Nieuws FAGG

Er zijn 16 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

11-16 van 16 resultat(en)

Retributies met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen: wijziging van de bedragen

Het koninklijk besluit (KB) van 10 maart 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1999 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de verdovende middelen en de psychotrope stoffen, werd in het Staatsblad bekend gemaakt op 30 maart 2009. Dit KB treedt in werking 10 dagen na publicatie. De nieuwe bedragen zullen bijgevolg in voege treden vanaf donderdag 9 april 2009.

Nieuwe wetgeving betreffende de medische hulpmiddelen

Na het koninklijk besluit (KB) van 21.01.2009 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen werd op vrijdag 27.03.2009 het KB van 17.03.2009 betreffende de medische hulpmiddelen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag: retributies

Omzendbrief nr. 530 van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) geeft instructies aan de vergunninghouders van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. De informatie heeft betrekking op de toepassing van het Koninklijk besluit (KB) van 21 januari 2009 tot vaststelling van retributies voor de indiening van een periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag (PSUR: Periodic Safety Update Report). Dit KB werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 29.01.2009 en is in werking getreden op 08.02.2009.

Nieuwe wetgeving ter attentie van officina-apothekers

Het koninklijk besluit van 21/01/2009 (Belgisch Staatsblad van 30/01/2009) houdende onderrichtingen voor de apothekers, vervangt het koninklijk besluit van 31/05/1885 en voert nieuwe reglementaire bepalingen in voor officina-apothekers. Deze beogen een betere omkadering van de artsenijbereidkunde, de verantwoordelijkheid van apothekers, de toegankelijkheid van apotheken, de aflevering van geneesmiddelen en preciseren de goede officinale farmaceutische praktijken. Artikel 29 van het besluit regelt eveneens de verkoop van geneesmiddelen via internet. In die context wijst omzendbrief 536 officina-apothekers op een aantal essentiële punten aangaande deze problematiek.

Nieuwe wetgeving betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

Het koninklijk besluit (KB) van 21.01.2009 (Belgisch Staatsblad van 30.01.2009) tot wijziging van het KB van 15.07.1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen zet de richtlijn 2007/47/CE in Belgisch recht om. Deze richtlijn preciseert, verbetert en vult bepaalde regels terzake aan.

Heffingen en retributies: samenvattende tabellen

Naar aanleiding van de indexering van de bedragen van heffingen en retributies voor de opdrachten van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werden samenvattende tabellen aangepast en zijn van toepassing sinds 01/01/2009.

11-16 van 16 resultat(en)