Therapeutisch Magistraal Formularium

Therapeutisch Magistraal Formularium

De unieke versie van de derde editie van het Therapeutisch Magistraal Formularium, of TMF, staat vanaf nu online op de website www.tmf-ftm.be.

Toepassingsgebied

Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) is een officieel referentiewerk dat een aantal algemene hoofdstukken en ongeveer tweehonderd magistrale en officinale formuleringen bevat. De bereidingen in dit referentiewerk werden op de eerste plaats geselecteerd in functie van hun therapeutische eigenschappen. Deze werden daarna gevalideerd op het vlak van de galenische eigenschappen (o.a. formulering) en de analytische aspecten (o.a. analysemethode).

Het TMF vermeldt ook enkele aanbevelingen om laag-gedoseerde bereidingen beter uit te voeren.

Het TMF is opgesteld door de Belgische Farmacopeecommissie, wordt uitgegeven door het FAGG en is goedgekeurd door een koninklijk besluit. In toepassing van art. 12 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers zal de van kracht zijnde versie van het Therapeutisch Magistraal Formularium direct raadpleegbaar moeten zijn in elke apotheek.

Voorstelling

In analogie met het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI vzw) is het TMF is onderverdeeld in hoofdstukken op basis van de farmacologische en therapeutische eigenschappen van de bereidingen in elk hoofdstuk.  

Elke magistrale en officinale bereiding is voorgesteld in de vorm van een monografie die de therapeutische indicatie, samenstelling, bereidingswijze, bewaarvoorwaarden, houdbaarheidstermijn en posologie vermeldt.

De eerste twee edities van het TMF zijn verschenen in 2003 en 2010, telkens in een versie voor apothekers en een versie voor artsen, in de vorm van een ringmap, boekje of CD-ROM.

Om het formularium om te vormen tot een gebruiksvriendelijk hulpmiddel is de derde uitgave van het TMF beschikbaar in één enkele onlineversie.

Dank zij functies zoals het geavanceerde zoekfuncties of de kruisfilters kan de nieuwe versie van het TMF in één oogopslag worden doorbladerd. Deze uitgave kan volledig in PDF-formaat worden gedownload. Een andere onlineoptie is de nieuwsbrief die toelaat om, na inschrijving, geïnformeerd te blijven over elke verandering in het TMF: de aanpassing van een bestaande formulering, de publicatie van een nieuwe formulering of advies over de bereidingen. Antwoorden op vragen die worden gesteld door andere gezondheidszorgbeoefenaars en eventueel regelmatig terugkeren, zullen via  de nieuwsbrief aan iedereen meegedeeld worden.

Dank zij het administratiegedeelte van de website van het TMF zullen de beheerders van het FAGG nieuwe of aangepaste teksten op heel korte termijn online kunnen publiceren, zelfs binnen het uur in geval van hoogdringendheid! De onlineversie laat ook toe om kleine aanpassingen in de inhoud van het TMF door te voeren zonder het volledige werk opnieuw te moeten uitgeven. Bij elke aanpassing geeft de website de wijzigingen weer die in de teksten zijn aangebracht.

Waarom alleen een onlineversie ?

De farmaceutische praktijk is in ons land tegenwoordig zo goed als volledig is geïnformatiseerd en alle officina’s in België beschikken over computerapparatuur met toegang tot internet. De medische praktijk wordt stilaan ook meer en meer geïnformatiseerd en de hulpmiddelen die de software voor artsen ondersteunen, zijn geschikt zowel voor pc als voor smartphone. Het is daarom wettelijk toegelaten dat de online-uitgave van het TMF de enige officiële vorm is die van een officieel werk zoals het TMF ter beschikking wordt gesteld.

Om die reden werd het Therapeutisch Magistraal Formularium rechtstreeks geïntegreerd in de software voor artsen en apothekers.

Tot slot: de website van het TMF werd zo ontworpen dat de opmaak zich gemakkelijk aanpast. De site is gemakkelijk toegankelijk op elk toestel dat toegang verleent tot internet.

Nieuwigheden in de 3de uitgave van het TMF

Sommige teksten zijn aangepast ten opzichte van de 2de uitgave van het TMF:
  • Een nieuwe rubriek in verband met de magistrale en officinale bereiding in het algemeen, of het nu gaat om TMF-bereidingen of niet, werd toegevoegd.
  • Aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van laag-gedoseerde bereidingen (dit zijn bereidingen met een gehalte van 10 mg of minder actief bestanddeel per eenheidsdosis) werden toegevoegd.
  • De bereidingen tegen hoest en verkoudheid werden aangepast aan de wetgeving ter zake.
  • Bij sommige reeds in het TMF beschreven bereidingen werden enkele voorschriften aangepast om de kwaliteit of het gebruik ervan te verbeteren.

U vindt hieronder een samenvattend document met alle wijzigingen in de 3de uitgave van het TMF.

TMF 3de uitgave- Herziene teksten ten opzichte van 2de uitgave.

 

Voor meer informatie of voor elke andere mededeling (bv vragen betreffende de bereidingen zelf van het TMF) kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de Belgische Farmacopeecommissie via volgend e-mailadres: ftm-tmf@afmps.be

Laatste update op 05/01/2021