Omzendbrief 622 inzake premies en voordelen

Omzendbrief 622 herinnert professionelen uit de humane en veterinaire gezondheidssector aan de regels inzake premies en voordelen overeenkomstig artikel 10 van de wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964. Deze wetgeving heeft tot doel te vermijden dat de keuze voor het voorschrijven, afleveren of toedienen van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel zou bepaald worden door invloeden die geen verband houden met de objectieve eigenschappen van het geneesmiddel of medisch hulpmiddel en/of met het belang van de patiënt of maatschappij.

Deze regels gelden voor alle professionelen uit de humane en veterinaire gezondheidssector die geneesmiddelen of medische hulpmiddelen mogen voorschrijven, afleveren of toedienen (o.a. verpleegkundigen, tandartsen, kinesitherapeuten, artsen, dierenartsen, apothekers, paramedici, diergeneeskundige helpers, enz.), alsook voor instellingen waar geneesmiddelen of medische hulpmiddelen worden voorgeschreven, afgeleverd of toegediend (o.a. verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.).

Het basisprincipe behelst een algemeen verbod op het aanbieden, het verzoeken of het aanvaarden  van premies of voordelen in geld of natura en dit, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. De wet voorziet echter in welbepaalde uitzonderingen waarop het verbod niet van toepassing is.

De omzendbrief 622 die de mededeling 518 vervangt herhaalt tevens de cumulatieve voorwaarden vereist, enerzijds, opdat een wetenschappelijke manifestatie (van minder dan een dag of meerdere opeenvolgende kalenderdagen, inclusief gastvrijheid) zou mogen worden gesponsord door een farmaceutische firma of een firma van medische hulpmiddelen en/of, anderzijds, opdat de deelname van professionelen uit de humane en veterinaire gezondheidssector aan deze wetenschappelijke manifestatie zou mogen worden gesponsord.

De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, de consulent inbegrepen, die een sponsoring ontvangt, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, voor zijn deelname aan een wetenschappelijke manifestatie die plaatsvindt over meerdere opeenvolgende kalenderdagen, inclusief gastvrijheid, moet bovendien steeds controleren of het aangeboden voordeel door een Mdeon-visum gedekt is. Indien het visum werd toegekend door Mdeon vzw, dient de sponsoring in de praktijk exact overeen te stemmen met de elementen van het dossier zoals ingediend bij de visumaanvraag.

In het algemeen geldt dat de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg er strikt op moet toezien dat elk voordeel dat hij krijgt, conform de wettelijke bepalingen is. De wetgever heeft immers het principe van strafrechtelijke medeverantwoordelijkheid ingevoerd voor de firma die een voordeel aanbiedt en voor de professionelen in de gezondheidszorg die erom verzoeken of het aanvaarden. In geval van inbreuken, zijn er straffen voorzien.

Laatste update op 23/12/2015