SANITEL-MED gelanceerd, nieuwe online applicatie om antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren

Datum: 03/05/2016

SANITEL-MED, de online applicatie om alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren, is vanaf nu beschikbaar. De online applicatie is te vinden op www.fagg.be/nl/SANITEL-MED.

De rapportering van deze gegevens moet helpen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Het doel is een beter zicht te krijgen op de hoeveelheid en het soort antibiotica die wordt ingezet op individuele veebedrijven. Te veel en onoordeelkundig gebruik van antibiotica bij dieren zorgt ervoor dat bacteriën resistenter worden. Daardoor zullen in de toekomst antibiotica minder effectief worden. Zieke dieren zullen minder goed kunnen worden behandeld en uiteindelijk zal ook de volksgezondheid hieronder lijden.

Zowel dierenarts als veehouder hebben een belangrijke rol te vervullen in het nieuwe systeem. Eind mei 2016 zal SANITEL-MED bovendien bereikbaar zijn via het Sanitel–menu. Gegevens kunnen ook elektronisch worden doorgestuurd via XML.

Voor welke diercategorieën is de registratie van antibiotica verplicht?
In de loop van 2016 wordt het gebruik van SANITEL-MED verplicht voor registraties bij pluimvee (leg- en braadkippen), varkens en vleeskalveren. Voor rundvee kan er vrijblijvend gebruik gemaakt worden van SANITEL-MED. De verplichting wordt vastgelegd in een nieuw koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door verantwoordelijken van de dieren.

De rol van de dierenarts
De dierenarts kan dagelijks gegevens inbrengen. Uiterlijk 15 dagen na ieder kwartaal moeten de gegevens voor het voorbije kwartaal in SANITEL-MED zijn ingebracht. Wanneer daarna nog bijkomende meldingen nodig zijn, kunnen deze nog worden toegevoegd tot 6 maanden na aanmaak van het document. Daarna kan enkel de Service Desk nog meldingen annuleren of toevoegen.

De validatie van gegevens door de veehouder
De veehouder kan data valideren zodra deze beschikbaar zijn in het systeem, en dit moet ten laatste gebeuren voor het einde van de maand na ieder voorbij kwartaal. De veehouder kan foute gegevens wijzigen vooraleer deze te aanvaarden. Bij weigering van een melding is de dierenarts opnieuw aan zet en kan deze de melding wijzigen of annuleren. De veehouder kan correcte data actief valideren of deze automatisch laten valideren door het systeem bij het verstrijken van de termijn.

Registratie/validatie via derden
Een derde partij (AB-R, Bigame, BVK, …) kan namens een dierenarts of een veehouder gegevens doorsturen naar SANITEL-MED. Zij contacteren hiervoor de Service Desk en krijgen een specifieke login.

Dierenartsen die data doorsturen naar derden moeten zich ervan vergewissen of deze de gegevens ook overmaken aan SANITEL-MED.

Belangrijk: ook wanneer derden gegevens doorsturen, blijven dierenarts en veehouder onverminderd verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en het tijdig aanleveren ervan.

Hoe de juiste antibiotica verpakking inbrengen in het systeem?
De dierenarts kiest de juiste verpakking uit de lijst van gecommercialiseerde geneesmiddelen die in SANITEL-MED aanwezig is. Diezelfde lijst staat ook op de website van het fagg: www.fagg.be/nl/SANITEL-MED.

Bij het voorschrijven van een geneesmiddel dat niet in België is vergund (invoer), een geneesmiddel voor menselijk gebruik of een magistrale bereiding, moeten bijkomende gegevens worden geregistreerd. De dierenarts neemt hiervoor best contact op met de Service Desk om de registratie te harmoniseren.

Overzichten van geregistreerde gegevens in SANITEL-MED
De dierenarts zal twee rapporten kunnen opvragen: een chronologisch overzicht per veehouder met het aantal voorgeschreven, verschafte en toegediende verpakkingen en een overzicht per product met de vermelding op welke beslagen dit werd gebruikt. De bedrijfsbegeleidende dierenarts kan alle tussenkomsten van andere dierenartsen op zijn/haar bedrijf/bedrijven consulteren.

De veehouder kan alle voorgeschreven, verschafte en toegediende antibiotica per dierenarts, diersoort en diercategorie consulteren.

Meer informatie:

- De online applicatie.
- Meer informatie vindt u in deze brochure of op www.fagg.be/nl/SANITEL-MED.
- Bij problemen of vragen kunt u terecht bij de Service Desk van SANITEL-MED op sanitelmed@fagg.be of op + 32 2 528 40 43.

Laatste update op 12/05/2016