Geneesmiddelen en kinderen: opgelet, een geneesmiddel is geen snoepje!

Op 29 april 2013 lanceert  het fagg een nieuwe bewustmakingscampagne, "GENEESMIDDELEN EN KINDEREN: OPGELET, EEN GENEESMIDDEL IS GEEN SNOEPJE!”, en geeft een aantal tips voor een goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen.
Voor de gelegenheid zijn er drie brochures uitgegeven die het publiek moeten helpen bepalen wanneer en hoe een geneesmiddel te gebruiken bij kinderen. Dokters- en kinderartsenpraktijken, apotheken en de consultatiebureaus van Kind en Gezin en de Franstalige tegenhanger, het ONE, zorgen voor de verspreiding van deze brochures. Ze kunnen ook op de website www.geneesmiddelenenkinderen.be geraadpleegd en gedownload worden.

campagne_bonbon

Kinderen krijgen vaak te maken met onschuldige kwaaltjes die bijvoorbeeld kunnen gepaard gaan met koorts, hoest en een verstopte neus of oprispingen. Tenzij de symptomen verontrustend zijn, zijn geneesmiddelen over het algemeen niet noodzakelijk.

Via deze nieuwe campagne wil het fagg het grote publiek helpen bepalen wanneer en hoe je geneesmiddelen gebruikt bij kinderen, met name in de volgende situaties:
• Heeft je kind koorts?
• Hoest je kind of is het verkouden?
• Heeft je kind last van oprispingen?

Drie brochures over deze onderwerpen worden ter beschikking gesteld van het grote publiek in de huisartsen- en kinderartsenpraktijken, de apotheken en in de consultatiebureaus van Kind en Gezin en het ONE. Deze brochures kunnen ook geraadpleegd en gedownload worden via de website www.geneesmiddelenenkinderen.be.

Met deze nieuwe campagne wil het fagg eraan herinneren dat een geneesmiddel geen snoepje is. Een geneesmiddel kan, vooral bij kinderen, ondoeltreffend, ongeschikt of ronduit gevaarlijk zijn als het niet correct gebruikt wordt, zonder het advies van een arts of apotheker en wanneer de aanwijzingen uit de bijsluiter niet opgevolgd worden. Kinderen reageren immers anders dan volwassenen op geneesmiddelen en scheiden ze ook anders uit. De kans op overdosering of intoxicatie is reëel. Het is dus zeer belangrijk om voorzichtig en waakzaam te zijn bij het toedienen van een geneesmiddel aan een kind, ongeacht of het een geneesmiddel op medisch voorschrift is of niet.

De brochures en ook een affiche verwijzen naar de minisite www.geneesmiddelenenkinderen.be, waar het publiek terecht kan voor aanbevelingen en praktische tips voor een goed gebruik van geneesmiddelen bij kinderen.

Het fagg speelt een essentiële rol in de bescherming van de Volksgezondheid door toe te zien op de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in klinische ontwikkeling en op de markt. Om deze opdracht te vervullen, streeft het fagg ernaar informatie over geneesmiddelen en gezondheidsproducten op een zo volledig en toegankelijk mogelijke manier tot bij de patiënt te brengen voor een rationeel en veilig gebruik ervan. Het is in dat kader dat het nu de campagne “GENEESMIDDELEN EN KINDEREN: OPGELET, EEN GENEESMIDDEL IS GEEN SNOEPJE!” lanceert.

Contact
Ann Eeckhout, woordvoerster
+32 2 524 80 12 - +32 495 23 71 69 - comm@fagg-afmps.be

 

Via cette nouvelle campagne, l’afmps souhaite aider le public à déterminer quand et comment donner un médicament à un enfant et ce, notamment dans les situations suivantes :
• Votre enfant a de la fièvre ?
• Votre enfant tousse ou a un rhume ?
• Votre enfant régurgite ?

Trois brochures traitant de ces sujets sont mises à la disposition du public dans les cabinets des médecins généralistes et des pédiatres, dans les pharmacies ainsi que dans les centres de consultation ONE et Kind en Gezin. Ces brochures sont aussi consultables et téléchargeables sur le site www.medicamentsetenfants.be.

Par cette nouvelle campagne, l’afmps souhaite rappeler qu’un médicament n’est pas un bonbon. Un médicament, surtout chez les enfants, peut être inefficace, inadapté voire dangereux, en cas d’utilisation incorrecte, sans l’avis d’un médecin ou d’un pharmacien et lorsque les directives de la notice ne sont pas respectées. En effet, un enfant ne réagit pas et n’élimine pas les médicaments de la même façon qu’un adulte. Les risques de surdosage ou d’intoxication sont réels. Il est donc très important de faire preuve de prudence et de vigilance lorsque l’on donne un médicament à un enfant, qu’il s’agisse d’un médicament sur prescription médicale ou pas.

Ces brochures ainsi qu’une affiche renvoient vers le mini-site : www.medicamentsetenfants.be où le public peut y retrouver des recommandations et des conseils pratiques pour faire un bon usage des médicaments chez les enfants.

L’afmps joue un rôle essentiel dans la protection de la Santé publique en assurant la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments et des produits de santé, en voie de développement et sur le marché. Pour assurer cette mission, l’agence souhaite mettre à disposition de chaque patient l’information la plus complète et accessible possible sur les médicaments et les produits de santé, afin que ceux-ci soient utilisés de manière rationnelle et sûre. C’est dans ce cadre qu’elle lance cette campagne, « MÉDICAMENTS ET ENFANTS : ATTENTION, UN MÉDICAMENT N’EST PAS UN BONBON ! ».

Contact
Ann Eeckhout, porte-parole
+32 2 524 80 12 - +32 495 23 71 69 - comm@fagg-afmps.be

Laatste update op 16/09/2013