PRAC maart 2021 – Voordelen van ifosfamideoplossingen blijven opwegen tegen de risico's

Datum: 24/03/2021

Tijdens de vergadering van maart 2021 besloot het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dat de voordelen van ifosfamideoplossingen voor injectie blijven opwegen tegen de risico's in het kader van de behandeling van verschillende soorten kankers, waaronder diverse solide tumoren en bloedkankers zoals lymfoom (kanker van de witte bloedcellen).

Het PRAC begon deze beoordeling nadat twee recente studies suggereerden dat het risico op encefalopathie (hersenaandoeningen) groter was met ifosfamide in oplossing dan met ifosfamide in poeder. Ifosfamide geïnduceerde encefalopathie is een bekende, zeer vaak voorkomende bijwerking die gewoonlijk omkeerbaar is.

Na beoordeling van alle beschikbare gegevens besloot het PRAC dat het verhoogde risico op encefalopathie met ifosfamideoplossing niet kan worden bevestigd noch uitgesloten vanwege de beperkte gegevens. Wat betreft de waarschuwing voor ifosfamide geïnduceerde encefalopathie in de bijsluiter, adviseerde het PRAC om de bijsluiter te updaten met de meest recente informatie over deze bijwerking, met inbegrip van de kenmerken en risicofactoren. Bovendien moet er gewezen worden op de noodzaak om patiënten nauwlettend te monitoren.

Firma’s die ifosfamide in de handel brengen in de vorm van oplossing, zullen stabiliteitsstudies moeten uitvoeren om de optimale bewaaromstandigheden te bepalen.

Informatie voor patiënten
Encefalopathie (hersenaandoeningen) is een zeer vaak voorkomende bekende bijwerking van ifosfamide en is gewoonlijk omkeerbaar. Twee recente studies suggereerden dat deze bijwerking vaker optrad bij ifosfamide in de vorm van oplossing dan bij ifosfamide in poedervorm. Uit een grondige beoordeling van alle beschikbare gegevens is echter gebleken dat dit hogere risico noch bevestigd, noch uitgesloten kan worden.

De bijsluiter van deze geneesmiddelen zal geüpdatet worden met de meest recente informatie over factoren die het risico op encefalopathie kunnen verhogen en over hoe de tekenen van deze bijwerking herkend kunnen worden.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts bij symptomen als verwardheid, slaperigheid, bewusteloosheid, hallucinaties, waanideeën, wazig gezichtsvermogen, waarnemingsstoornissen (moeite met het begrijpen van door de zintuigen waargenomen informatie), motorische problemen zoals spierspasmen of -trekkingen, agitatie, langzame of onregelmatige bewegingen, incontinentie of convulsies (stuipen).

Als u eerder behandeld werd met een andere kankergeneesmiddel (cisplatine), neem dan contact op met uw arts voordat u ifosfamide toegediend krijgt.
Informeer uw arts als u geneesmiddelen heeft gebruikt die de hersenen beïnvloeden, zoals slaappillen, opioïde pijnstillers, allergiemiddelen of geneesmiddelen ter behandeling of voorkoming van misselijkheid en braken.
Mocht u zich zorgen maken over uw behandeling, aarzel dan niet om deze met uw arts te bespreken.

Informatie voor gezondheidszorgbeoefenaars
Toediening van ifosfamide kan leiden tot encefalopathie en andere neurotoxische effecten. Deze bekende en zeer vaak voorkomende bijwerkingen zijn meestal reversibel.

Uit een beoordeling van alle beschikbare gegevens over ifosfamide geïnduceerde encefalopathie is gebleken dat het verhoogde risico op encefalopathie met ifosfamideoplossing niet kan worden bevestigd noch uitgesloten vanwege de beperkte gegevens.

De bestaande waarschuwingen in rubriek 4.4 (‘Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik’) van de samenvatting van de productkenmerken zullen worden geüpdatet met de volgende informatie: CZS-toxiciteit als gevolg van ifosfamide kan na de eerste toediening binnen enkele uren tot enkele dagen tot uiting komen en verdwijnt in de meeste gevallen binnen 48 tot 72 uur na stopzetting van ifosfamide. In geval van CZS-toxiciteit dient de behandeling met ifosfamide gestaakt te worden.

 Het optreden van symptomen van encefalopathie moet nauwkeurig worden gecontroleerd, vooral bij patiënten met een verhoogd risico op encefalopathie. Symptomen kunnen bestaan uit verwardheid, slaperigheid, coma, hallucinaties, wazig gezichtsvermogen, psychotisch gedrag, extrapiramidale aandoening, urine-incontinentie en convulsies.

Toxiciteit van het CZS lijkt dosis-afhankelijk te zijn. Risicofactoren voor ifosfamide geïnduceerde encefalopathie zijn hypoalbuminemie, nierinsufficiëntie, slechte functionele status, bekkenaandoeningen en eerdere of gelijktijdige toediening van nefrotoxische geneesmiddelen zoals cisplatine.

Omwille van mogelijke additieve effecten moeten geneesmiddelen die het CZS beïnvloeden (zoals anti-emetica, kalmeringsmiddelen, verdovende middelen of antihistaminica), bijzonder voorzichtig worden gebruikt of, indien mogelijk, worden gestaakt bij ifosfamide geïnduceerde encefalopathie.

Meer informatie over het geneesmiddel
Ifosfamide wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende kankers, waaronder diverse solide tumoren en lymfomen. Het wordt intraveneus toegediend en is in Duitsland en Frankrijk toegelaten als kant-en-klare oplossing, concentraat voor oplossing en als poeder voor oplossing voor injectie. In de meeste andere EU-lidstaten is het alleen verkrijgbaar als poeder voor oplossing voor injectie.

Het volgende geneesmiddel op basis van ifosfamide is vergund en in de handel in België: Holoxan.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het EMA.

Laatste update op 09/04/2021