Flash VIG-news: risico van misbruik van dextromethorfan, vooral door adolescenten, om psychotrope effecten te bereiken

Datum: 20/02/2019

Het FAGG wijst apothekers op het risico van misbruik van siropen op basis van dextromethorfan.

Het FAGG heeft kennis genomen van recente gevallen van misbruik van siropen met dextromethorfan door jonge adolescenten, met name om psychotrope effecten te bereiken. Deze vrij verkrijgbare siropen werden afgeleverd in voor het publiek opengestelde apotheken. In sommige gevallen was een ziekenhuisopname noodzakelijk.

Apothekers die geneesmiddelen op basis van dextromethorfan afleveren, moeten zich bewust zijn van het risico van misbruik. Zoals voor alle geneesmiddelen geldt ook voor geneesmiddelen op basis van dextromethorfan dat apothekers erop moeten toezien dat mensen ze correct gebruiken. Apothekers mogen deze producten niet afleveren als ze vermoeden dat er sprake is van misbruik. Voorzichtigheid is vooral geboden bij adolescenten en jongvolwassenen, maar ook bij patiënten met een voorgeschiedenis van misbruik van geneesmiddelen of psychoactieve stoffen.

Bij overdosering kan dextromethorfan onder andere leiden tot verwardheid, slaperigheid, duizeligheid, stupor, agitatie, convulsies, ademhalingsdepressie, mydriasis, aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, serotoninesyndroom of zelfs coma. Gelijktijdig gebruik van alcohol kan deze effecten versterken.

Deze effecten kunnen bovendien sterker zijn bij bepaalde subgroepen van patiënten, zoals patiënten die trage CYP2D6-metaboliseerders zijn (zo’n 10% van de bevolking) en patiënten die gelijktijdig bepaalde geneesmiddelen nemen zoals fluoxetine, paroxetine, kinidine en terbinafine (CYP2D6-remmers).

Bij overdosering dient de patiënt onmiddellijk een arts te raadplegen of contact op te nemen met het Antigifcentrum. Bij ernstige overdosering is onmiddellijke ziekenhuisopname noodzakelijk.

Het FAGG moedigt de melding van misbruik van geneesmiddelen aan, met of zonder bijwerkingen, zowel voor vrij verkrijgbare geneesmiddelen als voor geneesmiddelen op voorschrift. Deze melding is vertrouwelijk en wordt anoniem behandeld.

Hoe meldt u misbruik aan het FAGG?

  • Misbruik van een geneesmiddel zonder bijwerking kunt u melden via ADR@fagg.be.
  • Misbruik met bijwerking:
    • Artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en vroedkundigen kunnen dit aan het FAGG melden via www.gelefiche.be of via de papieren gele fiche beschikbaar op de website van het FAGG.
    • Patiënten kunnen dit melden aan het FAGG via een meldingsfiche op de website van het FAGG. Patiënten met vragen over de melding kunnen zich richten tot ADR@fagg.be.
Laatste update op 14/11/2019