Letter Of No Objection (LONO)

De Cel Precursoren kent 2 soorten LONO's toe aan firma's met een vergunning/registratie
 
 - Letter Of No Objection voor de in- of uitvoer van een specifiek product (al dan niet gereglementeerd)
Dit is een verklaring waarmee wij specificeren dat het betrokken product niet onderworpen is aan een invoer- of uitvoervergunning overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren.
De geldigheidsduur van een LONO voor in- of uitvoer van een specifiek product is variabel maar nooit langer dan 1 jaar.
 
- Letter Of No Objection voor de uitvoer van mengsels die gereglementeerde stoffen (cat.2 of cat.3) bevatten.
Dit is een verklaring waarmee wij specificeren dat het mengsel met gereglementeerde stoffen (cat.2 of cat.3) niet onderworpen is aan een uitvoervergunning overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 111/2005 van de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Unie en derde landen in drugsprecursoren.
Momenteel is er in de verordeningen m.b.t. precursoren geen drempelwaarde voor gereglementeerde stoffen cat.2 of cat.3 in mengsels vastgesteld. De beslissing om al dan niet een LONO toe te kennen wordt geval per geval genomen, na evaluatie van de samenstelling van het mengsel, de verpakking, de prijs, de bestemming en of de gereglementeerde stof gemakkelijk kan worden geëxtraheerd.
De geldigheid van een LONO voor de uitvoer van een mengsel is maximum 3 jaar.
 
Retributie
De retributie voor elke toegekende LONO bedraagt €86,25 en wordt jaarlijks geïndexeerd.
Dit bedrag hoeft niet vooraf betaald te worden, maar wordt gefactureerd zodra de LONO is afgeleverd.
 
Contact
De LONO kan worden aangevraagd per post of per e-mail gericht aan:
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
DG Inspectie - afdeling Vergunningen - cel Precursoren
Galileelaan 5/03
1210 Brussel
België
Laatste update op 26/10/2023