Minjuvi

Werkzame stof     Tafasitamab
Houder Clinigen Healthcare Ltd on behalf of Incyte Ltd
Status Lopend
Indicatie de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B‐cel lymfoom (DLBCL), die niet in aanmerking komen voor autologe stamceltransplantatie (ASCT)
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 30/05/2023

 

Laatste update op 15/09/2023