Stopzetting commercialisatie van Redomex en Nortrilen: communicatie aan (ziekenhuis)apothekers, artsen(-specialisten) en patiënten

Datum: 09/07/2024

De firma Lundbeck, houder van de vergunningen voor het in handel brengen van de geneesmiddelen Redomex 10 mg en 25 mg filmomhulde tabletten en Nortrilen 25 mg filmomhulde tabletten, zet de commercialisatie van deze geneesmiddelen stop door commerciële redenen.

Redomex (amitriptyline) en Nortrilen (nortriptyline) zijn essentiële geneesmiddelen voor onder meer de behandeling van ernstige depressieve stoornissen, neuropathische pijnen en de profylactische behandeling van migraine. Om de continuïteit van de medicamenteuze behandeling van patiënten te waarborgen, is beschikbaarheid van deze geneesmiddelen op zeer korte termijn belangrijk.  

De firma Lundbeck heeft het FAGG ervan op de hoogte gebracht dat de productie van de geneesmiddelen Redomex en Nortrilen opnieuw is opgestart, waardoor er in de komende maanden voldoende voorraad beschikbaar zal zijn in België. Om opnieuw een tekort te vermijden, vraagt het FAGG aan alle actoren binnen de gezondheidszorg en patiënten om geen onnodige voorraden van deze geneesmiddelen aan te leggen. Het FAGG staat immers in nauw contact met de firma Lundbeck om de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen ook op langere termijn te garanderen.

Het FAGG volgt de situatie nauwgezet op, zowel op nationaal als op Europees niveau, en werkt samen met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de beleidscel van de minister bevoegd voor de Volksgezondheid om bijkomende oplossingen te vinden op zeer korte termijn, en structurele oplossingen op middellange en lange termijn.

Laatste update op 09/07/2024