Vleeskalverhouders krijgen eerste gepersonaliseerde resultaten uit SANITEL-MED voor antibioticagebruik

Datum: 15/06/2018

Sedert 27 februari 2017 registreren alle dierenartsen de toediening of verschaffing van antibiotica op veebedrijven via de online applicatie SANITEL-MED. Na een jaar van gegevensverzameling analyseerde de Wetenschappelijke Eenheid van AMCRA vzw de gegevens voor de vleeskalverbedrijven. In juni 2018 zal het FAGG de individuele rapporten naar alle vleeskalverhouders in België versturen.

De bedoeling is dat elke veehouder ziet wat het antibioticagebruik voor zijn bedrijf is ten opzichte van andere bedrijven (“benchmarking”). Bij een te hoog gebruik moet de veehouder samen met de dierenarts stappen zetten om dit gebruik te verminderen. Dit kan door gepaste maatregelen te nemen op vlak van bioveiligheid en preventie, zodat infectieziekten die gebruik van antibiotica vereisen, kunnen worden vermeden.

In België werd tot nu toe de verkoop van antibiotica in de diergeneeskunde opgevolgd door middel van de BelVet-SAC rapporten. Hierbij wordt het globale antibioticagebruik nagegaan over alle diersectoren heen. De nieuwe analyse gebeurt nu op het niveau van het individuele veebedrijf. Hiervoor wordt de “BD100 parameter” (BD: behandeldagen) gebruikt, het aantal dagen op honderd dat dieren met antibiotica werden behandeld. Het is dus een goede weergave van de mate waarin dieren op een bedrijf aan antibiotica worden blootgesteld.

De sector van de vleeskalverhouderij in België (BVK) heeft een eigen systeem voor gegevensverzameling en analyse. Het FAGG en AMCRA vzw hebben in nauwe samenwerking met de sector beide analyses complementair gehouden. In de toekomst zullen rapporten zoveel als mogelijk synchroon worden verstuurd.

Gemiddeld gebruiken veehouders in België relatief veel antibiotica in vergelijking met naburige landen met een gelijkaardige veehouderijstructuur. Individuele rapporten en terugkoppeling moeten de dierenarts en veehouder helpen om een beter inzicht in te krijgen in het antibioticagebruik op het bedrijf. Het is belangrijk de totale hoeveelheid gebruikte antibiotica te verminderen en het gebruik van kritische antibiotica, dat zijn substanties van groot belang voor de menselijke gezondheid, zoveel mogelijk te vermijden. Op deze manier wordt verder bijgedragen aan het behalen van de 2020-reductiepaden van antibioticagebruik bij dieren, opgenomen in het Convenant afgesloten tussen de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Landbouw en de stakeholders.

Voorbeeld van een individueel rapport

 

Meer informatie
SANITEL-MED

Laatste update op 15/06/2018