Partners

Gezien de diversiteit van de domeinen waarvoor ons agentschap is bevoegd, moeten de verschillende technische en wetenschappelijke expertises aanwezig zijn, en zowel intern als extern worden geconsolideerd. Dit moet via strikt omlijnde, transparante en veilige samenwerkingsverbanden. Deze context verklaart de absolute noodzaak van samenwerkingsverbanden tussen bevoegde instanties onderling, zowel nationaal als Europees, of zelfs op wereldvlak.

De versterking en uitbreiding van de interactiemechanismen met onze partners is een van de grote verworvenheden sinds de oprichting van het FAGG.

Onze partners zijn talrijk: patiënten, gezondheidszorgbeoefenaars, de academische wereld, industrie, bevoegde autoriteiten en politieke verantwoordelijken van de lidstaten en van de Europese instellingen.

Rosace NL

Gezien de rol in de bescherming van de volksgezondheid acht het FAGG het noodzakelijk om een oprechte, open en constructieve dialoog te voeren met alle partners, niet alleen binnen de officiële instellingen zoals het Raadgevend comité, maar ook via de overlegplatformen of andere structuren die een ideaal kader bieden voor een dergelijke dialoog.

Het FAGG werkt samen met de academische wereld, de farmaceutische en andere betrokken industrie, de gezondheidszorgbeoefenaars en andere nationale, Europese en mondiale instanties en de politieke verantwoordelijken, om de patiënten en burgers te voorzien van geneesmiddelen en gezondheidsproducten die ze nodig hebben en hen te helpen bij een goed gebruik ervan.

 

Laatste update op 01/12/2023