Geactiveerd drotrecogin alfa (XIGRIS) : wereldwijde terugtrekking van de markt wegens gebrek aan nieuwe bewijzen van werkzaamheid

De firma Eli Lilly heeft besloten om Xigris wereldwijd van de markt terug te trekken, omdat de resultaten van de recente PROWESS-SHOCK studie de tot nu toe beschikbare bewijzen van werkzaamheid van dit geneesmiddel, geïndiceerd bij patiënten met zeer ernstige sepsis, niet bevestigen. De vergunning voor het op de markt brengen van Xigris, werd in 2002 toegekend, onder uitzonderlijke omstandigheden, met een jaarlijkse herziening van de baten-risicoverhouding.

Het Europees geneesmiddelenbureau werd geïnformeerd over Eli Lilly’s beslissing om het geneesmiddel Xigris wereldwijd vrijwillig terug te trekken van de markt volgend op de 28-dagen mortaliteitsresultaten van de PROWES-SHOCK studie. Eli Lilly heeft ook beslist om alle lopende klinische studies stop te zetten.

Xigris, dat drotrecogin alfa (geactiveerd) als actief bestanddeel bevat, werd vergund in de Europese Unie onder uitzonderlijke omstandigheden in 2002 voor de behandeling van ernstige sepsis in volwassen patiënten met multipel orgaanfalen, toegevoegd aan de beste standaardverzorging. Een vergunning onder uitzonderlijke omstandigheden betekent enerzijds dat op het moment van vergunning voor het op de markt brengen, de aanvrager niet in staat was om evidentie over de efficaciteit en de veiligheid van het geneesmiddel te verschaffen op dezelfde omvattende manier zoals voor andere geneesmiddelen. Anderzijds, moet de baten-risicoverhouding van het geneesmiddel jaarlijks herzien worden door het wetenschappelijk comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP= Committee for Medicinal Products for Human use) van het Europees geneesmiddelenbureau (EMA=  European Medicines Agency). Het gebruik van Xigris was beperkt tot de meest ernstige sepsispatiënten (minstens 2 falende organen) en diende opgestart te worden binnen de 48 u, bij voorkeur 24 u, na het ontstaan van de sepsis. Xigris was tegenaangewezen bij kinderen onder de 18 jaar en bij patiënten met een verhoogd risico op bloeding.

Na de jaarlijkse herevaluatie in 2007 besloot het CHMP dat de initiële efficaciteitsresultaten van de klinische pilootstudie (de PROWESS studie) niet gereproduceerd werden in de daaropvolgende studies. Het CHMP besliste daarom dat het nodig is om over gegevens te beschikken die de baten-risicoverhouding van Xigris verduidelijken en verzocht Eli Lilly om een nieuwe placebo-gecontroleerde klinische studie uit te voeren om te bevestigen dat de voordelen van Xigris opwegen tegen de risico’s bij patiënten met septische shock, een indicatie die sterk aanleunt, hoewel niet identiek, bij ernstige sepsis met multipel orgaanfalen. Eli Lilly aanvaarde om een nieuwe studie uit te voeren, PROWESS-SHOCK genaamd.

De resultaten van de PROWESS-SHOCK studie zijn nu beschikbaar geworden en ze slaagt er niet in om het primaire eindpunt, een statistisch significante vermindering van de 28-dagen mortaliteit (alle oorzaken) bij patiënten behandeld met Xigris in vergelijking met patiënten behandeld met placebo, te bereiken. De studie bereikt ook haar secundair eindpunt, een vermindering van de mortaliteit in de populatie van patiënten met ernstige proteïne C deficiëntie, niet. Het kleine verschil in mortaliteit op dag 28 (26.4% in de Xigris arm versus 24.2 % in de placebo arm; n=1680 patiënten) is statistisch niet significant. Het risico op voorvallen van ernstige bloeding, het grootste risico met dit product, was 1.2% in de Xigris arm en 1.0% in de placebo arm, wat niet duidt op een verhoogd nadeel.

Deze resultaten stellen de algemene baten-risicoverhouding van Xigris voor de aangewezen patiëntenpopulatie (ernstige sepsis) in vraag. Eli Lilly heeft daarom beslist om wereldwijd dit product van de markt terug te trekken.

In dit stadium mogen artsen geen nieuwe patiënten meer opstarten met Xigris en moet een lopende behandeling worden stopgezet. (Xigris wordt eenmalig toegediend als een continu intraveneus infuus, met een totale loopduur van 96 uur).

Het CHMP zal dit dossier bekijken tijdens de plenaire vergadering van 14-17 november 2011. Verdere updates zullen gedaan worden indien nodig.

Aantekeningen
1. Dit persbericht, samen met alle betrokken documenten, is beschikbaar op de website van het EMA.

2. Xigris is momenteel gecommercialiseerd in 23 Europese lidstaten, de Vereningde Staten en Canada.

3. Meer informatie over Xigris is beschikbaar in het publieke evaluatierapport (EPAR : European public assessment report) op de website van het EMA.

4. Meer informatie over het werk van het EMA kan gevonden worden op zijn website: www.ema.europa.eu


 

Laatste update op 18/01/2013