratieve rompslomp heeft zowel betrekking op de vergunningsprocedures als op de geneesmiddelenbewaking.

In de verordening zijn ook maatregelen voorgesteld om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor minder gangbare diersoorten, zoals bijen, geiten, kalkoenen, paarden etc. te stimuleren en werden eveneens de regels voor het cascade systeem aangepast.
Samenvattend heeft het wetsvoorstel volgende doelstellingen :

• het verhogen van de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik;
• een vermindering van de administratieve lasten;
• het stimuleren van het concurrentievermogen en de innovatie in de diergeneeskunde;
• het verbeteren van het functioneren van de interne markt;
• het aanpakken van het risico voor de volksgezondheid ten gevolge van de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie.

Het voorstel en bijhorende achtergrondinformatie (o.a. persbericht, impactstudie, verslagen van stakeholders meeting en expert meetings,) zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/health/veterinary-use/rev_frame_index_en.htm

 

2. Het wetsvoorstel aangaande de productie, de handel en het gebruik van gemedicineerde voeders

De voorgestelde verordening zal de verouderde Richtlijn (90/167 / EEG) voor de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders vervangen. Het doel van deze verordening is de normen voor productie en handel van gemedicineerde diervoeders te harmoniseren op Europees niveau.

De voorgestelde regels moeten ervoor zorgen dat gemedicineerde diervoeders uitsluitend kunnen vervaardigd worden door erkende fabrikanten, en op basis van vergunde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik . Ter voorkoming van de vorming en verspreiding van antimicrobiële resistentie zijn er maatregelen voorzien zoals een verbod op het gebruik van gemedicineerd voer als groeibevorderaar of voor preventief gebruik. Bovendien worden er limieten voorgesteld voor residuen van geneesmiddelen in gewone diervoeders.

Het voorstel zou het ook mogelijk maken om gemedicineerd voeder voor huisdieren te ontwikkelen, zodat huisdieren (bvb met chronische ziekten), gemakkelijker met innovatieve gemedicineerde diervoeders voor huisdieren kunnen worden behandeld.

Het voorstel en de achtergrondinformatie bij dit voorstel (o.a. persbericht, memo met vraag/antwoord) zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/labelling/medicated_feed_en.htm

 

Contact: infovet@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 26/09/2014