Administratieve vereenvoudiging: één centraal meldpunt voor informatie over het al dan niet beschikbaar zijn van vergunde geneesmiddelen.

Vanaf 1 januari 2014 wensen het fagg en het RIZIV de procedure inzake de mededeling van gegevens over het al dan niet beschikbaar zijn van geneesmiddelen in de handel in België te wijzigen. De omzendbrief 605 geeft informatie daarover.

De huidige procedures waarbij het noodzakelijk is zowel het fagg als het RIZIV op de hoogte te brengen van wijzigingen in de beschikbaarheid van geneesmiddelen worden vervangen door één centraal meldpunt bij het fagg waar u zowel de commercialisatie als de tijdelijke stopzetting (‘tijdelijke onbeschikbaarheid’) of definitieve stopzetting van de commercialisatie van geneesmiddelen kan melden.

De gegevens die via dit centraal meldpunt bij het fagg worden ingebracht, worden ter beschikking gesteld van het RIZIV.

De bepalingen van de omzendbrief 605 vervangen de bepalingen zoals beschreven in omzendbrief nr. 577 van 15 februari 2011.

Contact: commercialisation@afmps.be

Laatste update op 23/12/2013