Raadgevend_Comite

Het Raadgevend comité, dat op 1 juli 2008 bij koninklijk besluit van 23 juni 2008 werd geïnstalleerd, verleent advies aan het agentschap omtrent alle aangelegenheden die betrekking hebben op het door het FAGG gevolgde en te volgen beleid. Het Comité kan over alle materies vergaderen die tot de bevoegdheid van het agentschap behoren. Sinds 2021 formuleert het Comité ieder jaar een advies over het operationeel plan van het FAGG dat vervolgens aan de Minister van Volksgezondheid wordt voorgelegd. 

Het Raadgevend comité wordt voorgezeten door de Administrateur-generaal van het FAGG.

De samenstelling en werkwijze van het Raadgevend comité werden vastgelegd in het koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend comité ingesteld bij het FAGG. Het Comité beschikt ook over een huishoudelijk reglement dat door de minister van Volksgezondheid werd goedgekeurd.

Jaarlijks vinden er minstens vier plenaire vergaderingen plaats.

 • Het Raadgevend comité is samengesteld uit:

  • de Administrateur-generaal van het FAGG,
  • vertegenwoordigers van de federale instellingen,
  • vertegenwoordigers van sectoren uit domeinen waarvoor het FAGG bevoegd is,
  • vertegenwoordigers van patiënten- en consumentenvertegenwoordigers,
  • vertegenwoordigers van het Nationale Intermutualistisch College,
  • de voorzitters van de aan het FAGG verbonden commissies,
  • een vertegenwoordiger uit de Nationale Raad Orde der Artsen.

  Afgevaardigden van het FAGG, aangeduid door de administrateur-generaal, kunnen als waarnemer aan de vergaderingen deelnemen. Op  voordracht van een lid kunnen deskundigen worden uitgenodigd tot de plenaire vergaderingen van het Raadgevend comité waarop onderwerpen worden besproken waarvoor ze deskundig zijn.  Het Raadgevend comité kan werkgroepen oprichten voor het voorbereiden van bepaalde welomschreven onderwerpen waarover advies moet worden verstrekt.

 • Het secretariaat van het Comité wordt waargenomen door een personeelslid van het FAGG. Het secretariaat is belast met de administratieve ondersteuning van het Comité.

  De personeelsleden van het FAGG mogen geen financiële of andere belangen in de farmaceutische industrie hebben waardoor hun onpartijdigheid in het gedrang zou kunnen komen.  Ze verstrekken jaarlijks een verklaring omtrent hun financiële en andere belangen.

 • In overeenstemming met artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het FAGG, heeft het Raadgevend Comité een huishoudelijk reglement opgesteld dat door de minister van Volksgezondheid is goedgekeurd. 

  Het huishoudelijk reglement bevat voornamelijk de volgende aspecten:

  • taken en bevoegdheden van de voorzitter,
  • rechten en verplichtingen van de leden,
  • regels met betrekking tot het ontslag van de leden,
  • secretariaat,
  • organisatie van de vergaderingen,
  • procedure van de adviesverlening,
  • regels in verband met de verslaggeving,
  • regels inzake de oprichting van werkgroepen,
  • voorwaarden voor deelname van deskundigen aan de vergaderingen,
  • regels met betrekking tot de archivering.